Kontaktvägar vid problem på arbetsplatsen

På alla arbetsplatser kan det uppstå problem och situationer som kan kräva åtgärder i syfte att säkra en god arbetsmiljö. Som medarbetare kan det därför vara bra att känna till vilka rutiner som finnsför att komma till en lösning, samt vilka stödpersoner som finns i organisationen.

Vart kan jag vända mig vid problem på min arbetsplats?

Den vanliga tågordningen vid uppkomna arbetsmiljöproblem (till exempel bristande säkerhet på arbetsplatsen eller en svårlöst konfliktsituation)

 • Vänd dig till din närmaste chef och påtala bristen/risken.
 • Om ingen åtgärd genomförs: kontakta ditt lokala skyddsombud, som i sin tur påpekar bristen/risken för chefen och begär åtgärd.
 • Om ingen åtgärd genomförs: det lokala skyddsombudet kontaktar Arbetsmiljögruppen på institutionen och/eller huvudskyddsombudet, som i sin tur begär åtgärd.
 • Om ingen åtgärd genomförs: det lokala skyddsombudet/huvudskyddsombudet kontaktar prefekten, påpekar bristen/risken och begär åtgärd.
 • Om ingen åtgärd genomförs kan det lokala skyddsombudet/huvudskyddsombudet ta upp ärendet i Arbetsmiljönämnden (KI:s skyddskommitté) eller till KI:s rektor.
 • Om åtgärder inte genomförs, har skyddsombudet en stark befogenhet att begära att Arbetsmiljöverket gör en inspektion på aktuell arbetsplats. Myndigheten ska då ta ställning till om ett föreläggande eller förbud ska meddelas KI som arbetsgivare. Detta kallas i dagligt tal ”6 6a-framställan till myndigheten” (6 kap. 6a § AML)
 • Om Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsplatsen och identifierar brister i lagefterlevnad kan det leda till avgiftsföreläggande (sanktionsavgifter) eller föreläggande/förbud med eller utan vite. I vissa fall kan Arbetsmiljöverket även begära åtalsprövning hos åklagarmyndigheten som kan leda till en straffrättslig prövning.

Den vanliga tågordningen vid uppkomna arbetsrättsliga problem (till exempel hot om uppsägning eller omplacering)

 1. Vänd dig till ditt lokala arbetsplatsombud eller ditt fackförbund.
 2. Arbetsplatsombudet eller annan från facket kontaktar din närmaste chef eller prefekt.
 3. Om problemen kvarstår kontaktar arbetsplatsombudet eller annan från facket KI centralt.
 4. Arbetsplatsombudet kan också ta hjälp av sin fackliga organisation centralt.

Ibland kan situationen vara så pass känslig att du känner att du inte kan eller vill vända sig till ditt lokala skyddsombud eller arbetsplatsombud. Det kan exempelvis handla om att du inte har förtroende för ditt ombud eller misstänker att ombudet kan agera jävigt i den uppkomna situationen. Då är det viktigt att du känner till vilka alternativa vägar som finns att få stöd och hjälp:

Annat skyddsombud (inom samma skyddsområde)/arbetsplatsombud som du känner förtroende för

 • Huvudskyddsombud
 • Fackliga ordföranden eller annan fackligt förtroendevald
 • Ditt fackförbund där du är medlem
 • Ombud för lika villkor
 • HR-avdelningen på din institution
 • HR-avdelningen
 • Företagshälsan
PE
Innehållsgranskare:
2023-09-07