Programutvärderingar vid KI

Alla KI:s utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå ska genomgå en programutvärdering vart åttonde år. Programutvärderingarna genomförs enligt  Anvisningar för programutvärderingar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå  (dnr 1-174/2022), och är en komponent i KI:s sammanhållna kvalitetssystem för utbildning och forskning.

Kvalitetssystem landningssida
KI:s systematiska kvalitetsarbete.

Varför är det viktigt?

Syftet med den regelbundna, systematiska och djupgående granskningen av utbildningsprogrammen är att säkerställa att studenterna ges goda förutsättningar att nå examensmålen och att de har uppnått dem när examen utfärdas. 

Programutvärderingar vid KI

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) - ansvarar för arbetet med programutvärderingar

Fakultetskansliet och internationella relationer - samordnar och ger administrativt stöd i arbetet

Följande ingår i utvärderingen:

 • Utbildningens förutsättningar​:
  • Personal​ 
  • Utbildningsmiljö​ 
 • Utbildningens utformning, genomförande och resultat​:
  • Måluppfyllelse​ 
  • Lika villkor​ 
  • Hållbar utveckling ​ 
 • Utbildningens uppföljning, åtgärder och återkoppling​ 
 • Utbildningens studentperspektiv​ 
 • Utbildningens arbetslivsperspektiv och samverkan​ 
 • Utbildningens internationalisering​ 
 • Interprofessionell kompetens​ 

Utvärderingen inleds med att programmens ledning, lärare och studentrepresentanter genomför en självvärdering där de beskriver och värderar utbildningens styrkor och utvecklingsområden. Självvärderingen dokumenteras i en självvärderingsrapport. 

En extern bedömargrupp med två ämnessakkunniga, en arbetslivsrepresentant och en studentrepresentant per program genomför utvärderingen. I bedömargruppen ingår också en KI-intern sakkunnig från pedagogiska akademien eller någon som är anställd inom ramen för den strategiska satsningen med inriktning mot utbildning och forskning. Bedömargruppen tar del av programmets självvärdering och annat underlag så som en sammanställning av alla lärare och all lärarkompetens som programmet har tillgång till samt kursplaner och programplaner.  

När bedömargruppen gått igenom alla underlag träffar de ansvariga för programmet, lärare och studenter för att stämma av sin intryck från underlagen och diskutera programmets styrkor respektive utvecklingsbehov.  

Utvärderingen resulterar i bedömargruppens analys och förslag till utvecklingsområden och eventuellt även förslag till åtgärder som kan höja kvaliteten i utbildningen om det behövs.

Documents

Tidplan omgång 2 (2023-2024)

20 juni och 22 augusti: Upptaktsmöten med programmen​ där programmen informeras om utvärderingsprocessen 

1 augusti: Deadline för programmens nominering av ämnessakkunniga samt förslag på examensmål som bör ingå i utvärderingen​ 

24 oktober kl.13-16: Upptaktsmöte för självvärderingsarbetet​ där ansvariga för genomförandet av självvärderingen får vägledning om arbetet. 

17 november kl.13-16: Kollegiala lärande i självvärderingsarbetet​ där ansvariga för självvärderingen diskuterar och vägleder varandra i självvärderingsarbetet. 

23 januari kl.13-16: Kollegiala lärande i självvärderingsarbetet​ där ansvariga för självvärderingen diskuterar och vägleder varandra i självvärderingsarbetet.​ 

15 februari: Inlämning av självvärdering ​till KU och till bedömargruppen 

Mars-maj: Bedömargruppens genomgång av självvärderingar​ 

Maj: Bedömargruppens intervjuer med programmen​ 

Juni: Bedömargruppens rapport​ med återkoppling till programmen 

September-oktober: Kollegialt lärande kring åtgärdsplanering​ 

Oktober-november: Programmens inlämning av åtgärdsplan ​ 

December: KU:s beslut om åtgärdsplan  

Kontakt

Profile image

Magnus Johansson

Kvalitetssamordnare

Susanne Maxeem

Projektmedarbetare