KI:s kvalitetssäkringsarbete godkänt av Universitetskanslersämbetet

Vid den uppföljning av KI:s kvalitetssäkringsarbete som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomfört under våren 2022 har KI:s sammanhållna kvalitetssystem och systematiskt kvalitetsarbete inom utbildning på alla nivåer blivit helt godkänt.

UKÄ granskar alla svenska lärosätens kvalitetssäkringsarbete inom utbildning och forskning. Under 2019–2020 genomförde UKÄ en granskning av KI:s kvalitetssäkringsarbete inom utbildning och bedömde hur systematiskt KI följer upp och kontrollerar, återkopplar och utvecklar och på sätt säkerställer kvaliteten inom utbildningen på alla nivåer. Granskningen av KI:s kvalitetssäkringsarbete resulterade i omdömet Godkänt med förbehåll. Motiveringen till UKÄ:s ”förbehåll” var att två bedömningsgrunder inom bedömningsområdet Styrning och organisation samt en inom bedömningsområdet Jämställdhet bedömdes inte vara helt uppfyllda. Totalt bedömdes 19 bedömningsgrunder.

De bedömningsgrunder som inte bedömdes helt uppfyllda vid granskningen och som KI nu har åtgärdat är:

Bedömningsområde Styrning och organisation 

Bedömningsgrund 1.1 Lärosätets kvalitetssystem är uppbyggt för att säkerställa kvaliteten i utbildningarna och det relaterar till övergripande mål och strategier som lärosätet fastställt för sin utbildningsverksamhet.

Bedömning: UKÄ:s bedömare ansåg att det var en brist att KI inte genomför någon regelbunden fördjupad granskning av utbildningarna och att den interna uppföljningen som görs inte är tydligt kopplad till återkoppling och förbättring.  

Åtgärd: KI har utvecklat en process för regelbundna programutvärderingar där externa sakkunniga medverkar som sakkunniga. Samtliga program är indelade i åtta grupper efter nivå och typ av examen. Under 2022–2025 utvärderas en grupp om året och under 2026–2027 utvärderas två grupper per år. De första programmen som utvärderas under våren 2022 är arbetsterapeutprogrammet, audionomprogrammet, fysioterapeutprogrammet och optikerprogrammet.

Bedömningsgrund 1.5 Lärosätet säkerställer att de resultat och slutsatser som genereras av kvalitetssystemet systematiskt tas tillvara i den strategiska styrningen, kvalitetsarbetet och i utvecklingen av kvalitetssystemet. 

Bedömning: UKÄ:s bedömare ansåg att processerna för att på ett systematiskt sätt ta med resultaten från kvalitetssäkringen till den strategiska styrningen av verksamheten och till utvecklingen av kvalitetssystemet inte är övertygande och tydlig. 

Åtgärd: I och med att KI har utvecklat processen för programutvärdering har också processen för återkoppling till ansvariga vid institutionerna utvecklats. KI har samtidigt infört en uppföljning av såväl kvaliteten som genomfört förbättringsarbete samt identifierat behov av ytterligare insatser som respektive kommitté genomför inom sina respektive områden och redovisar till fakultetsnämnden varje år. KI:s samordningsgrupp för kvalitetsarbetet (SAK) följer sedan 2020 också upp hela det sammanhållna kvalitetssystemet och redovisar dess status och utvecklingsbehov till fakultetsnämnden varje år.

Bedömningsområde Jämställdhet

Bedömningsgrund 4.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, ett systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande. 

Bedömning: UKÄ:s bedömare ansåg att det är otydligt hur jämställdhet säkerställs på ett systematiskt sätt i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.

Åtgärder: KI har tagit fram nya styrdokument i form av handlingsplaner för integrering av lika villkor och plan för integrering av jämställdhet samt handlingsplan för breddad rekrytering för att tydliggöra och säkerställa en långsiktig planering och ett systematiskt arbete inom dessa områden. Samordnarna inom lika villkor har genomfört insatser i samarbete med KI:s institutioner för att stärka processen att integrera jämställdhet i utbildningarna och att följa upp hur arbetet fungerar.

Nästa granskning av KI:s kvalitetssäkringsarbete kommer att genomföras 2025/2026

UKÄ granskar kvalitetssäkringsarbetet vid svenska lärosäten i cykler om sex år. Nästa gång KI:s kvalitetssäkringsarbete kommer att granskas kommer troligtvis att ske omkring åren 2025/2026. Vid den granskningen kommer UKÄ att granska hur KI:s kvalitetssystem och systematiska kvalitetsarbete säkerställer förutsättningar och processer inom både utbildning och forskning så att dessa motsvarar de krav som ställs på ett svenskt universitet.

Mer om det nationella kvalitetssäkringssystemet och UKÄ:s granskningar går att läsa om på UKÄ:s webbsidor. 

Dokumentation av UKÄ:s granskning av KI:s kvalitetssäkringsarbete

Kontakt