Försäkringar för försökspersoner

I studier med försökspersoner är det viktigt att se till att det finns rätt skydd för studiedeltagarna, och på KI säkerställs detta med hjälp av några olika försäkringar. Beroende på typ av studie så kan det vara en eller flera av försäkringarna som behövs. Försäkringarna täcker forskning som sker i Sverige. Alla försäkringar bekostas med centrala medel.

Personskadeskydd

Frivilliga försökspersoner som deltar i en studie på KI omfattas av ett personskadeskydd som täcker direkt resa mellan hemmet och KI, samt vistelsen på KI:s område.

Om skada sker så ska en anmälan skickas in till Kammarkollegiet. Detta sker vanligen via institutionen.

Mer information finns här:

Vid frågor, vänligen kontakta:

Patrik Rosén

Enhetschef

Patientskadeförsäkring

Om till exempel biopsier eller blodprover tas från friska frivilliga av en sjukvårdsutbildad KI forskare så kan man eventuellt omfattas av Socialstyrelsens patientskadeförsäkring istället för personskadeskyddet. Det är Socialstyrelsen som tecknar denna försäkring å alla statliga myndigheters vägnar.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Patrik Rosén

Enhetschef

Läkemedelsförsäkring

För läkemedelsprövningar så har KI via Kammarkollegiet tillgång till Läkemedelsförsäkringen.

Studier med behov av läkemedelsförsäkring ska anmälas till compliance@ki.se innan studiestart och sedan behöver antalet studiedeltagare uppdateras minst en gång per år under studiens gång. 

Om försäkringen behöver användas så ska skadan anmälas till Läkemedelsförsäkringen.

Vid frågor, vänligen kontakta: