Anställning efter 69 års ålder (info för HR)

Åldern för rätten att kvarstå i anställning är 69 år.

OBS!! Ett nytt regelverk gäller från 2025-01-01, se detta under "Dokument" nedan. 

Övergångsbestämmelser 

Beslut om anställning och undantag avseende omfattning och chefskap fattade senast den 31 december 2024 med stöd av Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör (dnr 1-869/2019) gäller även efter dessa riktlinjers ikraftträdande. Vid behov av fortsatt anställning ska omreglering av anställningen ske i enlighet med dessa riktlinjer.
För perioden 1 januari – 30 juni 2025 får prefekt efter samråd med dekan besluta om undantag gällande omfattning och chefskap enligt dessa riktlinjer om behov föreligger. Ett sådant undantag får endast avse perioden 1 januari – 30 juni 2025.

Fortsatt anställning efter 69 års ålder (LAS-ålder) 

När en arbetstagare uppnår LAS-åldern och fortsatt anställning inte är aktuell, ska anställningen sägas upp med iakttagande av reglerna i LAS. I det fall parterna enas om fortsatt anställning ska ett nytt anställningsavtal upprättas i enlighet med punkt 1–7 nedan. 

 

Denna text gäller t.o.m. 2024-12-31:

Omprövning av fortsatt anställning

Arbetsgivaren (ansvarig chef) ska årligen (i medarbetarsamtal eller motsvarande) ompröva anställningen i god tid före det att arbetstagaren fyller år i syfte att avgöra om anställningen ska fortsätta ytterligare ett år. Omprövningen förutsätter en dokumenterad dialog mellan chef och medarbetare. Dokumentationen ska bl.a. innehålla förutsättningar för anställningen, omfattning, finansiering och en plan för hur kompetensväxling ska genomföras. Beslut om omreglering eller fortsatt anställning enligt detta stycke ska särskilt motiveras.

HR på institutionen ansvarar för att påminna ansvarig chef om den årliga omprövningen av anställningen. I Primula finns en lista över medarbetare som har fyllt 68 år och som heter "Anställda 68 år och äldre".

Regler för anställning av personer som uppnått LAS-åldern

Följande gäller för alla anställningsavtal som ingås med personer som har uppnått LAS-åldern:

1. En anställning efter uppnådd LAS-ålder ska gälla tillsvidare om det inte finns särskilda skäl för att tidsbegränsa anställningen (anställning av gästprofessor och adjungerad professor sker med stöd av 4 kap. 10–12 §§ högskoleförordningen [1993:100]).

2. Anställningsvillkoren ska regleras i ett nytt anställningsavtal.

3. Lön betalas per månad.

4. Anställningen kan pågå under högst fem år.

5. Sysselsättningsgraden ska omfatta minst 10 procent och högst 50 procent av heltid.

6. Anställningen ska inte avse uppdrag som chef eller uppgifter med arbetsledande ställning.

7. Beslut om anställning fattas enligt bestämmelserna i gällande besluts- och delegationsordning.

Rektor (för professorer) och HR-direktör (för övriga befattningar) kan besluta om undantag i från p. 4, 5 och 6 om det finns synnerliga skäl. Vid ansökan om undantag vänligen följ Checklista för undantag vid anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör

Utöver vad som sägs vid punkt 1- 7 ovan, gäller särskilt att lärare och forskare som anställs efter LAS-ålder ska:

a. finansieras genom egna, aktuella och pågående externa anslag för lön och drift (Lönekostnaden får inte överstiga det som anges i det externa anslaget)

b. anställas i direkt anslutning till uppnådd LAS-ålder.

c. kunna vara PI (Principal Investigator) och ha attesträtt för externa anslag som tecknats med läraren/forskaren som huvudman.

d. stå till förfogande för att vara mentor åt juniora forskare. Uppdrag som huvudhandledare för doktorander ska inte ges till lärare och forskare som passerat LAS åldern. En förutsättning för ett sådant uppdrag är att det kan slutföras innan handledarens anställning upphör.

