Anvisningar för dokumenthantering

Dokumenthanteringsplanen anger hur handlingar vid KI ska hanteras, hur de ska registreras, arkiveras eller bevaras samt under vilka förutsättningar de får gallras.

 • Diarienummer: 1-998/2022
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Beslut: Avdelningschef
 • Dokumenttyp: Anvisningar
 • Handläggs av avdelning/enhet: Arkiv & Registratur
 • Beredning med: -
 • Revidering med avseende på: Arkivhandboken 1.0

Sammanfattning av anvisningarna

Anvisningar för dokumenthantering utgör tillsammans med dokumenthanteringsplanen KI:s övergripande styrdokument avseende den praktiska hanteringen av KI:s allmänna handlingar. Anvisningarna riktar sig till samtliga medarbetare vid KI som hanterar olika typer av informationsbärande handlingar. 1.1 Syfte och mål Anvisningarna syftar till att utgöra ett stöd för hanteringen av KI:s allmänna handlingar.

Välordnad dokumenthantering innebär

 • enklare informationssökning
 • minskad sårbarhet genom bättre kunskap om hur och var information ska förvaras
 • minskat kostsamt dubbelarbete

Anvisningarna i sin helhet