Passerkort och behörigheter till ANA Futuras lokaler för anställda och tillfälliga besökare

Information för besökare eller anställda som ska ha behörighet till ANA Futuras lokaler.

Tillfälliga kort och behörigheter för personer som stannar 1-90 dagar

Om vistelsen är 1-90 dagar får besökaren ett tillfälligt kort. De tillfälliga korten administreras av serviceteamet.

 1. Ska besökaren utföra laborativ verksamhet ska denne läsa och signera ”Labbregler i ANA Futura” (finns endast på engelska).

 2. Ansvarig person i ANA Futura följer med besökaren till receptionen på plan 7 för att få ett tillfälligt kort/lånekort.
   
 3. Utsedd godkännare på institutionen/avdelningen/enheten ansvarar för att det tillfälliga kortet/lånekortet återlämnas till serviceteamet samma dag besökaren har sin sista dag på KI.
   
 4. Tillfälliga kort/lånekort som ej återlämnas kommer att debiteras berörd institution/avdelning/enhet.
   
 5. Vid eventuell förlust av tillfälligt kort/lånekort, meddela serviceteamet omgående, så kortet kan avkodas. Förlust debiteras berörd institution/avdelning/enhet.

Behörighet för personer som stannar 90 dagar eller längre

En anställd får alltid ett personligt KI passerkort. Detta gäller även för besökare som stannar längre än 90 dagar.

 1. Om ett nytt passerkort krävs, fyll i blanketten: ”intyg för utfärdande av passerkort” på medarbetarportalen och kontakta säkerhetsavdelningen. Om passerkort redan finns, gå till steg 2.
   
 2. Inom en månad skall personen ha deltagit i ANA Futuras hus- och brandsäkerhetsintroduktion. Genomförs första måndagen varje månad (anmäl här).
   
 3. Laborativ personal:
 4. Om personen är TA-personal ska denne utföra KI:s Laboratoriesäkerhetsintroduktion för administrativ personal
   
 5. När steg 2-4 är utförda - fyll i behörighetsblanketten och få signatur av institution/avdelning/enhet utsedd godkännare.
   
 6. Utsedd godkännare på institutionen/avdelningen/enheten skickar den signerade behörighetsblanketten till ANA Futuras serviceteam (serviceteam.anafutura@ki.se) som kodar kortet med den behörighet som begärts.
   
 7. Vid eventuell förlust av passerkort, meddela serviceteamet omgående, så kortet kan spärras.
   
 8. Utsedd godkännare på institutionen/avdelningen/enheten ansvarar för att informera serviceteamet när en anställd slutar så kortet kan avkodas.

Utökad behörighet för anställda

Om en anställd behöver utöka eller ta bort befintliga behörigheter gäller nedan:

 1. Utsedd godkännare på institutionen/avdelningen/enheten skickar ett mail till serviceteamet med de behörigheter som önskas alternativt ska tas bort. Blankett behövs ej.
   
 2. För behörigheter till funktionslabb och core faciliteter måste alltid rumskoordinator resp core facilitetsansvarig kontaktas, se nedan.

Behörighet till ANA Futura gemensamma labb eller core facilitet

 • ANA Futura gemensamma labb

  OM en person ska ha behörighet till ANA Futura gemensamma labb får denne en specifik labbintroduktion av rumskoordinator Efter utförd introduktion så ansöker rumskoordinator om access via mail till serviceteamet. Blankett behövs endast i de fall då en person inte har access i ANA Futura sedan tidigare.
 • Core faciliteter

  Behörighet till core faciliteterna i ANA Futura har en egen rutin. Se information på hemsidan för ANA Futuras core faciliteter. Efter utförd introduktion så ansöker ansvarig för core-facilitet om access via mail till serviceteamet. Blankett behövs endast i de fall då en person inte har access i ANA Futura sedan tidigare.

Behörighetsblankett och lista över godkännare

LF
Innehållsgranskare:
2024-02-06