Skriftlig digital examination på distans

För att genomföra skriftliga digitala examinationer på distans ska du främst använda systemet Inspera. Här hittar du mer information om det och hur du går till väga.

Skriftlig digital examination på distans omfattar skriftliga examinationer som inte genomförs i skrivsal och där studentens examinationsunderlag lämnas in digitalt.

Använd Inspera för digital skriftlig examination

Digital skriftlig examination i sal och på distans genomförs i första hand med Inspera. Inspera erbjuder olika möjligheter för anonymisering, plagiatgranskning, olika frågetyper, möjligt att begränsa tiden som examinationen är tillgänglig för studenterna och ger möjlighet att ge förlängd skrivtid för studenter som beviljats det.

När du använder Inspera för examinationen finns också support att tillgå under tentatillfället.

Att tänka på vid digitala skriftliga examinationer

Identifiering av student

  • I Inspera identifieras studenten genom individuell inloggningskod som skapas och skickas till studenten.
  • Identifiering kan ske genom att studenten visar upp giltig legitimation via webbkameran för rättande lärare eller annan person utsedd av examinator. Identitetskontrollen ska ske enskilt, till exempel i ett ”break out-room" i Zoom.
    Instruktioner för att skapa ett "break out-room"
    Instruktioner Zoom

Övervakning under examination

Övervakning av studenter under examinationen sker genom att aktiviteter registreras i systemet. Övervakning genom webbkamera eller liknande ska inte användas, då det saknas stöd i GDPR för detta.

Anteckningsbok och dator.
Vid digital examination på distans har studenterna tillgång till t ex kurslitteratur och anteckningar.

Vid skriftlig digital examination på distans är omständigheterna sådana att det ska förutsättas att studenterna har tillgång till alla källor och hjälpmedel (såsom kurslitteratur, övrig litteratur, anteckningar, webbsidor, miniräknare).

Det bör, i nuläget, beaktas att det inte kan uppnås fullständig säkerhet kring vem som faktiskt besvarar frågor eller att otillåtet samarbete och kommunikation inte förekommer. I dokumentet "Skriftlig digital examination på distans" (nedan) finns förslag på åtgärder som bedöms att, i största möjliga utsträckning, förebygga försök till vilseledande.

Anser examinator att det inte går att anpassa examinationen för genomförande på distans till ordinarie examinationstillfälle får detta tillfälle ställas in och studenterna hänvisas till ett nytt examinationstillfälle så snart som möjligt, till exempel omexaminationstillfället.

Anonym examination

Enligt KI:s regelverk för examinationer ska skriftliga examinationer från och med 31 augusti 2020 kodas och vara anonyma vid rättningen så att rättande lärare/examinator inte vet vem studenten är. Inspera möjliggör anonymisering.

Plagiatkontroll

Enligt KI:s regler ska hemtentamen kontrolleras för att upptäcka plagiat med hjälp av textigenkänningsverktyg. Så långt det är möjligt ska detta göras för examinationsformer som används för att examinera teoretiska kunskaper digitalt på distans.

Essäfrågor i Inspera möjliggör plagiatkontroll genom dess integration med Urkund. Plagiatkontroll kan även göras separat genom att tentamensvaren skickas in till Urkund via e-post genom lärarens Urkundbehörighet.

Studenterna ska i informationen i samband med examinationen informeras att de ska formulera svaren självständigt och att plagiering inte är tillåtet. De bör påminnas om vikten av korrekta källhänvisningar när användning av källmaterial och hjälpmedel är tillåtet.

Individuellt arbete

I normalfallet är samarbete och kommunikation med andra studenter och övriga personer inte tillåtet under digital examination på distans. Detta ska framgå i informationen som lämnas i samband med examinationen.

Examinator kan tillåta vissa former av samarbete eller kommunikation under examinationen om det är pedagogiskt motiverat. Detta ska framgå i informationen som lämnas i samband med examinationen.

Användning av källor och hjälpmedel

Vid digital examination på distans är det i normalfallet inte ändamålsenligt att förbjuda att studenterna använder olika källor och hjälpmedel (såsom kurslitteratur, övrig litteratur, anteckningar, webbsidor, miniräknare).

Det ska framgå i informationen som lämnas i samband med examinationen att användning av källor och hjälpmedel är tillåtet.

Tidsaspekter

Tiden från att studenten får tillgång till examinationen till att studenten ska lämna in svaren ska vara bestämd och framgå i informationen i samband med examinationen. Tiden för att svara på varje enskild fråga kan även vara begränsad.

Inspera ger möjlighet att ge förlängd skrivtid (för hela tentamen) för studenter som beviljats det.

När tid för svar på enskilda frågor begränsas och när tidsintervallet för examinationen bestäms ska det, om möjligt, tas hänsyn till förutsättningarna för studenter med funktionsnedsättning samt studenter som inte har examinationsspråket som modersmål.

Påbörjad examination

Studenten anses ha påbörjat examinationen när hen har loggat in i systemet alternativt öppnat första frågan.

Om studenten avslutar examinationen utan att ha svarat och utan att det föreligger särskilda skäl för detta får studenten betyget underkänd och har förbrukat ett examinationstillfälle.

Pedagogiska råd

Titta gärna på pedagogiska råd för utformning av frågor vid skriftliga examinationer på distans.