Enkätundersökningar inom forskarutbildningen

Karolinska Institutet (KI) har drygt 2000 doktorander spridda över 22 institutioner. För att få en översiktlig bild av KI:s forskarutbildning och doktorandernas utbildnings- och arbetssituation genomförs ett antal enkätundersökningar:

Exit poll

Sedan 2008 skickas en examensenkät, ”Exit poll”, ut till alla nyexaminerade doktorer vid universitetet. Enkäten består av ett 40-tal frågor och svarsfrekvensen ligger på 75-80 %. En länk till enkäten skickas till doktoranden via e-post strax efter disputationen. 

Har du frågor om Exit poll, kontakta Karin Vågstrand på Fakultetskansliet.

Syfte

Syftet med Exit poll är att utveckla och förbättra forskarutbildningen vid KI. Genom att ta reda på hur doktoranderna har upplevt sin forskarutbildning kan KI ha större möjligheter att åtgärda de aspekter som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. 

Innehåll

Enkäten har följande avsnitt:

 • Generella frågor
  • Heltid- eller deltidsstudier
  • Plan efter disputation
  • Internationell mobilitet
 • Doktorandens åsikter om: 
  • Forskarutbildningen generellt
  • Examensmålen
  • Handledningen
  • Kursverksamhet
  • Information och administrative support
  • Arbetsmiljö
 • Bakgrundsinformation (ålder, kön, utbildningsbakgrund mm)

Anonymitet

Enkäten är anonym och respondenterna kan känna sig trygga i att svaren behandlas konfidentiellt och att deras identiteter är skyddade. 

De årliga rapporterna med ackumulerade data sammanställs med respekt för de svarande och granskas noggrant för att säkerställa att ingen individ kan identifieras. Vi är extra noga med frågor som rör diskriminering och trakasserier. Vi garanterar att inga handledare, forskargruppsledare eller andra på något sätt får tillgång till individuella svar eller information om vilka som har deltagit.

De kommentarer som respondenterna skriver i fritextrutorna läses av en liten grupp på Fakultetskansliet och av vicerektor för forskarutbildning. Ibland lämnar någon frivilligt så pass detaljerad information att det går att identifiera personer, men även om informationen skulle vara upprörande eller allvarlig kommer ingen att kunna agera på detta på grund av löftet om anonymitet. Om någon sitter på kunskap och vill att någon ska agera rekommenderas i stället att höra av sig direkt till vicerektor för forskarutbildning eller till central studierektor. Även doktorandombudet kan kontaktas.

Så används resultaten

Kommittén för utbildning på forskarnivå får årligen en rapport med de ackumulerade svaren från det senaste året. Detta är en viktig uppföljning som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen. Exit poll-rapporterna publiceras även på denna webbsida, se nedan. 

När det finns tillräckligt med svar för att garantera anonymiteten, vanligtvis vart fjärde år, görs delrapporter på institutionsnivå. På så sätt får även institutionens ledning möjlighet att utvärdera sitt kvalitetsarbete. 

Förutom att sammanställa årliga rapporter används data även för att svara på specifika frågor, t.ex. hur många av doktoranderna som har gått i en forskarskola eller har varit utomlands. Ibland görs också fördjupade analyser, t.ex. för att utreda om doktorander som kombinerar forskarutbildning med klinisk tjänstgöring skiljer sig från övriga doktorander. 

Alumnundersökning

Under hösten 2011 genomfördes en alumnundersökning riktad till disputerade 2003/04 eller 2007/08 från KI samt de medicinska fakulteterna vid Göteborgs Universitet, Linköpings Universitet, Lunds Universitet och Umeå Universitet. Syftet var att utvärdera den utbildning de forskarexaminerade genomgick samt att beskriva deras inträde på arbetsmarknaden.

Under våren 2018 genomfördes en alumnundersökning riktad till doktorsexaminerade vid KI 2010 och 2014.

Resultat från Alumni-undersökningen 2018

18 % svarade att de varit arbetslösa någon gång efter disputation (44 % bland de med naturvetenskaplig bakgrund) men under mätveckan var 96 % anställda eller egenanställda och endast 1 % arbetssökande.

Bland de som arbetade var drygt 45 % verksamma inom universitet och högskola och av dessa uppgav 87 % att forskning, och 53 % att undervisning, ingick i arbetsuppgifterna. Över 50 % av de svarande hade erhållit forskningsanslag efter doktorsexamen. 21 % arbetade inom något landsting och 25 % inom privat sektor.

71 % svarade att doktorsexamen är ett formellt krav för nuvarande arbetsuppgifter och 27 % att en 4-5 årig högskoleutbildning eller licentiatexamen hade räckt. 77 % angav att de har ett arbete som helt eller delvis stämmer överens med det forskningsfält som forskarutbildningen var inriktad mot, medan 86 % anser att kritiskt vetenskapligt tänkande i hög utsträckning är ett krav för sina nuvarande arbetsuppgifter.

86 % svarade att kurserna de läst under sin forskarutbildning generellt var av hög kvalitet (en stor förbättring jämfört med den enkät som skickades ut för 7 år sedan då motsvarande siffra var 58 procent). 90 % svarade att de skulle rekommendera KI till presumtiva doktorander.

Forskar-AT och forskar-ST

Under våren 2021 genomfördes en anonym enkätundersökning bland de som tilldelats de kliniska forskartjänsterna (inklusive forskar-ST) och forskar-AT under perioden 2006–2019. De kliniska forskartjänsterna inkluderar utöver forskar-ST ytterligare tre finansieringsprogram som inte riktar sig mot doktorander (klinisk postdoktor, klinisk forskare och högre klinisk forskare).

Betygsnämndsundersökning

Under våren 2013 genomfördes en anonym enkätundersökning bland betygsnämndsledamöter med frågor om doktorandens och avhandlingens kvalitet:

Relaterat