Biosäkerhetskommittén

Biosäkerhetskommittén arbetar på uppdrag av Kommittén för forskning och är KI:s samordnande och rådgivande organ inom biosäkerhets- området. Kommittén skall verka för att de lagar och regler som finns inom området följs.

Biosäkerhetskommittén har dels en expertfunktion, dels en samordnande och rådgivande roll för frågor som rör riskbedömningar, klassificering och skyddsåtgärder. Rutiner för anmälningar och ansökningar inom biosäkerhet, inklusive innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM) ingår också.

Kommittén ska även delta i bedömningar och utarbetar direktiv samt följa implementeringen av direktiven.

Rent konkret ska biosäkerhetskommittén:

  • Utarbeta övergripande riktlinjer för KI:s institutioner inom biosäkerhetsarbete och GMM-hantering
  • Kontinuerligt följa behovet av utbildning inom biosäkerhet för KI:s forskare
  • Svara på frågor rörande biosäkerhet
  • Särskilt beakta och svara på frågor rörande anmälningar för arbete med GMM och smittämnen till Arbetsmiljöverket
  • Föra register över anmälningar och ansökningar för GMM-verksamhet på KI
  • Ta emot anslagsansökningar till NIH där GMM och GMO förekommer för bedömning ur ett biosäkerhetsperspektiv

Biosäkerhetskommittén består av representanter från KI, Karolinska Universitetssjukhuset samt Stockholms Universitet.

Kontakt:

CB
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2023-12-04