Modeller för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Nu utvecklas verksamhetsanpassade modeller för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling för lärosätenas uppdrag – forskning, utbildning och samverkan.

I ett stort lärosätesövergripande projekt stärker KI sitt arbete med att öka samhällspåverkan för verksamheten. Ny verksamhetsanpassade modeller för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling har tagits fram, för att underrätta arbetet med att bygga ett robust samverkansintegrerat kvalitetssystem för ett lärosätets kompletta uppdrag.

Kvalitet ligger i betraktarens ögon

Ett kvalitetssystem utgår alltid från intressenternas behov, interna såväl som externa, och utvärderas utifrån deras upplevda kvalitet. Ett kvalitetssäkringssystem jobbar mot förhandsdefinierade kvalitetsmål, parametrar och egenskaper som bedöms hålla en god kvalitet.

Det finns tre testade modeller för att i samverkan med extern part göra rättvisande, och över tid relevanta bedömningar av samverkans resultat och effekter.

  • Partnership Canvas
  • Laddering
  • Workshop-modellen

Fokusera på processer och genomslag

Samverkan är ett medel för att utveckla vår verksamhet. Genom att följa
upp, analysera och förbättra samverkansprocessen skapar vi bättre
genomslag av våra gemensamma kunskapstillgångar.

  • Betona hur istället för vad!
  • Fokusera på mervärde istället för resultatbaserade aktivitetsindikatorer

Ett systematiskt kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete
Källa: Linköpings universitet

En kvalitetsutvärdering synliggör samverkan

En utvärdering ger en ögonblicksbild av samverkan och nyttiggörande men bör också innefatta en samlad bild av ett lärosätes strategier och processer för planerat genomslag. Annars finns en risk att utvärderingen reduceras till anekdotiska beskrivningar som inte bidrar till en långsiktlig kvalitetsutvärdering. 

Utvärderingen bör också innefatta en samlad bild av lärosätets strategi för planerat nyttiggörande annars finns en risk att utvärderingen reduceras till anekdotiska beskrivningar och inte bidrar effektivt till långsiktig kvalitetsutveckling. Utvärderingar kan inte ersätta ett systematiskt kvalitetsarbete.

Vi har alla olika förutsättningar

Det är viktigt att ta hänsyn till att enskilda lärosäten och vetenskapsområden har olika förutsättningar och tillvägagångssätt för att nå nyttiggörande. All forskning följer inte samma bana, alla resultat leder inte till omedelbar påverkan eller omedelbart genomslag, varför nyttiggörande både på kort och lång sikt behöver lyftas fram.

Fallstudier för uppföljning och effektanalys

Det finns nya guidelines för framtagande av beskrivande fallstudier, så kallade Impact Case Studies, som:

  • visar hur forskning kan nyttiggöras, stärker forskarsamhällets trovärdighet och lärosätets attraktionskraft
  • utgör underlag för bedömning av samverkan och nyttiggörande, uppföljning av resultat och effekter av intressenters upplevda värde

Kontakt

Vid frågor kvalitetssystemet och kvalitetssäkringssystem med extern partner, kontakta:

Profile image

Jan-Olov Höög

Professor
RC
Innehållsgranskare:
2023-08-16