Omreglering av anställningsavtalet

Omreglering av anställningsavtalet innebär att ett nytt anställningsavtal skrivs i enlighet med regler för anställning av personer som uppnått LAS-åldern om inte undantag har beviljats av rektor/HR-direktör. Under ”Övrigt” i anställningsavtalet ska det anges att ”Anställningsavtalet ersätter tidigare anställningsavtal daterat XXX fr.o.m. XXX (datum för när nya anställningsavtalet börjar gälla)”.

En ny löneart är framtagen för medarbetare som är anställda tillsvidare och som har uppnått LAS-åldern (69 år). Lönearten som ska användas heter 0013 (Tillsvidare 69+). Om personen visstidsanställs ska lönearten 0012 användas (Visstid ej pensrätt). 

I normalfallet är professorer som är anställda efter uppnådd LAS-ålder anställda tillsvidare och har befattningen professor. Om det finns särskilda skäl till att anställningen ska vara tidsbegränsad ska befattningen vara seniorprofessor.

Uppsägning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör

(Se blanketter nedan under Dokument)

När en medarbetare uppnår LAS-åldern sker en väsentlig förändring av anställningsskyddet, arbetsgivaren behöver inte ange något skäl för att säga upp arbetstagaren. Uppsägningstiden är en månad från båda parterna. Uppsägning kan inte ske förrän tidigast dagen efter 69-årsdagen och anställningen upphör då efter en månad. För medarbetare som inte tidigare tagit ut pension så bör anställningen avslutas vid ett månadsskifte för att undvika att medarbetaren står utan ersättning då pension endast kan utbetalas från och med den 1:a i månaden.  En medarbetare som inte tidigare tagit ut pension ska informeras i god tid om att anställningen kan komma att avslutas så att arbetstagaren hinner ansöka om pension (ca 4 månader innan).

Rutinbeskrivning i samband med uppsägning av person som uppnått LAS-ålder:

Speciella regler gäller för professorer, i dessa fall kontakta gruppen Arbetsrätt vid HR-avdelningen i god tid (2 månader) innan anställningen ska upphöra. Prefekt fattar beslut i steg 1 och rektor fattar beslut i steg 3, för övriga fattas beslut enligt institutionens beslut- och delegationsordning.

Steg 1. Underrättelse om tilltänkt uppsägning och varsel (Underrättelse om tilltänkt uppsägning och varsel av arbetstagare som har fyllt 69 år) ska överlämnas till arbetstagaren, som ska underteckna att underrättelsen är mottagen. Undertecknandet sker företrädesvis digitalt och minst 5 veckor innan anställningen upphör. Därefter skickas dokumentet till personens fackliga organisation, glöm inte att fråga medarbetaren om facklig tillhörighet och föra in det i dokumentet Underrättelse om tilltänkt uppsägning och varsel av arbetstagare som har fyllt 69 år. Av underrättelsen och varslet framgår att både arbetstagaren och den fackliga organisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren. 

Steg 2. Arbetstagaren eller facket kan därefter påkalla överläggning inom en vecka. Om överläggning påkallats får uppsägning inte ske förrän överläggningen är färdig. Om arbetstagaren eller den berörda fackliga organisationen begär överläggning ska gruppen Arbetsrätt på HR-avdelningen kontaktas.

Steg 3. Om överläggning inte påkallats inom en vecka kan man gå vidare med uppsägningen. Uppsägningen måste lämnas till arbetstagaren senast en månad innan anställningen upphör genom dokumentet Besked om uppsägning av arbetstagare som har fyllt 69 år. Arbetstagaren ska underteckna att uppsägningen är mottagen, undertecknandet sker företrädesvis digitalt. Besked om uppsägning ska skickas i original till payroll och arkiveras i HR-arkivet av institutionen.

Dokumenten i denna process ska företrädesvis lämnas över vid fysiskt möte men kan överlämnas vid digitalt möte om det inte är praktiskt möjligt att få till ett fysiskt möte.

Profile image

Åsa Agréus

HR-specialist
+46852486577
Profile image

Carolina Ström

HR-specialist
Profile image

Jenny Wärnlund

HR-specialist
ÅA
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2024-06-27