Pedagogiskt verktyg för handledning med peer learning

Peer learning är en pedagogisk metod som lägger tonvikten på ett studentaktiverande lärande.

Peer learning betyder jämbördig, och definieras som "att nyttja undervisning och lärande strategier där studerande lär med och av varandra utan omedelbar intervention av lärare och handledare" (Topping, 2009).

Lärandesituation

Metoden innebär att två eller flera studenter gemensamt genomför en planerad uppgift utifrån kursens lärandemål. Studentparet ska gemensamt förbereda och lösa uppgiften, diskutera och reflektera tillsammans innan de söker hjälp för att kunna lösa uppgiften. Peer learning innebär även att studenterna tränar att på att ge varandra återkoppling på den utförda uppgiften. Se Introduktion till handledning i VIL.

Förberedelser

  • Utgå från studenternas lärandemål och tänk tillsammans ut syftet med lärandeaktiviteten: varför ska studenterna träna på detta? Vad är målet, det vill säga, vad ska studenterna kunna efter läraktiviteten?
  • Låt studenterna välja vem som aktivt ska delta i patientsituationen och vem som ska vara observatör.
  • Låt studenterna inhämta patientens samtycke och informera om vad som ska genomföras samt på vilket sätt.
  • Låt även studenterna förbereda sig genom att inhämta adekvat information om patienten. Studentparet som ska utföra studieuppgiften ska berätta om förberedelser och tänkt tillvägagångssätt för handledaren.

Genomförande

  • Låt studenterna presentera sig och tydliggöra för patienten vilka roller de kommer att inneha under utförandet. Vid genomförandet ska medstudenten medverka och eventuellt även handledare vilka agerar observatörer och är behjälpliga vid behov.

Avslutning

  • Efter genomförandet av en uppgift ska studenter och handledare samlas för reflektion och återkoppling utifrån lärandemålen för uppgiften. Låt studenten som har utfört uppgiften beskriva hur denne uppfattade patientsituationen.
  • Därefter ska studentparet reflektera tillsammans: Vad har vi lärt oss? Har lärandemålen uppnåtts?

Lästips

Karlsson, K. & Vuckovic, V., (2013) Peer Learning – En pedagogisk modell för handledning av sjuksköterskestuderande under verksamhetsförlagd utbildning i Psykiatri Skåne, Malmö. Pedagogisk rapport från Fakulteten för hälsa och samhälle, 2013:1 ISBN 978-91-7104-479-2.

Stone, R., Cooper, S. & Cant, R., (2013) The Value of Peer Learning in Undergraduate Nursing Education: A Systematic Review ISRN Nursing.

Topping, K. J. (2009) Peer assessment. Theory into practice, 48(1), 20-27.