Strategiska fokusområden för att nå KI:s vision

Ett brett samarbete och konstruktiva dialoger mellan universitetsledning och studenter, medarbetare och chefer i KI:s verksamhet har resulterat i nio strategiska fokusområden. De fokuserar på vad KI behöver i närtid för att utvecklas och uppfylla vår vision. Nu pågår arbetet med att konkretisera varje fokusområde.

Den 15 april 2019 fastställde Karolinska Institutets konsistorium Strategi 2030, en plan och strategi för hur KI skulle nå visionen ”Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla”. Med Strategi 2030 som bas kunde KI möta omvärlden och framtiden bättre och starkare. Sedan dess pågår arbetet med att omsätta strategin i praktik, parallellt med uppföljning och revidering. 

En ny universitetsledning våren 2023, en omvärld i förändring och förväntningar från verksamheten skapade ytterligare drivkraft i riktning mot KI:s övergripande målsättningar. En bred dialog inom KI resulterade under hösten 2023 i nio strategiska fokusområden.

Ikoner, de nio strategiska fokusområdena.
Ikoner för de nio strategiska fokusområdena framtagna 2023. Foto: N/A

Tydlig riktning framåt mot visionen

De strategiska fokusområdena stödjer hela Strategi 2030, inklusive förutsättningarna för att nå de övergripande målsättningarna och visionen. Arbetet inom ramen för de strategiska fokusområdena ska leverera ett starkt och attraktivt KI med hållbara strukturer, ökad samverkan, samt tydlighet och transparens. 

De strategiska fokusområdena ligger redan nu inom mångas uppdrag, men att fokusområdena har definierats utgör ett förtydligande och en bekräftelse på vägen framåt. Allt kommer inte att ske på en gång men mycket är redan på god väg och flera aktiviteter är påbörjade. Vi har en tydlig riktning framåt med tydliga ambitioner och prioriteringar. 

När vi på KI nu tar nästa steg gör vi det i ett starkt utgångsläge; KI har gott anseende, god ekonomi och fantastiska medarbetare. Nu förstärker vi dialog, samarbete och praktiska förutsättningar, samt stärker bilden av KI ytterligare – både utåt och inåt.
 

Varje fokusområde konkretiseras

Just nu konkretiseras och formuleras uppdrag inom varje fokusområde. Inom ramen för respektive uppdrag preciseras när, var och hur uppdragen ska genomföras, vilka som ska vara ansvariga för att driva dem och vilka i övrigt som ska vara involverade. Arbetet inom dessa uppdrag berör hela KI och handlar ytterst om att nå våra övergripande målsättningar och KI:s vision. 

 På denna sida kan du löpande följa arbetet med KI:s strategiska fokusområden. 

A. Ökad dialog och transparens

Ansvarig: Johanna Bäckström, HR-direktör

Kontaktperson: Ulrika Ekblad

Företrädare från kärnverksamheten: Anders Gustafsson

Sammanfattning: Uppdraget syftar till att stärka ledarskapskulturen på KI genom att implementera ett dialogbaserat arbetssätt på alla nivåer inom organisationen. Målet är att förbättra ledarskapsförmågan, främja en tillitsbaserad arbetskultur och öka samhörigheten. En förbättrad internkommunikation ska uppnås, bland annat genom att utbilda och stödja chefer och ledningsgrupper i dess betydelse.

Planen innefattar flera insatser under 2024, inklusive utvecklingsdelar för ledningsgrupper med start för rektors och GVS ledningsgrupp. Implementeringen av detta arbetssätt kommer att rullas ut successivt i organisationen och utvärderas bland annat via medarbetarundersökningen 2025.

Ansvarig: Peter Andréasson, kommunikationsdirektör

Kontaktperson: Anna Broberg

Företrädare från kärnverksamheten: Anders Gustafsson

Sammanfattning: Uppdraget fokuserar på att förbättra internkommunikationen vid KI. Detta genom att öka tydligheten, samordningen och prioriteringen i kommunikationsarbetet. 

