UKÄ:s granskning av KI:s kvalitetssäkringsarbete

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar alla svenska lärosätens kvalitetssäkringsarbete inom utbildning och forskning i en sexårscykel som inleddes 2017. Under 2019-2020 genomförde UKÄ en granskning av KI:s kvalitetssäkringsarbete inom utbildning, dvs. hur KI följer upp och kontrollerar, återkopplar och utvecklar kvaliteten inom utbildningen på alla nivåer.

Underlagen i UKÄ:s granskning

I samband med UKÄ:s granskning uppmanades KI att genomföra en självvärdering av kvalitetssäkringsarbetet som underlag till UKÄ:s granskning. Utöver KI:s självvärdering genomförde UKÄ:s bedömargrupp också två platsbesök under hösten 2019 för att komplettera och stämma av sin förståelse av KI:s självvärdering genom samtal med KI:s ledning, lärare, studenter och doktorander. 

Bedömningsområden

UKÄ:s granskning av KI:s kvalitetssäkringsarbete omfattar sex så kallade bedömningsområden. Dessa är: 

  • Styrning och organisation
  • Förutsättningar
  • Utformning, genomförande och resultat
  • Jämställdhet
  • Student- och doktorandperspektiv 
  • Arbetsliv och samverkan 

Bedömningsgrunder och bedömningsskala

Inom bedömningsområdena finns upp till sex olika så kallade bedömningsgrunder (krav) som ska uppfyllas. UKÄ gör en bedömning utifrån alla bedömningsgrunder inom respektive bedömningsområde. Om alla bedömningsgrunder är uppfyllda får hela bedömningsområdet godkänt, men om en eller två bedömningsgrunder inte är uppfyllda så får bedömningsområdet inte godkänt. När alla bedömningsområden är bedömda ger UKÄ ett samlat omdöme av kvalitetssäkringsarbetet. Om alla bedömningsområden är godkända så får kvalitetssäkringsarbetet omdömet ”Godkänt”, men om något eller några bedömningsområden inte är godkända så får kvalitetssäkringsarbetet omdömet ”Godkänt med förbehåll” och är flertalet eller alla bedömningsområden inte godkända så blir omdömet ”Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete”.

KI:s resultat i granskningen

Granskningen av KI:s kvalitetssäkringsarbete resulterade i omdömet Godkänt med förbehåll. Motiveringen till UKÄ:s ”förbehåll” var att två bedömningsgrunder i bedömningsområdet Styrning och organisation samt den enda bedömningsgrunden inom Jämställdhet bedömdes ha vissa brister. Hittills, i maj 2021, har UKÄ granskat kvalitetssäkringsarbetet vid 18 lärosäten. De flesta av dessa (13) har fått omdömet ”Godkänt med förbehåll”. Endast två, Sveriges lantbruksuniversitet och Konstfack har fått helt godkänt. Resterande tre, Mälardalens högskola, Högskolan i Jönköping och Försvarshögskolan, har fått omdömet ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete.

KI:s utvecklingsområden

Bedömningsgrunderna som inte blev helt godkända och som identifierades som utvecklingsområden vid KI är:  

Bedömningsområde Styrning och organisation 

Bedömningsgrund 1.1 Lärosätets kvalitetssystem är uppbyggt för att säkerställa kvaliteten i utbildningarna och det relaterar till övergripande mål och strategier som lärosätet fastställt för sin utbildningsverksamhet. UKÄ:s bedömare ansåg att det var en brist att KI inte genomför någon regelbunden fördjupad granskning av utbildningarna och att den interna uppföljningen som görs inte är tydligt kopplad till återkoppling och förbättring.  

Bedömningsgrund 1.5 Lärosätet säkerställer att de resultat och slutsatser som genereras av kvalitetssystemet systematiskt tas tillvara i den strategiska styrningen, kvalitetsarbetet och i utvecklingen av kvalitetssystemet. UKÄ:s bedömare ansåg att processerna för att på ett systematiskt sätt ta med resultaten från kvalitetssäkringen till den strategiska styrningen av verksamheten och till utvecklingen av kvalitetssystemet inte är övertygande och tydlig. 

Bedömningsområde Jämställdhet

Bedömningsgrund 4.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, ett systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.  UKÄ:s bedömare ansåg att det är otydligt hur jämställdhet säkerställs på ett systematiskt sätt i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande. Bedömarna påpekade att det mer studentnära engagemanget och aktiviteten i utbildningarna saknar tillräcklig systematik. Begrepp som jämställdhet, kön och genus saknas eller är inte tillräckligt tydligt och jämställdhetsmål examineras bara i några få utbildningar. Dessutom finns bara fragmentariska och sporadiska tecken på att utbildningarna beaktar kunskap om jämställdhetsarbete med fokus på patienter i vården med syfte att erbjuda människor lika god och rätt vård oavsett kön.  

Bedömarna ansåg även att uppföljningen av vilka utbildningar och kompetenshöjande aktiviteter avseende jämställdhet, som den enskilda medarbetaren har genomgått var bristfällig. De bedömde att den interna kompetensutvecklingen och de planerade och hittills genomförda aktiviteterna inte har gett tillräckligt resultat.  

KI arbetar sedan UKÄ:s granskning med att åtgärda de påtalade bristerna i kvalitetssäkringsarbetet och ska redovisa åtgärderna till UKÄ senast 1 april 2022.

Kontakt