Villkor gällande utbetalning av medel inom ramen för Karolinska Institutets rekryterings och konsolideringsprogram för juniora forskare

Karolinska Institutets Fakultetsnämnd har sedan 2019 utlyst medel för anställning som biträdande lektor (upp till sex års finansiering) och forskare (två års finansiering för förlängning av tidigare anställning som forskarassistent), samt konsolideringsbidrag för redan anställda forskare vid KI. Nedan beskrivs villkoren för utbetalning av medel.

Medel för anställning som biträdande lektor eller forskare utbetalas med ett rambelopp för varje anställning. Dessa medel avser heltidsanställning och ska användas som egna lönemedel. Anställning och lönesättning görs av mottagande institution.

Fakultetsnämnden kan besluta att utge ett särskilt startbidrag för forskning till biträdande lektorer som tilldelas medel för anställning.

Konsolideringsbidraget innebär fem års finansiering som ska användas som lönemedel till minst 50 procent. Upp till 50 procent av konsolideringsbidraget får användas som projektmedel.

Om det sker förändringar avseende anställningsomfattningen för en person som tilldelats medel för anställning eller konsolideringsbidrag från Fakultetsnämnden ansvarar mottagande institution för att informera ansvarig handläggare vid Universitetsförvaltningen. Outnyttjade medel ska återbetalas till Fakultetsnämnden efter att dispositionstiden upphört.

Medel för anställning som biträdande lektor och forskare

Personer som erhållit medel ska använda dessa för lönekostnader för egen lön. Huvudsakligen ska dessa personer forska inom ramen för sin anställning men kan även ha vissa arbetsuppgifter inom utbildning eller ledningsuppdrag inom institutionen eller fakulteten.

Anställningen ska bestå under hela utbetalningsperioden.

En person kan endast erhålla och uppbära medel för en (egen) anställning finansierad genom fakultetsmedel. Skulle en person erbjudas medel i två separata utlysningar måste personen välja.

I det fall en person som erhåller medel genom utlysningen för biträdande lektor sedan tidigare har en pågående anställning som biträdande lektor vid KI, avräknas motsvarande tid från den nya anställningen och de tilldelade medlen minskas i motsvarande utsträckning.

Personer som erhållit medel för anställning och som är anställda för klinisk tjänstgöring vid en upplåten enhet måste inom sin anställning bedriva forskning om minst 50 procent av heltid. Uppfylls detta krav tilldelas fullt medelsanslag. Personer som erhållit medel för anställning och som är anställda för klinisk tjänstgöring vid en upplåten enhet bör kunna medges kvarstå i sin anställning vid aktuell klinik och anknytas vid en institution istället för att anställas. För en anknytning finns ingen reglerad omfattning enligt regelverket Föreskrifter och anvisningar för anknytning, dnr 1-683/2019. Aktuell institution ska årligen intyga att den anknutne bedriver forskning om minst 50 procent för att medel ska fortsätta utbetalas.

Om inte samtliga medel går åt till lönekostnader för egen lön under den period anslaget avser, kan överblivna medel användas för lönekostnad för egen lön efter aktuell anslagsperiod (se nedan gällande tidsbegränsning). Detta förutsätter att berörd institution fattar beslut om förlängd eller ny anställning. Anställande institution är då ansvarig för att pengarna disponeras enligt detta regelverk även efter den initiala anslagsperioden.

En person som erhållit medel och under anslagsperioden får en annan anställning vid KI medges bibehålla tilldelade medel under förutsättning att forskning är den huvudsakliga arbetsuppgiften.

Biträdande lektorer som erhåller ett startbidrag för forskning från Fakultetsnämnden förväntas använda dessa medel för forskningsrelaterade kostnader. Startbidraget kan inte användas för egen lön eller stipendier.

Tillträdesdatum för avsedd anställning vid anställande institution ska vara senast tolv månader efter Fakultetsnämndens beslut om tilldelning och medlen får disponeras i ett år efter utbetalningsperiodens utgång. Undantag kan medges om synnerliga skäl föreligger.

Konsolideringsbidrag

De personer som erhåller ett konsolideringsbidrag förväntas genomföra forskning i ett ämnesområde inom medicinsk vetenskap och leda en forskargrupp.

Konsolideringsbidrag utbetalas i paritet med anställningens omfattning vid Karolinska Institutet. Bidraget upphör i det fall anställningen vid Karolinska Institutet upphör.

Personer som erhållit konsolideringsbidrag ska använda dessa medel för lönekostnad för egen lön till minst 50 procent. Upp till 50 procent av konsolideringsbidraget får användas till forskningsrelaterade kostnader. Konsolideringsbidraget får inte användas till stipendium.

En person kan endast erhålla och uppbära lönemedel för en anställning finansierad genom fakultetsmedel. I det fall en person som redan erhållit lönemedel genom tidigare utlysning även tilldelas konsolideringsbidrag, kan enbart upp till 50 procent av konsolideringsbidraget rekvireras och får då användas till forskningsrelaterade kostnader.

Konsolideringsbidraget ska rekvireras senast tolv månader efter Fakultetsnämndens beslut om tilldelning och får disponeras i ett år efter utbetalningsperiodens utgång. Undantag kan medges om synnerliga skäl föreligger.