Arbetet är uppdelat i tre huvudfaser:

  • Fas 1 involverar pågående arbete för att förbättra ledningens strategiska internkommunikation, inklusive tydliggörande av kommunikationskanaler och stärkt medarbetar- och chefskommunikation.
  • Fas 2 syftar till att ytterligare fördjupa arbetet genom att förbättra samordning och effektivitet i de interna kommunikationskanalerna och stärka samarbetet inom organisationen.
  • Fas 3 fokuserar på långsiktig förvaltning och utveckling av den strategiska kommunikationen, med målet att upprätthålla och ständigt förbättra en kommunikativ kultur inom KI.

B. Tydligare ansvar och roller inom organisation och ledning

Ansvarig: Veronika Sundström​, universitetsdirektör

Kontaktperson: Björn Forslöw

Företrädare från kärnverksamheten: KI:s dekaner

Sammanfattning: Uppdraget syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan linje och kollegiala organ inom ledningsorganisationen. Arbetet innebär en bred process inom ledningsorganisationen kring att definiera frågor för kollegialt beslutsfattande och linjebeslut, analys av nuvarande och önskat läge. Tidplanen sträcker sig över 2024 med start i en förstudie, framtagande av förslag, förankring och dialog, remiss och avslutas med rektorsbeslut.

Ansvarig: Marie-Louice Isacson​, avdelningschef Fakultetskansliet och internationella relationer (FIR)

Kontaktperson: Gustaf Cars

Företrädare från kärnverksamheten: ännu ej utsedd

Sammanfattning: Uppdraget handlar om att göra en översyn av KI:s råd och nämnder för att öka tydligheten och transparensen. Målet är att skapa en mer ändamålsenlig och transparent struktur med tydliga mandat och rapporteringsvägar. Tidplanen sträcker sig över 2024 och processen inkluderar kartläggning, dialoger och förankring. Uppdraget omfattar inte organisationen för programnämnder inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, valorganisationen, styrgrupper/rådgivande grupper till universitetsövergripande funktioner, eller grupperingar på institutionsnivå.

Uppdraget är beroende av arbete som pågår inom andra områden och kommer att uppdateras med mer information samt namn på ansvariga och kontaktpersoner under 2025.

C. Strategisk och behovsstyrd kompetensförsörjning

Ansvarig och kontaktperson:  Johanna Bäckström, HR-direktör

Företrädare från kärnverksamheten: Ewa Ehrenborg och Sten Linnarsson

Sammanfattning: Uppdraget syftar till att förbättra KI:s strategiska kompetensförsörjning genom att skapa en långsiktig och systematisk modell för rekrytering och dimensionering av personal. Målet är att säkerställa att KI har rätt kompetens för att möta framtida behov inom både forskning och utbildning, samtidigt också hantera utmaningar som pensionsavgångar och att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare för lärare och forskare. Under 2024 ska en samlad strategi för kompetensförsörjning av undervisande och forskande personal tas fram. Den ska ha sin utgångspunkt utifrån såväl utbildningens som forskningens behov och vara anpassad till universitetets resurser och resurs-fördelning samt målbilden för önskad dimensionering. 

I uppdraget ingår även att utveckla regler för anställning efter uppnådd LAS-ålder, för att både möjliggöra för seniora medarbetare att stanna kvar vid behov och tydliggöra arbetet med kompetensförsörjning och överföring. 

Ansvarig: Johanna Bäckström, HR-direktör

Kontaktperson: Marie Sandström Akram

Företrädare från kärnverksamheten: Jesper Lagergren och Carl Johan Sundberg

Sammanfattning: Uppdraget syftar till att effektivisera och kvalitetssäkra processen för rekrytering av professorer och lektorer. Målet är att förkorta handläggningstiden med bibehållen kvalitet och rättssäkerhet. Gemensamt med målen i uppdraget för strategisk kompetensförsörjning (C1) är uppdraget här att genom en strategisk rekryteringsgrupp eller ett utökat mandat till Rekryteringsnämnden linjera utlysningar och anställningar med universitetets totala behov, dimensionering och plan för strategisk kompetensförsörjning. I anslutning kommer även förslag till ett förtydligat uppdrag till rekryteringsnämnden tas fram.

