Köp enligt forskningsundantaget

Denna information omfattar tolkning av forskningsundantaget samt hur medarbetare på KI praktiskt ska gå tillväga när de vill köpa en extern forskning- och utvecklingstjänst.

Förutsättningar för undantag

I 1 kap 5 § anges vilka forsknings – och utvecklingstjänster som omfattas av LOU. Lagtexten föreskriver att LOU gäller för upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster endast om följande två förutsättningar är uppfyllda:

  1. resultaten uteslutande tillkommer den upphandlande myndigheten i den egna verksamheten, och
  2. den tillhandahållna tjänsten betalas helt av den upphandlande myndigheten.

Upphandlingsskyldighet enligt LOU uppkommer alltså endast under förutsättning att bägge ovanstående villkoren är uppfyllda. Dels måste resultaten uteslutande tillkomma den upphandlande myndigheten i den egna verksamheten och dels måste tjänsten helt och hållet betalas av den upphandlande myndigheten. 

Motsatsvis gäller att om inget eller endast ett villkor är uppfyllt behöver LOU inte tillämpas. T.ex. gäller därför att om forskningsresultatet endast tillkommer KI, men forskningen delvis finansierats av en privat aktör har en av förutsättningarna för upphandling enligt LOU inte uppfyllts.

Nedanstående bild visar schematiskt hur undantaget från LOU kan tillämpas.

Flödesschema för forskningsundantag i upphandling
Flödesschema för forskningsundantag i upphandling

Vad som krävs för att en tjänst ska anses vara en forsknings- eller utvecklingstjänst 

I 1 kap. 5 § LOU räknas upp vilka forsknings- och utvecklingstjänster (med CPV-kod) som omfattas av undantaget. Det är dock inte tillräckligt att tjänsten som önskas köpas in ska användas inom ett forsknings-/utvecklingsprojekt. Tjänsten som ska köpas in ska i sig vara en forskning- och utvecklingstjänst. 

Exempelvis själva (specialisten) forskaren som ska genomföra forskningen på patienterna utför en forskningstjänst. Däremot t.ex. telefonitjänst, marknadsundersökningar m.m. som inte kräver själva forskarens expertis/utförande anses inte utgöra en forskningstjänst och ska därför köpas in med tillämpning av LOU. Material och liknande produkter utgör inte en tjänst och hamnar därför per definition utanför forskningsundantaget.

Observera att om det står i ett avtal att KI ska upphandla är KI på avtalsrättslig grund skyldigt att upphandla. Det kan t.ex. handla om EU-finansierade projekt med krav på upphandling enligt LOU.

Upphandlingsmyndigheten har ytterligare information om forskningsundantaget.

Praktiskt tillvägagångssätt

Ska du köpa en extern forskning- och utvecklingstjänst som överstiger direktupphandlingsgränsen och som du tror omfattas av detta undantag?

Kontakta Inköps- och Upphandlingsenheten på inkopupphandling@ki.se med svar på nedanstående frågor:

  • Vad är syftet med projektet? Är syftet att utveckla ny kunskap eller nya metoder för området?
  • Vem kommer att kunna använda resultatet av projektet?
  • Hur kommer resultatet att offentliggöras?
  • Hur finansieras projektet?
  • Finns det något avtal, t.ex. från en uppdragsgivare eller finansiär, som reglerar hur projektet ska utföras/upphandlas?
JD
Innehållsgranskare:
Josef Dadoun
2023-09-15