Erasmus+ lärarutbyten och personalfortbildning

Lär känna dina europeiska kollegor genom utbyte i ett annat europeiskt land. Erasmus+ stödjer dig som student, lärare och administrativ personal att få internationella upplevelser och kontakter.

Funded by the EU
Funded by the EU Foto: N/A

Lärarutbyte inom Erasmus - hur gör jag?

Vissa generella rutiner gäller för alla lärarutbyten, oavsett utbytesprogram, och du kan läsa om dem på sidan "Internationellt utbyte för lärare och anställda"

Specifikt för Erasmus+

 • Det måste finnas ett bilateralt Erasmusavtal om utbyte med det mottagande lärosätet. Kontakta Kristina Jesinkey om du vill veta vilka avtal som finns. 
 • Du måste undervisa KI-studenter - som lärare, doktorand eller handledare för KI-studenter men med annan anställning .
 • Lärarutbytet måste omfatta minst 8 undervisningstimmar och minst två dagar.
 • Undervisningen vid partneruniversitetet ska omfatta partneruniversitetets studenter.
 • Det måste finnas en skriftlig överenskommelse om den planerade undervisningen vid partneruniversitetet (Teaching Programme).
 • Ersättningsnivåerna baseras på avståndet till resmålet ("Distance Calculator") från hemuniversitetet och kostnadsläget i mottagarlandet. Ersättningen är en schablonersättning och utbetalas oberoende av de faktiska kostnader som utbytet medfört.
 • Reserapporter ska skrivas efter avslutat utbyte, i form av ett blogginlägg för KI och en direkt från Erasmus+ som skickas ut någon gång efter avslutat utbyte.
 • Enligt aktuellt vårdprogram ska MRSA-odling tas på de lärare som tjänstgjort (eller själva varit patienter) på sjukhus eller andra vårdinrättningar utanför Sverige de senaste 6 månaderna inför återgång i tjänst.

När du följt de generella rutinerna för lärarutbyte, kontakta Kristina Jesinkey vid Internationella kansliet. Efter anmälan får du ett underlag för resan, samt andra dokument som måste fyllas i för att EU-kraven ska uppfyllas.

Ersättningsnivåer för resa (kan komma att ändras)

Ersättningsnivåer för resa (kan komma att ändras)
Avstånd Ersättning
100-499 km 180€
500-1999 km 275€
2000-2999 km 360€
3000-3999 km 530€
4000-7999 km 820€
8000- 1500€

Dyra biljetter

Om schablonbeloppen ovan inte täcker minst 70% av faktisk biljettkostnad, kan upp till 80% av faktisk biljettkostnad täckas. Det högsta belopp som kan utbetalas baseras på en kostnad på 7000 SEK per biljett, dvs 5600 SEK.   Detta gäller för resor som påbörjas efter 1 september 2024. Bifoga kopia på biljett när medel rekvireras!

Schablonbelopp per dag (kan komma att ändras)

Schablonbelopp per dag (kan komma att ändras)
Mottagarland Dagsbelopp
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien 180€
Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike 160€
Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern 140€

Anmälan för inresande lärare inom Erasmusprogrammet

Inresande lärare får gärna registrera sig vid KI. Inresande lärares Erasmusutbyten administreras från deras hemuniversitet. Lärarens bidrag kommer också därifrån. Kontakta Kristina Jesinkey vid Internationella kansliet för mer information.

Lärarutbyten utanför Erasmusländer

Det finns finns vissa möjligheter att göra lärarutbyten till andra länder än Erasmusländer,  där vi har bilaterala avtal om studentutbyte. Man måste vara borta i minst fem dagar. Ersättning per dag, samt ersättning för resa baserat på avstånd till resmålet utgår.

Kontakta Kristina Jesinkey om du vill diskutera denna möjlighet!

Personalfortbildning/administratörsutbyte - hur gör jag?