En effektiviserad process kommer att kartläggas och förslag till förbättringar utarbetas under 2024, med implementering planerad till slutet av året. Detta arbete är nära kopplat och har beroenden till det övergripande projektet för strategisk kompetensförsörjning (C1). Dessa två uppdrag kommer samleverera delar av uppdragen.

D. Hållbar och framtidssäkrad ekonomi

Ansvariga och kontaktpersoner: Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör och Eva Tegelberg​, ekonomidirektör

Företrädare från kärnverksamheten: KI:s dekaner

Sammanfattning: Uppdraget syftar till att ta fram en resursfördelningsmodell för forskningsanslaget som är väl förankrad i organisationen. Modellen ska bidra till att tilldelade statsanslag förbrukas löpande och inte ansamlas som myndighetskapital. Modellen skall kunna tillämpas från och med 2025. Tidplanen sträcker sig över 2024 med framtagande av olika tänkbara grundmodeller som diskuteras inom KI:s olika ledningsorgan och sedan resulterar i en huvudmodell som förankras i ledningsorganisationen.

E. Optimerad användning av lokaler, infrastruktur och anläggningar

Ansvarig och kontaktperson: Rikard Becker, fastighetsdirektör

Företrädare från kärnverksamheten: Sten Linnarsson och Rune Brautaset

Sammanfattning: Uppdraget syftar till att minska KI:s förhyrda yta och därmed sänka lokalkostnaderna genom effektivisering och omstrukturering av befintliga lokaler. Målet är att KI ska ha rätt, kostnadseffektiva och flexibla lokaler med hög nyttjandegrad samt att öka kunskapen om hur verksamheten kan påverka lokalkostnaderna.

Två större projekt har initierats: att lämna byggnaden ANA10 och att modernisera arbetssätt och arbetsplats för medarbetare vid GVS. Processen innefattar även en kontinuerlig utvärdering av hyresavtal för att säkerställa rimliga kostnader och flexibilitet. Dessutom ska KI öka insynen kring lokalnyttjandet hos andra huvudmän, samt utreda lokalfrågor inom SciLifeLab-samarbetet.

Tidplanen för att lämna ANA10 och modernisera arbetssätt och arbetsplats sträcker sig fram till 2026. Årligen uppdateras och beslutas en lokalförsörjningsplan som beskriver KI:s lokalbehov tre till fem år framåt. Separata projekt för att formalisera lokalnyttjandet hos andra huvudmän och utreda SciLifeLab-lokalfrågor pågår.

Ansvariga: Karin Dahlman-Wright, professor; Martin Bergö, prorektor och Gunnar Gustafsson Wiss​, planeringsdirektör

Kontaktperson: Karin Dahlman-Wright

Företrädare från kärnverksamheten: Matti Sällberg

Sammanfattning: Uppdraget syftar till att konsolidera och optimera forskningsinfrastrukturen inom KI för att höja kvaliteten och effektiviteten. Det innebär en inventering och översyn av befintliga forskningsinfrastrukturer, med målet att skapa en attraktiv och kompetent organisation som stödjer KI:s forskning optimalt. Detta inkluderar säkerställande av drifts- och informationssäkerhet samt effektiv resursanvändning. Processen omfattar utarbetande av diskussionsunderlag, bred förankring inom organisationen, och framtagande av konkreta förslag med tillhörande resursbehov för implementering, med en tidsplan som sträcker sig till våren av 2025.

Notering: Ursprungligen fanns inom fokusområdet det separata uppdraget E3. Samordna en hållbar djurverksamhet med regionen. Det integreras nu med E2.

F. Samordnat och optimerat verksamhetsstöd

Ansvarig: Veronika Sundström, universitetsdirektör

Kontaktperson: Marie-Louice Isacson

Företrädare från kärnverksamheten: KI:s dekaner

Sammanfattning: Uppdraget löper som ett projekt över 2024-2025. Projektsidan innehåller mer information om mål och syfte, bakgrund, ingångsvärden, projektorganisation, tidplan och uppdateringar om de delprojekt som ingår i översynen.

