Kursledare för forskarhandledarutbildningen

Kursledarens uppgift är att medverka till ett öppet diskussionsklimat och en bra dialog mellan kursdeltagare, föreläsare och kursledare genom att kursens förutsättningar och spelregler blir tydliga.

Kursledare

Kursledarna på KI:s forskarhandledarkurser är disputerade forskare med egen erfarenhet av handledning av doktorander.

Kursledarens uppgift är att vara operativt ansvarig för kursen och ansvara för att kursplanen följs och att de lärandemål som anges i kursplanen uppfylls. Kursledaren finns på plats under hela kursen och har ett särskilt ansvar för att hålla samman kursen och dess olika moment till en helhet och säkerställer att föreläsningarna får tydligt fokus på rollen som handledare på KI. Kursledaren medverkar till ett öppet diskussionsklimat och en bra dialog mellan kursdeltagare, föreläsare och kursledare genom att tydliggöra kursens förutsättningar och spelregler.

Kent Jardemark

Kent Jardemark är docent i farmakologi och forskare på institutionen för Fysiologi och farmakologi och Neuropsykofarmakologi

Det som intresserar mig mest vad gäller forskarhandledning är relationen mellan doktoranden och handledaren. Denna relation skall bidra till att både doktoranden och handledaren utvecklas maximalt som forskare och som personer. Relationen skall bygga på en tydlig och rak kommunikation, flexibilitet och engagemang.

Min syn på en bra forskarhandledare

En bra forskarhandledare ser till att doktoranden utvecklas till en kompetent forskare. Den viktigaste faktorn i den här processen är att doktoranden och handledaren har en öppen och frekvent återkommande kommunikation så att doktoranden får en tydlig feedback i sitt arbete för att nå sina delmål i sin forskarutbildning. Här är det viktigt att handledaren har tid för, och en vilja till att lära känna, doktoranden. Inte minst är det viktigt att förmedla en positiv känsla för forskningsprocessen till doktoranden.

Mina främsta uppdrag

Jag är huvudhandledare för en doktorand, och har varit huvud- och bihandledare för tio doktorander. Jag är ansvarig för kurser i farmakologi och neuropsykofarmakologi på kandidat och doktorandnivå. Jag är också medlem i KFU och Studierektor för Forskarutbildning. Dessa uppdrag innebär att jag måste sätta mig in i regler och förordningar i en rad olika frågor som rör forskarutbildningen – allt från antagning till disputation samt att medla i olika typer av konflikter som kan uppstå mellan doktorand och handledare.

Min forskning

Min forskning fokuserar på farmakologisk behandling av psykiatriska sjukdomar som schizofreni och depression. Vi försöker förstå mekanismerna bakom hur antipsykotiska och antidepressiva läkemedel modulerar olika neurotransmitter system (t.ex. dopamin och glutamat) i hjärnan. Studierna kommer förhoppningsvis att bidra till ny och effektivare behandling av dessa sjukdomar.

Gabrielle Paulsson-Berne

Gabrielle Paulsson-Berne

Juha Nieminen

Juha Nieminen

Wibke Jonas

Wibke Jonas

Kontakt

 

Elisabet Lindgren

Utbildningshandläggare