Kursansvar och medverkan i det sexåriga läkarprogrammet - utlysningar och intresseanmälningar

Implementeringen av det sexåriga läkarprogrammet pågår. En viktig del i det arbetet är att utse kursansvariga institutioner och medverkande institutioner för de kurser som ingår i programmet.

Baserat på erfarenheter från den första utlysningen av kursansvar för kurser på termin 1, inleds processen fortsättningsvis med intresseanmälningar som publiceras öppet för att underlätta institutionernas samverkan och dialog om kursansvar och medverkan i kurs. Observera att anmälan är obligatorisk om man avser att söka kursansvar. Intresseanmälan för medverkan i kurs är önskvärd men inte obligatorisk.

Inkomna intresseanmälningar finns längst ned på denna sida.


Bakgrund


Processen att utse kursansvariga institutioner i det sexåriga läkarprogrammet genomförs så att samtliga institutioner inbjuds att ansöka om kursansvar eller kontakta andra institutioner för medverkan i kurs, i enlighet med Anvisningar för fördelning av kursansvar för kurs inom program fastställda av Kommittén för utbildning (KU) 2020-10-15 samt av riktlinjerna i implementering av nytt läkarprogram. I detta dokument har fastställts att beslut om kursansvar, medverkande institutioner samt resursfördelning ska fattas av en särskilt utsedd styrgrupp (Styrgruppen – Kursansvar och resursfördelning läkarprogrammet) bestående av Annika Östman Wernerson, ordförande, Anna Martling dekan KI Nord, Christer Höög, dekan KI Solna, Maria Eriksdotter, dekan KI Syd samt en studentrepresentant.

Den tidsplan som tagits fram utgår från följande överväganden:

1.    Kursansvarig institution bör om möjligt få minst ett år på sig från beslut till första kursstart för att i samarbete med medverkande institutioner förbereda kursen.
2.    Hela processen för varje utlysning uppskattas ta cirka fyra månader men eftersom programstart för termin 1 och 2 ligger nära i tiden har processen blivit kortare för kurserna på dessa terminer för att freda så mycket tid som möjligt för utformning av kurserna mellan beslut och första kursstart. 
3.    En intresseanmälningsperiod ska föregå den formella utlysningen av kurserna i respektive utlysningsgrupp.
4.    Flera kurser utlyses samtidigt i de fall det är möjligt för att underlätta institutionernas planering och samråd med varandra avseende fördelning av kursansvar för olika kurser. 
Det finns flera skäl till att kurserna på samtliga terminer inte utlyses samtidigt. Underlaget från institutionen blir mindre tillförlitligt om t.ex. lärartillgång eller andra tillgängliga resurser ska redovisas långt innan kursen ska genomföras. Att fastställa kursplanen så lång tid i förväg minskar också flexibiliteten. Rent praktiskt skulle det bli ohanterligt att med kvalitet bereda samtliga ansökningar under en begränsad period. Vidare är den process som nu utprövas helt oprövad. En stegvis process möjliggör att vid behov modifiera processen efterhand.
 

Sex utlysningar


Enligt tidsplanen tillsätts kursansvariga institutioner för kurser på termin 1-12 genom sex utlysningar:

 1. Samtliga kurser på Termin 1 (Processen för utlysning och tillsättning av kursansvariga institutioner för kurser på termin 1 är redan avslutad och avslutades därmed innan beslut tagits om att period för intresseanmälan skulle vara en del av processen)
   
 2. Samtliga kurser på Termin 2:
  - ” Basvetenskap 3: Anatomi, histologi och basal klinisk konsultation och undersökning”
  - ” Basvetenskap 4: Neurovetenskap, neurofarmakologi och endokrinologi”
   
 3. Kursen ”Basvetenskap 5: Funktion och dysfunktion” på Termin 3 samt kursen
  ”Basvetenskap 6: Mikrobiologi och infektionsimmunologi” på Termin 4
   
 4. Kursen ”Medicinsk diagnostik med basvetenskaplig integrering” på Termin 4 samt samtliga kurser på Termin 5-7:
  - ”Klinisk medicin 1: Invärtesmedicinsk inriktning”
  - ”Klinisk medicin 2: Invärtesmedicinsk fördjupning och breddning”
  - ”Medicinsk vetenskaplig teori och metod”
  - ”Klinisk medicin 3: Kirurgisk inriktning”
   
 5. Samtliga kurser på Termin 8-10:
  - ”Examensarbete i medicin”
  - ”Klinisk medicin 4: Neuro, sinnen och psyke”
  - ”Klinisk medicin 5: Barn- och ungdomsmedicin”
  - ”Klinisk medicin 6: Gynekologi och obstetrik”
  - “Klinisk medicin 7: Cancer och palliativ medicin”
   
 6. Kurserna ”Klinisk medicin 8 Medicinsk handlingsförmåga”, samt ”Läkarrollen i vård och samhälle” på Termin 11 samt kursen ”Klinisk medicin 9: Klinisk träning inför legitimation” på Termin 12. (HT 22). Fördelning av kursansvar för de två blocken med valbara kurser på Termin 11 kommer hanteras i separat process som fastställs senare.