Ansvariga: Helén Törnqvist, avdelningschef Juridiska avdelningen och Björn Kull, avdelningschef Forskarstöd (RSO).

Kontaktperson: Richard Cowburn

Företrädare från kärnverksamheten: representeras brett från institutionerna i en särskild arbetsgrupp.

Sammanfattning: Uppdraget syftar till att effektivisera KI:s avtalsprocess. Initiativet omfattar stärkt kompetens och stöd för avtalsförberedelser, förhandlingar, och riskbedömningar. Målet är att etablera en klar ansvarsfördelning, förbättra kompetensöverföringen till institutionerna, och implementera ett nytt ärendehanteringssystem för att underlätta avtalshantering. Förslag till åtgärder inkluderar skapandet av en avtalskoordinatorfunktion vid institutionerna och förstärkning av centrala stödfunktioner. Införande av ett gemensamt ärendehanteringssystem är ett viktigt steg i processen.

G. Stärkt och samordnat säkerhetsarbete

Ansvarig och kontaktperson: Tomas Högberg, chef för GVS-stab

Företrädare från kärnverksamheten: representeras brett från institutionerna i en särskild arbetsgrupp med administrativa chefer.

Sammanfattning: Uppdraget syftar till att öka samordningen kring säkerhetsfrågor vid KI genom att skapa en mer integrerad och effektiv säkerhetsorganisation. Målet är att förbättra analys, scenarioplanering och proaktivt säkerhetsarbete samt att stärka samarbetet mellan säkerhetsfunktioner och andra avdelningar, såsom HR och internationella kansliet. 

Arbetet kommer att innefatta intervjuer med ansvariga för nuvarande säkerhetsfunktioner, identifiering av ledningsbehov, och en granskning av institutionernas interna säkerhetsorganisationer. En analys av för- och nackdelar med olika organisatoriska lösningar kommer att genomföras. 

Tidplanen innebär att förarbetet ska ske före sommaren 2024, beslut om vägval tas tidig höst 2024, och implementering av en mer samordnad säkerhetsfunktion ska ske vid årsskiftet 2024/2025.

Ansvarig: Helén Törnqvist, avdelningschef Juridiska avdelningen

Kontaktpersoner: Stefan Larsson

Företrädare från kärnverksamheten: representeras brett från institutionerna i en särskild arbetsgrupp med säkerhetsskyddsombud.

Om uppdraget: Uppdraget syftar till att stärka KI:s informationssäkerhetsarbete. Detta arbete är en del av KI:s åtagande att följa nationella säkerhetsföreskrifter och stödja KI:s strategiska mål. Genom att utveckla och följa ett treårigt mål- och strategidokument och årliga verksamhetsplaner, siktar arbetet på att involvera alla institutioner i ett förbättrat och enhetligt informationssäkerhetsarbete, där regelbundna dialoger, utbildningsinsatser och riskanalyser spelar centrala roller. Målet är att nå en hög medvetenhet och kompetens inom informationssäkerhet på KI, samt att säkerställa en sammanhållen lägesbild för ledningen. Arbetet är löpande och strävar efter att vara fullt implementerat vid utgången av 2026, med kontinuerlig uppföljning och rapportering till KI:s ledning och konsistorium.

Ansvarig och kontaktperson: Mattias Nordström, avdelningschef IT-avdelningen. 

Företrädare från kärnverksamheten: kontinuerlig dialog förs med kärnverksamheten och andra intressenter i löpande arbete.

Om uppdraget: Uppdraget syftar till att förbättra en säker och korrekt hantering av data vid KI. Detta genom att öka användarnas medvetenhet och kunskap om IT-avdelningens befintliga lösningar för att lagra och dela data, som inkluderar olika typer av central lagring, OneDrive, Teams och olika serverlösningar. I arbetet betonas vikten av att anpassa datalagring efter olika behov och säkerhetskrav. Arbetet inkluderar regelbunden uppföljning, dialog med användare och uppdatering av information på medarbetarportalen för att motverka risker som felaktig datalagring och användning av icke säkra lösningar.

