Arbetsmiljögruppen ANA Futura

Arbetsmiljögruppen (AMG) ANA Futura samordnar och koordinerar ärenden inom den fysiska arbetsmiljön vid ANA Futura.

Arbetsmiljögruppen i ANA Futura består av representanter från institutionerna Clintec, DentMed, LabMed och MedH.  

Institutionernas arbetsmiljögrupper och skyddsombud hittas på respektive webbsida: 

MedH | Clintec | Dentmed | Labmed 

Arbetsmiljögruppens uppdrag är att inom ANA Futuras gemensamma verksamhet: 

 • Samordna frågor och ärenden som rör den fysiska arbetsmiljön som inkommer från institutionernas lokala arbetsmiljögrupper. 
   
 • Informera och utbilda personal i ovan nämnda arbetsmiljöfrågor.  
   
 • Ansvara för och genomföra husintroduktion för alla nyanställda. 
   
 • Initiera och implementera årliga säkerhetsinspektioner.  
   
 • Följa upp institutionernas hantering av incidenter och olyckor.  
   
 • Initiera förslag till förbättringar gällande laboratoriesäkerhet. 
   
 • Delta i planering av förändringar i lokaler samt i metoder och processer. 

Ett arbetsmiljöärendes arbetsgång

 1. Arbetsmiljöärenden från medarbetare inom ANA Futura ska först alltid lyftas till närmaste chef, alternativt till institutionens arbetsmiljörepresentant
   
 2. Chefen kan också ta ärendet vidare till institutionens arbetsmiljörepresentant för hantering i den lokala arbetsmiljögruppen.
   
 3. Om ärendet berör fysisk arbetsmiljö inom ANA Futura bör det tas vidare till AMG ANA Futura.  

Psykosocial arbetsmiljö

När det gäller ärenden inom området psykosocial arbetsmiljö är det alltid närmaste chef som har det delegerade ansvaret att ta beslut om hantering. 

Kontakt 

Institutionen för laboratoriemedicin

Marjan Amiri

Ordförande i arbetsmiljögruppen ANA Futura
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin

Gustaf Ahlén

Projektledare
Sällberg
H5 Laboratoriemedicin

Institutionen för medicin, Huddinge

Elisabeth Henriksson

Laboratorieassistent
Norrby-Teglund
H7 Medicin, Huddinge

Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Lisa-Mari Mörk

Senior lab manager
Terapeutisk Immunologi och Transfusionsmedicin
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Institutionen för odontologi

Tulay Lindberg

Forskare
Pedodonti
OF Odontologi

Arbetsmiljögruppens uppdragsbeskrivning

MA
Innehållsgranskare:
2023-07-07