Erasmusprogrammet kan ge bidrag för "Erasmus Staff Training" till dig som vill fortbilda dig vid lärosäten, organisationer, företag eller t.ex. skolor i andra europeiska länder. Du kan få bidrag för ett besök på i minst två dagar i syfte att höja din kompetensnivå. Ersättningen räknas ut på samma sätt som för lärarutbyten (se ovan). Bli inspirerad genom att läsa bloggen där KI-personal skriver om sina erfarenheter.

Vem kan söka?

Bidraget från Erasmusprogrammet kan sökas av alla anställda vid Karolinska Institutet. Personalfortbildningen gäller för alla kategorier av anställda. Kompetensutvecklingen ska alltid vara anpassad speciellt för dig och dina arbetsuppgifter.

Vad räknas som personalfortbildning inom Erasmus+?

 • Jobbskuggning vid andra lärosäten eller företag/organisationer för arbetsplatsförlagd personalfortbildning.
 • Kurser, seminarier eller workshops (ej konferenser). Ett exempel är workshops som anordnas av ett nätverk av lärosäten som har Erasmus Charter. Kurserna kan t.ex. handla om kurser som anordnas av EAIE eller om språkkurser i t.ex. engelska för lärare som planerar att undervisa på engelska.
 • EAIE Academy (länk till kurser som anordnas av EAIE academy)

Inom personalfortbildning är det också vanligt med så kallade "Staff Training Weeks" då partneruniversiteten en gång per år anordnar ett gemensamt program för personal från flera olika universitet. Läs mer om några möjliga aktiviteter.

Före ansökan - hitta mottagare vid lärosäten eller organisationer

Du kan ansöka om Erasmusmedel för personalfortbildning i samtliga EU-länder, inklusive vissa tillhörande regioner, i EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge samt i Turkiet.

Lärosäten

Personalfortbildning kan ske på europeiska lärosäten som är med i Erasmussamarbetet och som har ett godkänt ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). För att ta reda på om det lärosäte som du är intresserad av har ECHE, se EU-länken nedan.

Lärosäten med ECHE

En vanlig mottagare är ett lärosäte med vilket KI redan har ett Erasmusavtal och där väl upparbetade kontakter finns. Du kan använda alla KIs Erasmusavtal under förutsättning att mottagarinstitutionen är villig att ta emot dig.

Organisationer

Du kan genomföra personalutbyte vid en organisation, ett företag eller t.ex. en skola i ett annat europeiskt land.

Du bör själv höra av dig till en kontaktperson på det lärosäte (eller annan mottagande organisation) du önskar besöka och diskutera upplägget för ditt besök; tidpunkt, arbetsplanering och mål.  När ni har kommit överens och du har fått bekräftat att du är välkommen kan du lämna in din ansökan om Erasmusmedel (länken till blanketten finner du nedan). Du bör då också ha diskuterat dina planer och förankrat utlandsvistelsen med din närmaste chef.

Ansökningsförfarande

Ansökningar tas emot löpande. Om du har frågor som inte besvaras vänder du dig till Kristina Jesinkey, Erasmusansvarig vid KI, som också kommer förse dig med de andra dokument som måste fyllas i för att uppfylla EU:s regler.

Ansökan för personalutbyte

Personalutbyten utanför Erasmusländer

Det finns vissa möjligheter att göra personalutbyten till andra länder än Erasmusländer,  där vi har bilaterala avtal om studentutbyte. Man måste vara borta i minst fem dagar. Ersättning per dag, samt ersättning för resa baserat på avstånd till resmålet utgår.

Kontakta Kristina Jesinkey om du vill diskutera denna möjlighet.

Att ta emot någon på personalfortbildning/administratörsutbyte

På samma sätt som KI-anställda kan kontakta personer vid universitet och organisationer i Europa för att efterfråga möjligheten till ett personalutbyte, kan anställda vid universitet inom EU/EES (”Erasmusländer”) komma att kontakta någon vid KI i samma ärende.