H. Stärkta förutsättningar för samverkan med hälso- och sjukvården

Ansvarig: Veronika Sundström, universitetsdirektör

Om uppdraget: Uppdraget kommer att hanteras som ett delprojekt inom ramen för F1. Översyn av organisation och arbetssätt inom verksamhetsstödet.

Uppdraget syftar till att förbättra och effektivisera samarbetet med hälso- och sjukvården. Detta genom att skapa ett mer resurssatt och samordnat verksamhetsstöd där ansvar och mandat inom olika delar av organisationen tydliggörs. Projektet är indelat i två delar: 

  • Den första fokuserar på att se över ledning, bemanning och organisering av stöd till KI:s ledning samt samverkansorganisationens beslutsforum. 
  • Den andra delen syftar till att identifiera och adressera behov inom alla områden av verksamhetsstödet för att identifiera utvecklingsbehov skapa en sammanhållen struktur för utvecklingsarbetet.

I. Ökad attraktivitet och relevans i samhället

Ansvariga: Peter Andréasson, kommunikationsdirektör och Marie-Louice Isacson, avdelningschef FIR

Kontaktperson: Peter Andréasson

Företrädare från kärnverksamheten: Carl Johan Sundberg

Om uppdraget: Uppdraget fokuserar på att utveckla en process för att bedöma och prioritera områden för samverkan med och påverkan på det omgivande samhället. Målet är att skapa en långsiktig och strategisk inriktning för KI:s ledning gällande relevanta omvärldsrelaterade frågor och aktörer, men också skapa en beredskap för ledningen att snabbt kunna agera på akuta frågor. Processen syftar till att ge stöd kring samverkan med samhället, identifiera prioriterade områden och aktörer för ökad aktivitet och systematiskt uppdatera dessa prioriteringar. Arbetsprocessen omfattar utkast, förslag på prioriteringar, workshops med ledningen, och slutleverans av processförslag och prioriteringar.

Ansvarig: Ulrika Widegren, enhetschef Kansliet för hållbar utveckling och lika villkor

Kontaktperson: Anna Zorzet

Företrädare från kärnverksamheten: Centrum för hälsokriser

Om uppdraget: Uppdraget är inriktat på att stärka KI:s förberedelser och samverkan med andra lärosäten och myndigheter inför framtida hälsokriser. Arbetsprocessen inkluderar att sondera intresse, genomföra dialogmöten för att utforska förväntningar på universitetens roll under hälsokriser, samt planera för nästa steg baserat på dessa diskussioner. Projektet omfattar också att etablera tydliga kontaktvägar och samverkansformer med myndigheter samt att etablera ett nationellt hälsokrisnätverk för att främja samarbete och effektiv kommunikation. KI:s Centrum för hälsokriser spelar en central roll som koordinator för nätverket, vilket bygger på tidigare dialoger och kartläggningar av kompetenser vid svenska lärosäten.

Notering: Uppdraget pågår redan inom ramen för det ordinarie arbete som bedrivs av KI:s Centrum för hälsokriser.

Uppdateringar i uppdragskorten

Här registreras uppdateringar och eventuella ändringar i de publicerade uppdragskorten.
30 maj 2024 Uppdragskort uppdaterade med företrädare från kärnverksamheten.
22 maj 2024 Uppdragskort för: A1, C1, C2, E1 och G1 publiceras på sidan.
22 maj 2024 Uppdrag H uppdateras som en del av projektet i uppdrag F1.
21 maj 2024 Uppdrag B3 uppdateras med ny tidplan.
19 april 2024 Uppdrag F1 uppdateras med länk till projektsida.
12 mars 2024 Uppdrag E3 integreras med E2.
12 mars 2024 Uppdrag I2 uppdateras som del av Centrum för hälsokrisers ordinarie uppdrag.
4 mars 2024 11 av 18 uppdragskort publiceras på sidan.