Tidsaxel

En överskådlig bild av när de huvudsakliga delarna i implementeringsprocessen är tänkta att ske finns i dokumentet Tidsaxel för implementering av det sexåriga läkarprogrammet.

De olika stegen i processen för varje utlysning

 1. Intresseanmälan för kursansvarig/medverkande institution
 2. Utlysning av kursansvar
 3. Beredning och dialog på institutionsnivå
 4. Av programnämnden utsedd arbetsgrupp bereder inkomna ansökningar med stöd av granskningsmall
 5. Diskussion i programnämnden
 6. Programnämnden beslutar om förslag till styrgruppen
 7. Styrgruppen beslutar om kursansvarig institution

1. Intresseanmälan för kursansvarig/medverkande institution

Ett förfarande med tidig intresseanmälan innan utlysningen tillämpas för T2-12.

Syftet med intresseanmälan är att skapa möjlighet till dialog mellan olika intressenter på ett tidigt stadium.

Inbjudan till att anmäla intresse mejlas till samtliga prefekter och GUA inför varje utlysningsomgång.

Under cirka en månad finns möjlighet för intresserade institutioner att anmäla intresse för uppdrag som kursansvarig och eller medverkande institution enligt en enkel mall.

Intresseanmälan om uppdrag som kursansvarig är obligatorisk för att sedan kunna inkomma med en formell ansökan, men man kan trots intresseanmälan sedan avstå från att skicka in en ansökan. Om flera intresseanmälningar om att vara kursgivande institution inkommer bör kontakt ske mellan ansvariga prefekter för att säkerställa en konstruktiv institutionsövergripande dialog som främjar hög kvalitet. Om motsättningar inte kan lösas mellan prefekter involveras dekan.

Intresseanmälan som medverkande institution är önskvärd men inte obligatorisk. De institutioner som anmält intresse i steg 1 anslås längst ned på denna sida efterhand att de inkommer så att det finns möjlighet för flera institutioner att samarbeta kring en ansökan. Intresseanmälan ska vara förankrad med prefekt och GUA på institutionen.

Observera att Styrgruppen den 17 februari har beslutat följande: De som har anmält intresse av kursansvar har ansvar för att kontakta de institutioner som anmält intresse av att medverka. Även de som anmält intresse av att medverka i en kurs ska kontakta de som anmält intresse av kursansvar.

Styrgruppen har slutligen också den 18 juni beslutat följande beträffande ansökan om kursansvar för kurs som genomförs med flera parallella kursansvariga institutioner: för att säkerställa likformighet och kvalitet i kursens genomförande och integrering av kompetenser och ämnesområden ska institutioner som är intresserade av att ansöka om parallellt kursansvar för olika andelar av studenterna på kursen:
a.    lämna en gemensam ansökan om kursansvar
b.    i ansökan tydligt beskriva hur samverkan mellan kursansvariga institutioner och med medverkande institutioner kommer att säkerställas
c.    utse en koordinator för ansökan med uppdrag att samordna arbetet med ansökan samt vara kontaktperson gentemot institutioner som är intresserade av att bidra med kompetens till delar av kurserna

2. Utlysning av kursansvar

Efter att perioden för intresseanmälan är avslutad föreslår programnämnden utlysning av kursansvar för den aktuella terminen/terminerna varefter beslut fattas av styrgruppen.

Inbjudan till att ansöka om kursansvar mejlas till samtliga prefekter och GUA inför varje utlysningsomgång.

Specifika instruktioner för ansökan skickas ut med varje utlysning i form av
1) Kursspecifik information i mallen ”Utlysning av kursansvar”, och
2) Programspecifika anvisningar för ansökan.
3) Läkarprogrammets granskningsmall för bedömning av ansökan om kursansvar.
De sökande institutionerna fyller i den KI-gemensamma mallen ”Ansökan om kursansvar” samt relevanta bilagor. Informationen i ansökan granskas under beredningen i enlighet med Läkarprogrammets granskningsmall för bedömning av ansökan om kursansvar. Syftet med de programspecifika granskningspunkterna är att möjliggöra värdering av sökande institutioners förutsättningar och möjligheter att bidra till integrering, progression samt samverkan i ett programperspektiv.

Ansökan om kursansvar mejlas till programnämndens funktionsmejl
pn-lakarprogrammet@ki.se.
 

3. Beredning och dialog på institutionsnivå

I institutionernas beredning av ansökan kan programnämndens utsedda beredningsgrupp (se nedan) vid behov bistå institutionerna med svar på frågor relaterade till ansökan om kursansvar eller medverkan.
 

4. Beredning av inkomna ansökningar i programnämnden

Alla ansökningar som inkommit i tid behandlas av programnämnden och utbildningskansliet. När ansökan inkommer granskas den i ett första steg av handläggare för att bedöma att den är komplett. Om till exempel en bilaga saknas får institutionen möjlighet att komplettera, komplettering ska dock ha inkommit senast 24 timmar efter att information om kompletteringsbehov skickats till institutionen. Granskning och strukturering av information per sökande institution görs av en beredningsgrupp bestående av programdirektor implementering, ledamot i programnämnden, kvalitetsansvarig samt handläggare vid utbildningskansliet. Även andra personer från programnämnden kan delta beroende på vilka kurser som berörs. Intressekonflikter eller jäv kommer att beaktas per kurs i enlighet med text nedan. Vilka som deltagit i beredning anges i programnämndens beslut.
 

