Metoder för att fånga utbildningars samhällsrelevans, kvalitativt och kvantitativt

I ett lärosätesövergripande projekt skapas en fördjupad förståelse för hur samverkansinslag kan bidra i planering och utveckling av utbildningar mot kvalitet för framtidens utmaningar.

Samverkan med externa aktörer kan vara ett sätt att samla sig kring frågan och skapa ett bättre beslutsunderlag för de inblandade instanserna. Det är extra viktigt vid inrättande av nya utbildningsprogram och i revidering av befintliga. Nya gemensamma rekommendationer för relevansbedömning inom lärosätenas kvalitetssystem utvecklas inom projektet.

Förväntade resultat:

 • Begreppet relevans och andra samverkansbegrepp definieras utifrån olika situationer och för olika syften
 • Förslag och rekommendationer formuleras för hur externa aktörer kan involveras i värdering av utbildningars relevans
 • Rekommendationer formuleras för hur samverkan kan systematiseras och integreras i lärosätenas kvalitetssystem
 • En verktygslåda med metoder för att bedöma utbildningars långsiktiga samhällsrelevans i samband med utbildningsutveckling presenteras

Definition relevans i utbildningar

Detta arbete syftar till att bestämma och definiera en begreppsapparat kring relevans som kan handla om relevans för individen som utbildas, för avnämare och för samhället. Arbetet sker i en iterativ process inom projektet där begrepp definieras och presenteras på en wiki-sida Samsyn Merut som i sin tur samordnas via Samsyns wiki

Exempelvis definieras dimensionering som den process som bestämmer

 1. vilka utbildningar som ska ges
 2. hur många platser som ska upplåtas per inriktning och utbildningstillfälle
 3. var utbildningarna ska förläggas, (Campus och eller distans)
 4. innehållet i de olika kurserna

Dimensioneringsbeslut fattas på olika nivåer och koordineras på olika sätt inom lärosätena. Samverkan med externa aktörer kan vara ett sätt att samla sig kring frågan och skapa ett bättre beslutsunderlag för de inblandade instanserna

Rekommendationer för kvalitetssystem

Genom intervjuer med nyckelpersoner inom lärosätena har förbättringsområden och goda exempel samlats och analyserats.

 • Dimensioneringsbeslut fattas på olika nivåer och är sällan strategiskt koordinerade på lärosätesnivån
 • Det finns stora likheter i dimensioneringsarbetet mellan lärosätena
  • Samtliga nivåer är ofta involverade i beredning och beslut
  • Beredning sker i en back-and-forth-process
  • Initiativ kommer ofta från programnivå eller från avnämare
  • Intresset från presumtiva studenter är kraftigt styrande
 • Systematik och systematiska arbetssätt för samverkan i dimensioneringsarbete och relevansvärdering saknas ofta
  • Stora variationer i samverkan inom olika fakulteter, och mellan olika ämnesområden/ utbildningsnivåer
  • Stora variationer i om och hur avnämare och samhällsaktörer involveras i processen och på vilken/vilka nivåer samverkan sker
  • Svårt att utvärdera hur samverkan i dimensionering beaktas i kvalitetssystemen
 • Den fulla potentialen av samverkan med externa parter i relevansvärdering av utbildning är inte fullt utnyttjad 

Illustration över identifierade förbättringsområden och goda exempel för samverkan med olika aktörer för relevansvärdering av utbildning på olika nivåer:

Relevansbedömning av utbildningar

Projektets rekommendationer för kvalitetssystem kommer att samordnas med resultaten från övriga projekt som hanterar angränsande frågor.

Inventering och analys av metoder

För att säkra utbildningars relevans mot arbetslivets perspektiv, alltså säkra om de täcker arbetslivet behov utvecklas en verktygslåda med beskrivna metoder och arbetsprocesser. Denna kommer att innehålla metoder som:

 • Stödjer utbildningsledare och programansvariga i värderingen av utbildningars relevans
 • Involverar externa parter i utveckling och design av utbildningar i sin helhet eller utvalda delar
 • Värderar framtida studenters behov
 • Stödjer externa aktörer för att tydliggöra förväntningar, roller och engagemang i samband med utbildningsutveckling

Dialog med externa aktörer

Intervjuer genomförs med externa aktörer som deltar i samverkan inom lärosäten. Sammanställning görs av erfarenheter och framgångsfaktorer från externa aktörer avseende metoder för samverkan för relevansbedömningar och förslag tas fram på hur samverkansmetoder kan utvecklas utifrån externt perspektiv.

Kontakt

Vid frågor kring metoder för att fånga utbildningars samhällsrelevans kontakta:

Profile image

Anna Kiessling

Professor/Överläkare
RC
Innehållsgranskare:
2023-08-16