Information till nödkontakt/ Information to emergency contact

Vid allvarliga sjukdomsfall eller olycka behöver Arbetsgivaren ibland kontakta närstående personer till den anställda.
In case of serious illness or accident, the Employer sometimes needs to contact people close to the employee.

Att vara nödkontakt.

Kontaktuppgifter till nödkontakt/nödkontakterna behövs i händelse av till exempel sjukdom eller olycksfall som kan drabba medarbetare på Ki under arbetstid.

Det är är då viktigt att arbetsgivaren kan nå närstående personer till medarbetaren.

Uppgifterna som anges är namn och mobilnummer. Nödkontakten, får ett sms med länk till en webbsida där dom kan se uppgifterna som angetts och har möjlighet att eventuellt korrigera om något är felaktigt (tex. stavning). Där finns även en länk till denna sidan.

För att ta bort dig som nödkontakt kan du antingen kontakta hen som angett dig som nödkontakt (att föredra) eller kontakta Payroll för borttagning.


Uppgifterna används endast i nödfall av behörig personal på KI och sprids aldrig utanför organisationen och innefattar GDPR. Dokumentet förvaras i HR-arkivet och söks fram med namn eller personnummer av chef på respektive enhet eller HR på respektive institution. Även löneenheten har tillgång till den här typen av dokument för administration.

När medarbetarens anställning avslutas, raderas uppgifterna till nödkontakten/nödkontakterna automatiskt.

 

Being an emergency contact. ICE

 Contact details for the emergency contact(s) are needed in the event of, for example, illness or accidents that Ki employees may suffer during working hours.

It is then important that the employer can reach people close to the employee.

The information entered is name and mobile number. The emergency contact receives an SMS with a link to a web page where they can see the information registered and have the opportunity to correct if something is incorrect (e.g. spelling). There is also a link to this page.

To remove yourself as an emergency contact, you can either contact the person who registered you as an emergency contact (preferred) or contact Payroll for removal.

The data is only used in an emergency by authorized personnel at KI and is never disseminated outside the organization and includes GDPR. The document is kept in the HR archive and can be retrieved by name or social security number by the Manager of the respective unit or HR at the respective institution. The payroll unit also has access to this type of document for administration.

When the employee's employment is terminated, the information for the emergency contact(s) is automatically deleted.

 

MS
Innehållsgranskare:
2023-12-04