5. Diskussion i programnämnden

Programnämnden för läkarprogrammet diskuterar samtliga inkomna ansökningar utifrån granskningsmallen vid särskilda arbetsmöten.  
 

6. Programnämnden beslutar om förslag till styrgruppen

Baserat på beredningsgruppens granskning och programnämndens diskussion vid arbetsmötet fattas beslut vid programnämndens ordinarie beslutsmöte om förslag till beslut om kursansvarig institution som lämnas till styrgruppen. Utgångspunkten är att lämna ett förslag till styrgruppen men om programnämnden bedömer att flera ansökningar är likvärdiga kan flera förslag lämnas.
 

7. Styrgruppen beslutar om kursansvarig institution

Styrgruppen beslutar om kursansvar och medverkande institutioner. Styrgruppen beslutar även om resursfördelning. När beslut har fattats och protokoll justerats delger handläggare för programnämnden sökande institutioner.

Om jäv och intressekonflikter

Programnämndens ambition är att processen ska vara rättssäker och transparent. Det är inte alltid tydligt vilka beslut som kan innebära jäv i lagens mening eller enligt KIs jävsregler men det kan fortfarande finnas intressekonflikter där programnämnden måste slå vakt om förtroendet för processen och besluten. Att tillhöra en viss institution innebär inte nödvändigtvis jäv eller intressekonflikt. Lärarledamöterna i programnämnden tillhör alla institutioner och deltar i beslut som ibland ger den egna institutionen en fördel eller nackdel. Det är också viktigt att programnämnden/Läkarprogrammet i implementeringsarbetet kan använda personer med relevant kompetens och personer som är arvoderade av läkarprogrammet. En person som själv är direkt berörd av ett beslut ska inte delta i det beslutet eller på sånt sätt i beredningen att man får en egen tydlig fördel och det åligger primärt personen själv att anmäla detta men övriga i programnämnden kan också påtala detta. Till exempel ska den som aktivt deltagit i skrivande av en ansökan om kursansvar inte granska eller delta i beslut om ansökan.

Programöversikt

Observera att denna programöversikt är preliminär.

Terminsöversikt sexåriga läkarprogrammet 2LA21.
Terminsöversikt sexåriga läkarprogrammet 2LA21. Foto: N/A

Kursplaner och utbildningsplan

Först när kursansvarig institution för respektive kurs är utsedd inleds arbetet med att utforma en detaljerad kursplan som fastställs som gällande för kursen. Fram tills att detta sker finns en preliminär kursplan. Nedan återfinns först en lista med länkar till de kursplaner som är fastställda, och därefter kommer en lista med de kurser som fortfarande är preliminära (dessa är i PDF-format).

Utbildningsplan för sexåriga läkarprogrammet 
 

Fastställda kursplaner för sexåriga läkarprogrammet

Basvetenskap 1: Grundläggande basvetenskap, läkaryrket och lärande, 12 hp

Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 18 hp

Basvetenskap 3: Anatomi, histologi och basal klinisk konsultation och undersökning, 18 hp

Basvetenskap 4: Neurovetenskap, neurofarmakologi och endokrinologi, 12 hp

Basvetenskap 5: Funktion och dysfunktion, 30 hp

Basvetenskap 6: Mikrobiologi och infektionsimmunologi, 7,5 hp

Medicinsk diagnostik med basvetenskaplig integrering, 22,5 hp

Klinisk medicin 1: Invärtesmedicinsk inriktning (KIDS)

Klinisk medicin 1: Invärtesmedicinsk inriktning (KISÖS)

Klinisk medicin 1: Invärtesmedicinsk inriktning (MedH)

Klinisk medicin 1: Invärtesmedicinsk inriktning (MedS)

Klinisk medicin 2: Invärtesmedicinsk fördjupning och breddning (KIDS)

Klinisk medicin 2: Invärtesmedicinsk fördjupning och breddning (KISÖS)

Klinisk medicin 2: Invärtesmedicinsk fördjupning och breddning (MedH)

Klinisk medicin 2: Invärtesmedicinsk fördjupning och breddning (MedS)

Medicinsk vetenskaplig teori och metod, 4,5 hp

Preliminära kursplaner för sexåriga läkarprogrammet

Inkomna intresseanmälningar

Här kommer inkomna intresseanmälningar inom aktuell intresseanmälningsomgång att publiceras löpande vartefter de inkommer.

Om ni vill ta del av intresseanmälningar i tidigare intresseanmälningsomgångar, mejla läkarprogrammets kansli.

Intresseanmälningar för kursansvar och/eller medverkan i kurs på termin 11 och 12

Observera att process för de valbara kurserna på termin 11 kommer att ske senare och inte ingår i denna intresseanmälan.

Kontaktinformation för kurser i sexåriga läkarprogrammet

AK
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2023-09-14