Samverkande universitetet - Strategi 2030

I Strategi 2030 poängteras vikten av att vi är ett samverkande universitet. Genom att samverka med andra lärosäten flyttar vi fram positionerna. Det stämmer väl överens med vår vision, att vi ska driva utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla.

Genom KI:s nära samverkan med hälso- och sjukvården, näringsliv och andra organisationer i världen främjas kunskapsutveckling till nytta för samhället. Genom KI:s aktiva deltagande i fem av de totalt 17 projekt som delfinansieras av Vinnova kompletterar de varandra väl och hålls samman i projektet – SKISS, Stärka KI:s strategiska samverkanskapacitet. Syftet med projekten är att utveckla möjligheterna till samverkan mellan lärosätena, säkra kunskapstillgångar och öka nyttiggörande i samhället. Dessa är inriktade på bland annat vägledning för strategiska partnerskap, kvalitetssystem och metodik för identifiering av kunskapstillgångar i forskningsprojekt. 

Våra strategiska vägval

KI ska närma sig år 2030 som ett banbrytande, samverkande och globalt universitet. De strategiska vägvalen innebär en breddning av våra ambitioner och ett större ansvarstagande för samhällets utveckling globalt, nationellt och lokalt.

Så här beskrivs ett av de strategiska vägvalen, det samverkande universitetet, i Strategi 2030:

"Samverkan med universitet och högskolor i KI:s absoluta närhet och speciellt med Stockholms universitet och KTH behöver vidareutvecklas. En sådan samverkan nyttjar potentialen i regionen och skapar en internationellt slagkraftig akademisk nod. Det kan handla om att utveckla och samordna forskning och utbildning och i detta dra nytta av tvärvetenskapen. Det kan också handla om att i ett internationellt sammanhang flytta fram positionen för Stockholm som en av världens ledande kunskapsregioner.

Vårt samarbete med andra lärosäten ska sträcka sig utanför regionen. Inte minst till vår grannregion Uppsala. KI ska i sammanhanget vara en aktiv aktör inom högskolesektorn och bidra till att driva för lärosätena centrala frågor. Vi ska kontinuerligt aktivt arbeta med att initiera, genomföra och slutföra samarbeten inom sektorn. På så sätt stärker vi vår utbildning och forskning. På den nationella arenan ska KI vara en aktiv part som både tillhandahållare och brukare av de nationella infrastrukturer som etableras i Sverige, och vi ska driva utvecklingen av dessa. Det ger forskare i Sverige möjlighet att få tillgång till kompetens och tekniker i den absoluta frontlinjen. Detsamma gäller för större nationella samarbetsinitiativ med fokus på medicinsk forskning.

På den nationella arenan ska KI vara en aktiv part som både tillhandahållare och brukare av de nationella infrastrukturer som etableras i Sverige, och vi ska driva utvecklingen av dessa. Det ger forskare i Sverige möjlighet att få tillgång till kompetens och tekniker i den absoluta frontlinjen. Detsamma gäller för större nationella samarbetsinitiativ med fokus på medicinsk forskning."

Så här jobbar KI med Strategi 2030

2024-05-23