Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal är ett avtal med en eller flera leverantörer där man kan göra successiva beställningar vid behov under en längre period, där villkoren är fastställda.

Ett ramavtal är ett avtal mellan en upphandlande enhet (KI) och en eller flera leverantörer, som avser att de ska tillhandahålla en vara eller tjänst med fastställda villkor under en bestämd period, vanligen 4 år. Ramavtal skiljer sig från vanliga avtal genom att successiva beställningar, s k avrop, görs vid behov under avtalsperioden. Ramavtal är redan upphandlade avtal, vilket innebär att de kan användas utan att man själv behöver genomföra motsvarande upphandling, med den tid och resurser som en sådan kräver.

Ramavtal ska upphandlas

Det finns en skyldighet enligt lag för staten att samordna inköp. Ramavtal sluts av KI vid behov för den egna verksamheten, ibland gemensamt med ett eller flera andra universitet. Ramavtal sluts också av Statens inköpscentral (Kammarkollegiet) och dessa avtal är i normalfallet gemensamma för alla statliga myndigheter. 

Ramavtalsupphandlingar för KI får endast genomföras av Inköps- och Upphandlingsenheten.

Ramavtal ska användas om sådant finns och är tillämpligt

Alla inköp ska följa upphandlingsreglerna och alla inköp över 100 000 kr ska därför konkurrensutsättas. När det finns ramavtal så är en väsentlig del av upphandlingsprocessen redan avklarad och mycket tid kan därför sparas genom att göra beställningar (avrop) på dessa avtal. Det finns lokalt upphandlade ramavtal och statliga ramavtal. De som upphandlats av KI ska användas i första hand.

Om man finner att befintliga ramavtal inte kan användas, och om värdet av det som ska upphandlas överstiger direktköpsgränsen på 100 000 kr ska en direktupphandling med konkurrensutsättning göras genom Inköps- och Upphandlingsenheten. Överstiger inköper direktupphandlingsgränsen (700 000 kr), så är alternativet att genomföra en upphandling med publik annonsering och anbudsinfordran.

Inköp och upphandling

Kontakta oss om du har frågor

Josef Dadoun
2023-12-14