Arbetsordning - studentenhet med peer learning

Syftet med att beskriva arbetsordningen riktat till studenter för aktuell profession är att ge dem en översiktlig förståelse för den aktuella vårdenheten.

Nedan är tänkt att beskriva professionens arbetsuppgifter och rutiner för att underlätta introduktionen till vårdenheten. Detta för att studenterna snabbare ska kunna ta initiativ och tillsammans med patient och/eller närstående planera, organisera och prioritera vårdarbetet under handledning.

Utgå gärna från vårdenhetens arbetsbeskrivning för aktuell profession men eftersom denna arbetsordning ska ses som ett pedagogiskt verktyg ska det även innehålla avsatt tid för regelbundna avstämningar samt schemalagd tid för återkoppling och loggbok.

Avstämning

Studenterna ska ha regelbundna avstämningar under dagen genom att delge sina medstudenter och handledare sina tankar och reflektioner. På så vis får studenterna bekräftelse och vägledning vilket främjar studenternas lärande och initiativförmåga.

Återkoppling

Tid för daglig återkoppling planeras i schemat. För dagpass sker återkopplingen lämpligast efter klockan xx.xx. För eftermiddagspass är det lämpligast att återkopplingen sker vid middagstid.

Återkopplingen initieras av studenterna tillsammans med handledare. Syftet med återkopplingen är att bekräfta den som får återkoppling och lyfta fram det som fungerar bra och det som behöver förbättras. 

Återkopplingen tar cirka 20-30 minuter och studenterna förbereder sig utifrån frågeställningarna:

  • Vad har fungerat bra under arbetspasset?
  • Vad har fungerat mindre bra?
  • Vad behöver jag, utifrån kursmålen, utveckla vidare?
  • Vad har jag lärt mig?

Loggbok

Studenternas ansvar är att dagligen reflektera i sina loggböcker och beskriva det som har fungerat bra och det som behöver förbättras utifrån lärandemålen. Handledaren/AKA ansvarar för att ge daglig återkoppling i loggböckerna gällande studenternas professionella utveckling.