Pedagogiskt verktyg för handledning: ett pedagogiskt möte

Ett pedagogiskt möte kan beskrivas som lärande och undervisning i en vårdsituation. Lärandeaktiviteten utgår från studentens lärandemål.

Ett pedagogiskt möte beskrivs av Silén och Bolander Laksov (2013) som lärande och undervisning i en vårdsituation. Lärandeaktiviteten utgår från studentens lärandemål. Det ska med andra ord finnas ett tydligt syfte och mål med aktiviteten, det vill säga varför studenten ska lära sig detta och vad studenten ska kunna efter det pedagogiska mötet.

Situationen omfattar patient, student/studenter och handledare/lärare. I lärandet som sker i en vårdsituation blir patienten en viktig aktör i lärandet, till exempel genom att denne ger återkoppling på hur omvårdnaden upplevdes.

Lärandesituation

Lärandesituationen kan innebära att en handledare handleder en eller flera studenter under 3-4 timmar. Studenten/Studenterna och handledare förbereder situationen genom att diskutera behov av lärande med utgångspunkt från lärandemål.

AKA/handledare väljer därefter en patient som är i behov av omvårdnad.

Utifrån lärandemålen diskuteras syftet med lärandeaktiviteten: varför ska studenten lära sig detta? samt: vad ska studenten lära sig efter läraktiviteten?

Förberedelser

  • Studenten/Studenterna förbereder mötet med patienten genom att inhämta information om patienten, exempelvis via journal, kurslitteratur, konsultation med personer verksamma inom andra yrkeskategorier och samtal med patienten.
  • Studenten/Studenterna analyserar därefter insamlad data och planerar dagens arbete i samråd med AKA/handledare.
  • Studenten/Studenterna beskriver patientens status, planerar och prioriterar därefter genomförandet av omvårdnaden. Detta redovisas för handledare som bedömer om planeringen är realistisk.

Genomförande

  • Studenten/Studenterna genomför planerad vård utifrån omvårdnadsprocessens olika faser. 
  • Studenten/Studenterna följer upp, utvärderar och dokumenterar planerade och utförda åtgärder i  omvårdnadsjournalen.

Avslutning

  • Studenten/Studenterna och AKA/handledare samlas för reflektion och återkoppling utifrån lärandemålen. Se Introduktion till handledning i VIL
  • Studenten/Studenterna reflekterar kring de genomförda åtgärderna: hur blev det? Genomfördes åtgärderna på ett patientsäkert sätt? Borde något ytterligare ha gjorts för patientens säkerhet och välbefinnande?
  • Studenten/Studenterna reflekterar kring patientens fortsatta vård. 
  • Studenten/Studenterna beskriver lärandet: Vad har jag lärt mig? Har lärandemålen uppnåtts? Vad behöver vidareutvecklas i relation till kursmålen? Behöver studenten söka kunskap i litteratur, nationella riktlinjer, vårdhandbok etc.?
  • Studenten/Studenterna och AKA/handledare avslutar det pedagogiska mötet genom att samtala med patienten om dennes upplevelse av den givna omvårdnaden.