Clinicum: Organiserat stöd till klinisk och translationell forskning inom KI och Region Stockholm

Under 2021 startades Clinicum-projektet med mål att skapa bättre förutsättningar för högkvalitativ forskning och bättre nyttjande av hälsodata för forskning i Stockholmsregionen. Projektets syfte var att tillsammans med de större vårdgivarna i regionen utveckla organisationen Clinicum. Det innebar att utveckla samverkansstrukturer för tillgång till stöd inom epidemiologi, biostatistik, bioinformatik och annan forskningsmetodik, samt processer för tillgång till hälsodata från regionen.

Bilden visar en hand som håller i en jordglob full med bilder på olika människor
Foto: Gerd Altmann, Pixabay.

Målgruppen för Clinicum är de forskare och verksamheter som utnyttjar hälso- och sjukvårdsdata i forskning på KI och/eller inom Region Stockholm. Clinicum var ett av projekten som ingick i programmet Informationshantering på KI, en del av KI:s verksamhetsplan för Strategi 2030.

Clinicum har under 2023 övergått till implementering med uppdrag att upprätta stödet och föreslå hur metodstödet ska fungera och kunna erbjudas långsiktigt.

2021-2022: Behovsinventering och pilotstudie

Projektet har genomförts i två faser där den första fasen bestått av en behovsinventering, och den andra av en pilotstudie då den framtagna modellen prövats och utvärderats.

Behovsinventering

Som en del av behovsinventeringen genomfördes en enkät som besvarades av mer än 500 forskare på KI. Av dessa uppgav cirka 80% att de hade ett behov av biostatistiskt stöd och cirka 50% att de hade ett behov av bioinformatiskt stöd.

Pilotstudie

Pilotfasen genomfördes under hösten 2022 och omfattade 20 pågående forskningsprojekt som valts ut efter en ansökningsprocess. Pilotprojektet visade på en stor bredd i projekt och typ av stöd som efterfrågas (biostatistik, bioinformatik, AI) som i nuvarande organisation endast delvis kan mötas upp av etablerade stödfunktioner.

En modell för metodstöd via Clinicum som ligger till grund för implementeringsfasen finns sammanfattad i projektgruppens rapport från januari 2022: Biostatistik, bioinformatik och annat metodstöd i kliniska forskningsprojekt: Inventering av behov och befintliga resurser samt en modell för strukturerat stöd via Clinicum.

Övriga rapporter från projektet erhålls vid förfrågan till clinicum@ki.se

2023: Upprätta stödet och ta fram förslag för organisation av Clinicum

Resultaten av projektets behovsinventering, framtagna metodstödsmodell och den genomförda pilotstudien ligger till grund för det fortsatta arbete med att skapa organisationen Clinicum. I februari 2023 fattades därför ett beslut av vicerektor för forskning att Clinicum ska drivas som ett implementeringsprojekt under 2023. Denna införandefas drivs av en ny projektgrupp som leds av Sandra Eloranta

Den nya projektgruppen har uppdrag att: 

  • Etablera drift och förvaltning av metodstödsverksamheten inom biostatistik/bioinformatik, tillgång till hälsodata och nya metodologiska områden med grund i slutsatser från piloten
  • Etablera strukturer för samverkan mellan Clinicum-noderna
  • Ta fram förslag på långsiktig styrning, finansiering, organisation och placering av Clinicum på KI
  • Ta fram förslag på hur verksamheten ska integreras och skapa synergi med forskarstödet vid Research Support Office (RSO). 

Finansiering

Implementeringen av Clinicum finansieras av Samverkansorganisationen Karolinska institutet - Region Stockholm, Infrastrukturnämnden samt verksamhetsplaneringmedel (Strategi 2023) vid Karolinska institutet.