Skip to main content

Core-faciliteter för utbildning

Core-faciliteter för utbildning är specialutrustade lokaler, t.ex. kurslaboratorier och metodikrum, som används av flera utbildningsprogram. De core-faciliteter som delfinansieras av styrelsen för utbildning och som kan bokas av alla program som har behov av dem finns samlade här.

Syfte

Syftet med att inrätta core-faciliteter för utbildning är att tillgängliggöra speciallokaler för alla program som har behov av dem och på så sätt utnyttja lokalerna mer effektivt.

Bokning

Kontakta respektive core-facilitet för mer information och bokning.

Fysiologi och farmakologikurslabslokaler vid institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa)

Institutionen för fysiologi och farmakologi bedriver undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå inom fysiologi och farmakologi för fem program: läkare, fysioterapeuter, odontologer, optiker och biomedicinare. Dessutom ges för närvarande fyra fristående kurser.

I tillägg till föreläsningar och seminarier så har FyFa kurslaborationer är fördelade på två våningsplan, totalt 782 m2, och består av två stora öppna ytor för humanlaborationer med exempelvis ergometercykeltest, EKG, andningskapacitetstest och olika farmakologiska laborationer samt mindre grupprum för syn och hörsellaborationer. De stora ytorna går att dela av i mindre när så krävs. Det finns även tillgång till dusch och toaletter eftersom flera av laborationerna är fysiskt krävande. Under 2018 kommer kurslablokaler att flytta till Scheelelab.

Fysiologiutrustningen har under 2017 uppdaterats. Fem nya PowerLab och spirometri stationer har köpts in från ADInstruments och datorer samt uppdatering av programvaror. Även inköp av nya transkutana elektriska (TENS) stimulatorer, stetoskop, blodtrycksmanchetter.
Utrustningen är känslig och kräver att en person arrangerar, startar och kalibrerar utrustningen. Denna person måste finnas tillgänglig och ska introducera nya användare. När lokalerna kommer att bli öppna för bokning så kommer det att krävas en person som ansvarar för detta.

Om du är intresserad av att nyttja FyFa:s kurslabslokaler, kontakta Elisabet Stener-Victorin, grundutbildningsansvarig (GUA) på FyFa.

Kontaktperson:

Professor

Elisabet Stener-Victorin

Telefon: 08-524 872 00
Enhet: Stener Victorin Elisabet grupp - Reproduktiv endokrinologi och metabolism
E-post: elisabet.stener-victorin@ki.se

Exempel på en arbetsstation, cirkulationslab och ultraljudslaboration

Exempel - Fysiologilaborationer

Laboration - titel Laboration - innehåll Utrustning
EKG Studenterna testar EKG
Förevisning av 12-led EKG
Dator med lämpligt program inkllusive elektroder + pasta 12-leds EKG
Cirkulation Test av
Blodtryck och puls
  • i vila
  • vid förflyttning från liggande till stående
Blodtrycksmanschett, stetoskop, tidtagarur, bord som kan fällas
Respiration Test av
1) Lungvolymer
2) Luftflöde i andningsvägarna (dynamisk spirometri)
3) Förändrad andningsfrekvens och tidalvolym vid koldioxidåterandning (andningsreglering)
1-3) Dator med lämpligt program inklusive munstycken, näsklämmor och slangar, douglassäck, syrgas
Arbetsfysiologi Test av
1) Submaximal
2) Maximal syreupptagningsförmåga
1-2) Ergometercykel, tabeller för analys, pulsklockor, whiteboard för att föra protokoll
2) Dator med lämpligt program inklusive munstycke och slangar

Kurslaboratorium vid institutionen för Medicinsk biokemi och biofysik (MBB)

De kurslaboratorier som MBB tillhandahåller för undervisning är belägna vid Scheelelaboratoriet, Scheeles väg 2, hus A2-A3. Kurslaboratorierna har för närvarande status som core-facilitet vid KI och utnyttjas i dagsläget av tre program, läkarprogrammet, tandläkarprogrammet och kandidatprogrammet i biomedicin. Kurslaboratorierna är skräddarsydda för undervisning inom biokemi och kemi och utnyttjas inte för annan verksamhet. Maximal kapacitet för utnyttjande vid laborationer är ca. 80 studenter som samtidigt kan utföra laborationer. Laboratoriet är utrustad med dragskåp med stor kapacitet, särskilt anpassad för laborationer inom organisk kemi. Laboratoriet är utrustad med nödvändig apparatur och instrument för undervisning inom kemi och biokemi, t. ex. spektrofotometrar, gaskromatograf, vågar, vattenbad, pipetter osv. Laboratoriet tas om hand av kunnig servicepersonal. Kurslaboratorierna är bokningsbara för all undervisning vid KI och finns beskriven på KI/MBBs hemsida.

Kontaktperson:

Professor

Gunter Schneider

Telefon: 08-524 876 75
Enhet: Gunter Schneiders grupp
E-post: Gunter.Schneider@ki.se

Länk till kurslaboratorium vid MBB

Kurslaboratorium vid institutionen för Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)

Mer information kommer

Dissektionsverksamheten vid institutionen för neurovetenskap (Neuro) - Undervisning i anatomi och neurovetenskap

Institutionen för neurovetenskap erbjuder utbildningar för mer än tio olika program på grundnivå och avancerad nivå inom ämnena anatomi, histologi och neurovetenskap.

Utbildning vid institutionen för neurovetenskap

Undervisning i ämnet anatomi sker genom katedrala föreläsningar, olika former av praktiska övningar i grupp samt förevisning och dissektion av donerade människokroppar. Undervisning med hjälp av donerade kroppar utgör ett överlägset sätt att lära sig människokroppens anatomi och ger också viktig information och kunskap om skillnader mellan individer, åldrar och kön. Högteknologiska datorsimuleringar och bildtekniker utgör värdefulla komplement i undervisningen, men kan inte ersätta de mervärden som anatomiundervisning med en donerad kropp ger.

Helkroppsdonation vid Karolinska Institutet


Anatomilektion med Dr. Nicolaes Tulp. Oljemålningen på duk är utförd år1632 av Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) och finns i Mauritshuis museum, Haag, Nederländerna.

Under tidig utbildningsnivå innebär ofta anatomikurserna studenternas första möte med en avliden person, vilket kopplas till diskussion, reflektion och riktade utbildningsmoment om de medicinska verksamheternas etik och professionalitet.

Dissektionsundervisningen sker lokaler i Berzeliuslaboratoriet, campus Solna. I lokalerna finns också ett datoriserat visualiseringsbord, ett nytt pedagogiskt hjälpmedel vid KI som tillåter studenter att tillsammans med lärare vrida, vända och skära i digitala patientfall för att studera människokroppens anatomi.


Hugo Zeberg, universitetsadjunkt och Björn Meister, professor och grundutbildningsansvarig vid institutionen för neurovetenskap, studerar njurens mikroskopiska struktur tillsammans med Li Arlert och André Hermansson, läkarstuderande. Foto: Erik Cronberg.

Vill du boka dissektionssalen för undervisning i anatomi och neurovetenskap?

Kontaktperson:

Professor

Björn Meister

Telefon: 08-524 870 25
Enhet: Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4
E-post: Bjorn.Meister@ki.se

Obduktionstekniker

Johan Södergren

Telefon: 08-524 869 64
Enhet: Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4
E-post: johan.sodergren@ki.se

Utbildning vid institutionen för neurovetenskap

Helkroppsdonation och hjärndonation

Metodikrum vid institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Kontaktperson:

Lektor

Annette Heijne

Telefon: 08-524 888 37
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Annette.Heijne@ki.se