Enheten GMO - Grants management office

Vi som arbetar på enheten bevakar gällande regelverk och svarar för den finansiella regelefterlevnaden i EU-finansierade forskningsprojekt vid KI. Här hittar du våra kontaktuppgifter, former för samarbete med KI:s institutioner och information om vårt uppdrag.

En viktig uppgift för oss är att stötta projekthandläggare och ekonomer vid KI:s institutioner vid uppstart av nya projekt och finansiell rapportering av projekt. Varje institution har en egen kontaktperson på GMO, kontaktuppgifter hittar du nedan. 

Kontakta oss på GMO

Profile image

Rikard Lingström

GMO leds av enhetschef Rikard Lingström.

Finansiell regelefterlevnad EU-projekt

Applee Akter

EU financial compliance coordinator. Kontaktperson för CNS, GPH, IMM, LIME och MEB.
+46852486466
Profile image

Anthony Forsström

EU financial compliance coordinator. Kontaktperson för BioNut, CLINTEC, LabMed, MedH, NVS, Odontologi samt SöS.

Evelyn Göransson

EU financial compliance coordinator. Kontaktperson för MTC.
Profile image

Anna Hansson

EU financial compliance coordinator. Kontaktperson för MedS, OnkPat samt Danderyds sjukhus.
+46852486330

Maud Kårebrand

EU financial compliance coordinator. Kontaktperson för CMB, FyFa, KBH, MBB, MMK samt Neuro.
Profile image

Jhon Álvarez Ahlgren

EU financial compliance coordinator, deltid

Regelefterlevnad för Marie Curie-projekt

Du når oss på vår funktionsadress:

Profile image

Rasa Cikanaviciute-Hernandez

EU Financial / MSCA Post-award Compliance Coordinator. Kontaktperson för UF.
Profile image

Raquel Tavares

MSCA Post-award Compliance Coordinator, deltid.

Granskning av tidrapporter

Profile image

Anette Molin Götz

Administratör
Profile image

Maria Weiss

Administratör
+46852486192

GMO:s uppdrag

GMO:s medarbetare är specialister på finansiell regelefterlevnad och bevakar utvecklingen av EU:s forskningsmedel. Enheten ansvarar för att ta fram de rutiner och mallar som behövs för KI:s hantering av EU-medel. Vi administrerar även finansiellt KI:s koordinatorprojekt och vissa andra större och komplexa projekt. Vi kan även bidra med utökat stöd vid koordinatorprojekt.

GMO:s samarbete med KI:s institutioner

Varje institution har en kontaktperson vid GMO som är ett stöd för såväl generella som projektspecifika frågor. När ett nytt forskningsprojekt blivit beviljat kallar institutionens projekthandläggare till ett uppstartsmöte där GMO deltar för att gå igenom gällande regler och rutiner och svarar på frågor. GMO granskar alltid tidrapporterna och den finansiella rapporten innan den signeras (FSIGN) Detta görs för att undvika fel i rapporteringen i förhållande till EU:s regelverk vilka kan medföra ekonomiska konsekvenser. 

GMO samordnar även nätverk med projekthandläggare och ekonomer vid institutionerna för erfarenhetsutbyte och utveckling av arbetssätt.

Ett förändrat arbetssätt under 2023

Under 2023 har KI:s uppföljning och rapportering av EU-finansierade forskningsprojekt decentraliserats från GMO till institutionerna. Genom stöd och granskning har enheten GMO nu en specialistfunktion som ska bidra till den finansiella regelefterlevnaden. Bland annat så har en ny handläggningsordning beslutats och GMO lämnar under året över projekten till de institutioner där respektive forskningsledare är verksam. För att underlätta införandet av nya arbetssätt och rutiner genomför GMO överlämningar med varje berörd institution, efter samråd mellan GMO:s enhetschef och respektive institutions administrativa chef. 

GMO:s ansvar för bland annat koordinatorprojekt är under utveckling

GMO ansvarar även operativt för den ekonomiska administrationen av koordinatorprojekt och vissa större komplexa EU-projekt. I koordinatorprojekt ska GMO på sikt kunna ge ytterligare projektstöd i ett forskningsprojekts alla faser, även när ett konsortium initialt planeras. På så sätt kan GMO bidra till att KI blir koordinator i fler forskningsprojekt. Utöver det tar GMO en större roll i administrationen av Marie Curie-finansierade forskningsprojekt och stödjer även i vissa icke-finansiella delar. Institutioner som hanterar forskningsprojekt finansierade med federala medel från USA får stöd från enheten CDO.

Faktaruta: Betydelsen av EU-finansierade forskningsmedel för KI

EU är KI:s näst största externa forskningsfinansiär efter Vetenskapsrådet och en finansiär som inte minst är viktig för att skapa internationella samarbeten. Det är viktigt att underlätta för forskare att söka och rapportera medel från EU eftersom de utgör en betydande del av KI:s totala forskningsfinansiering. EU-finansierade forskningsprojekt följer ett regelverk som skiljer sig från andra forskningsfinansiärer. Därför bistår GMO med särskild kompetens i handläggningen.

Pågående EU-projekt: 203

Total finansiering under 2022: 299 miljoner kronor 

Hitta till oss!