 • Förfrågan kan komma från vem som helst vid universitet inom EU/EES (”Erasmusländer”) till vem som helst i organisationen
 • Det måste inte komma från någon anställd vid något av de universitet med vilket KI har avtal, vid staff exchange finns inga krav på bilaterala avtal.
 • Det är upp till avdelningen/ den enskilda medarbetaren att bestämma om man vill ta emot, sådana här utbyten koordineras inte på central nivå.
 • Den mottagande avdelningen/medarbetaren godkänner den inresandes ”Staff mobility for training” agreement, samt skriver under ”Certificate of Attendance” som visar att utbytet genomförts. Dessa dokument har den inresande med sig.
 • Den inresande får själv ordna med bostad. De upphandlade hotell som finns är ganska dyra och man kan hitta betydligt billigare alternativ via kommersiella hotellsajter.
 • Ingen ekonomisk ersättning ges till den mottagande avdelningen eller den inresande. Den inresande få resebidrag från Erasmusprogrammet via sitt hemuniversitet.

Kontaktresa/förberedande besök eller uppföljning

Är du intresserad av att etablera ett nytt samarbete med ett europeiskt lärosäte inom ramen för Erasmusprogrammet? Du kan i så fall söka bidrag för förberedande besök i syfte att diskutera t. ex. lärar- och studentutbyte. Du måste ta en första kontakt med någon på det lärosäte du önskar besöka och diskutera upplägg och tidpunkt för ditt besök. När dessa är fastställda, kan du lämna in din ansökan.

Reglerna för ersättning är de samma som för lärarutbyte, se ovan

Är du intresserad av att etablera ett nytt samarbete med ett europeiskt lärosäte inom ramen för Erasmusprogrammet? Du kan i så fall söka bidrag för förberedande besök i syfte att diskutera t. ex. lärar- och studentutbyte. Du måste ta en första kontakt med någon på det lärosäte du önskar besöka och diskutera upplägg och tidpunkt för ditt besök. När dessa är fastställda, kan du lämna in din ansökan.

Reglerna för ersättning är de samma som för lärarutbyte, se ovan

Uppföljning av befintliga utbytesavtal

Har ditt utbildningsprogram ett Erasmusavtal om studentutbyte som du skulle vilja följa upp? Du kan i så fall få bidrag för ett besök på partneruniversitetet som kan handla om att:

 • bekanta sig med kurser som studenterna tar under sin utbytesvistelse i syfte att underlätta tillgodoräknande och kvalitetssäkring av utbytet
 • besöka studenter som befinner sig på Erasmusutbyte
 • besöka ett partneruniversitet i syfte att reda ut eventuella komplikationer som uppstått inom utbytet

Besöket baseras på redan existerande kontakter inom ett befintligt avtal. Du bör därför höra av dig till en kontaktperson på det lärosäte du önskar besöka och diskutera upplägg och tidpunkt för ditt besök. När dessa är fastställda, kan du lämna in din ansökan.

Ansökan för kontaktresa eller uppföljningsresa

Ansökan om medel för kontaktresa görs via e-post till Kristina Jesinkey och tas emot löpande under året.

Ansökan ska innehålla uppgift om:mailto:mailto;kristina.jesinkey@ki.se

 • vilket lärosäte som ska besökas
 • deltagare
 • tidpunkt
 • anledning till besöket

Ersättning utbetalas till institutionen i efterskott, med godkänd reseräkning som underlag, samt efter att rapport lämnats till utbildningsprogrammet vid KI.

Möjligheter för doktorander

Som doktorand vid KI kan du delta i lärarutbyte på samma villkor som annan undervisande personal. Om du har en anställning som doktorand kan du också delta i personalfortbildning enligt ovan.

Andra samarbetsmöjligheter inom Erasmus+

Inom Erasmus+ finns också andra samarbetsmöjligheter, till exempel kapacitetsuppbyggnad, kunskapsallianser och samarbetspartnerskap. Mer information om ansökningsförfarandet vid KI finns på Grants Office sidor.

Mer om Erasmus+

Länk till programguide

Dokument