NatiOn – Nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning

Karolinska Institutet (KI) och Uppsala universitet (UU) erbjuder från och med våren 2022 en treårig Nationell forskarskola (NatiOn) med inriktning mot klinisk och translationell cancerforskning. Syftet är att erbjuda ett skräddarsytt paket av kurser som kunskapsbas för framtida kliniska forskare i cancerområdet. Programmet täcker framförallt molekylär onkologi och forskningsmetodik för kliniskt aktiva personer inom området cancer.

Utlysning öppen VT 2021

Upp till 20 platser utlyses. Ansök senast den 7 maj kl 14.00 i KI Prisma.

Besked om antagning lämnas under augusti 2021.

Forskarskolan startar april 2022.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till doktorander. Den sökande bör ha ett kliniskt eller translationellt projekt inom cancerforskning. En kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning eller annat längre åtagande är meriterande.

Vi uppmuntrar även ansökningar från doktorander vid preklinisk institution som fullgjort minst fyra år av läkarutbildningen och avser att sedermera bli kliniskt aktiva forskare inom cancerområdet.

Behörighet

Behörig att söka är den som:

 • redan i dag är antagen till utbildning på forskarnivå på ett lärosäte i Sverige, alternativt antas senast tre veckor före starten av den första kursen VT 2022
 • har för området relevant högskoleutbildning

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån två aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalité, genomförbarhet och relevans
 • Sökanden - erfarenhet och motivering

Ansökan

Utlysningen öppnas elektronisk under mars 2021 i KI Prisma.

 Ansökan ska innehålla följande dokument:

 • Ansökningsblankett
 • CV
 • Beskrivning av projekt/forskningsplan
 • Motivering till ansökan (varför jag vill och behöver gå just denna utbildning)
 • Intyg från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildningen
 • Om det är tillämpligt: Intyg från klinikchef om att vederbörande kommer att beviljas tjänstledighet för de aktuella kursperioderna.

Om forskarskolan

Forskarskolan ersätter inte kursdeltagarens lön under de aktuella kursperioderna (men viss kompensation är möjlig). Bidrag till resa och uppehälle kan bli aktuellt i första hand via arbetsgivare/klinik och i andra hand via NatiOn. Klinikchef/motsvarande ska intyga att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med eller utan lön under varje kursperiod. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 20 veckor heltidsstudier (30 hp) och pågår under tre år, uppdelat på sex block om vardera två-fyra veckor.

Tidsram block som ingår i forskarskolan 2022
Forskarskola 2022
Block 1 (prel.) 1 april 2022
Block 2 (prel.) 2 okt. 2022
Block 3 (prel.) 3 mars 2023
Block 4 (prel.) 4 okt. 2023
Block 5 (prel.) 5 mars 2024
Block 6 (prel.) 6 sept. 2024

Utbildningen är anpassad för att ge en solid och avancerad bas för klinisk cancerforskning. Kurserna innehåller bland annat en fördjupning i basala och nya koncept inom cancerbiologi, molekylär onkologi, forskningsmetodik, och redskap för klinisk cancerforskning. Utbildningen är också anpassad till det obligatoriska basblocket för doktorander vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet och motsvarar det som krävs vid de flesta andra svenska lärosäten. Kursprogrammet ska följas i sin helhet. Undervisningen sker på svenska och engelska.

Exempel på kurser som planeras:

Allmän vetenskapliga kurser: Att kommunicera vetenskap 2 veckor, Biostatistik 3 veckor, Epidemiologi och forskningsmetodik 2 veckor, Etik 1 vecka

Forskningsområdesspecifika kurser: Basal kurs inom molekylär onkologi 2 veckor, Molekylär Patologi 1 vecka, Radiologi i cancerforskning 1 vecka, Klinisk prövningsmetodik inom onkologi  inkl GCP 1 vecka, Introduktion till individualiserad cancermedicin 1 vecka, Immunoonkologi 1 vecka

Book Club/Journal Club : The Biology of Cancer, 2nd Edition  2nd Edition  Robert A. Weinberg

Utbildningens mål

Målet är att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna:

 • formulera specifika vetenskapliga hypoteser
 • förstå de processer som ligger till grund för omvandlingen av en normal cell till sin maligna motsvarighet och konsekvenserna av malign transformation på cell- och organismnivå
 • förstå hur biologisk kunskap om utvecklingen av cancer används i modern cancerbehandling
 • ha kunskaper i metoder som används i modern och translationell cancerforskning
 • designa kliniska experimentella såväl som observationella studier
 • skriva ansökningar för forskningsanslag och till etikprövningsnämnd
 • genomföra datainsamlingar
 • självständigt och i samarbete med statistiker analysera data
 • tolka resultat
 • skriva vetenskapliga rapporter och kritiskt granska vetenskapliga publikationer.

Kontakt

För ytterligare information kontakta: