Tillgänglighetsredogörelse för Canvas

Här finns en tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur KI uppfyller lagen om tillgänglighet rörande lärplattformen Canvas.

Karolinska Institutet (KI) vill att så många som möjligt ska kunna använda lärplattformen Canvas. Denna redogörelse beskriver hur KI uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service rörande lärplattformen, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet i Canvas

Canvas är en kommersiell produkt, designad och utvecklad i enlighet med den internationellt erkända standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA. Tester av systemet utförs regelbundet av leverantören Instructure. Detaljerad information om Canvas arbete kring att förbättra tillgänglighet återfinns på Canvas Accessibility standards.

Instructures egna beskrivning och de standarder som används för tillgänglighet finns beskrivet här hos Instructure.

Om du inte kan använda delar av lärplattformen

Om du behöver innehåll från Canvas för Karolinska Institutet som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde (§ 8-9) kan du kontakta IKT-pedagogerna vid Enheten för Undervisning och lärande, KI: iktpedagogerna@ki.se. Svarstiden är vanligtvis 1-2 timmar under kontorstid, men kan även dröja till kommande dag.

Kända brister i innehållet 

Nedan anges kända brister i Canvas vad gäller teknik, innehåll, struktur, länkar, media, bilder och dokument.

Innehåll och struktur

 • Användargenererat innehåll i lärplattformen (som sidor, bilder eller tabeller) är inte tillgängligt enligt riktlinje avseende rubriker, ledtexter och etiketter.
 • Vissa sidtitlar är inte tillräckligt beskrivande i enlighet med riktlinje.
 • Generellt kan det kan finnas avsnitt med bristande kontrast mellan text och bakgrund.

Länkar

 • Vissa användargenererade länkar är inte tydligt beskrivna och tillgängliga enligt riktlinje. En kursmall finns framtagen med riktlinjer för hur länkar ska skrivas för att vara tillgängliga.
 • Det kan finnas HTML-innehåll som innehåller länkar utan urskiljbar text.

Media

 • Det kan finnas äldre videor som saknar textning. KI strävar efter att all film ska ha undertexter och arbetar kontinuerligt med uppföljning av detta genom till exempel översyn av hur gamla filmer används, statistik, och så vidare.
 • Canvas innehåller många dokument som laddats upp och publiceras i respektive kurs. Dessa dokument kan ha tillgänglighetsbrister. Pågående arbete görs av lärare för att se över dokument i sina respektive kurser.  

Bilder och dokument

 • Bilder kan sakna eller ha felaktiga textalternativ
 • Felaktigt formaterade PDF-dokument
 • Vissa dokument har skannats men inte OCR-bearbetats
 • Tabeller i dokumenten kan ha felaktig eller sakna rubrikstruktur
 • Språkangivelser kan saknas

Rapportera brister i lärplattformens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra lärplattformens tillgänglighet. Om du upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss! 

Vid tekniska eller andra upplevda problem sker först en ärendehantering inom IKT. Lyckas man inte med denna first line support, tas kontakt med Instructures support för en lösning. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn rörande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG:s webbplats

Hur vi testat lärplattformen

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen och manuellt granskat ett urval kursrum i lärplattformen. Lärplattformen Canvas innehåller även en funktion för att kontrollera tillgängligheten, denna funktion visas under grundutbildningen för Canvas. Vi har också tagit del av Canvas dokumentation om hur själva plattformens teknik och gränssnitt fungerar vad gäller tillgänglighet.

Vi jobbar löpande med den inbyggda funktionen i systemet för att följa upp och åtgärda tillgänglighetsproblem, både i kod och redaktionella åtgärder. Lista på kända problem för Canvas.

Du kan även se releaser som görs av Instructure samt Instructures långsiktiga plan för utveckling av Canvas.

Mer information

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

DR
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2024-04-23