NatiOn – Nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning

Karolinska Institutet (KI) och Uppsala universitet (UU) erbjuder från och med våren 2024 en forskarskola med inriktning mot klinisk och translationell cancerforskning. Syftet är att erbjuda ett skräddarsytt paket av kurser som utgör en kunskapsbas för framtida kliniska forskare inom cancerområdet. Programmet sträcker sig över 5 terminer och täcker framför allt molekylär onkologi och forskningsmetodik för kliniskt aktiva personer inom området cancer.

Utlysning öppen VT 2023 (detaljer kommer senare)

Upp till 20 platser utlyses. 

Besked om antagning lämnas under augusti 2023.

Forskarskolan startar mars 2024.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till doktorander med ett kliniskt eller translationellt forskningsprojekt inom cancerforskning. En kliniktillhörighet i form av en tillsvidareanställning eller något annat längre åtagande är meriterande.

Vi uppmuntrar även ansökningar från doktorander vid prekliniska institutioner som fullgjort minst fyra år av läkarutbildningen och avser att sedermera bli kliniskt aktiva forskare inom cancerområdet.

Behörighet

Behörig att söka är den som:

 • Är antagen till utbildning på forskarnivå vid ett lärosäte i Sverige, alternativt antas senast tre veckor före starten av den första kursen VT 2024
 • Har en för området relevant högskoleutbildning

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån två aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalité, genomförbarhet och relevans
 • Sökanden - erfarenhet och motivering

Ansökan

Utlysningen öppnas elektronisk under mars 2023 i ansökningssystemet KI Prisma.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

 • Ansökningsblankett
 • CV
 • Beskrivning av projektet/forskningsplan
 • Motivering till ansökan (varför jag vill och behöver gå just denna utbildning)
 • Intyg från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildningen

Om det är ändamålsenligt: Intyg från klinikchef om att den vederbörande kommer att beviljas tjänstledighet för de aktuella kursperioderna.

Om forskarskolan

Forskarskolan ersätter inte kursdeltagarens lön under de aktuella kursperioderna (men viss kompensation är möjlig). Bidrag till resa och uppehåll kan bli aktuellt i första hand via arbetsgivare/klinik och i andra hand via NatiOn. Klinikchef/motsvarande ska intyga att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med eller utan lön under varje kursperiod. Viktigt att tänka på är att under kursperioderna kommer det inte att finnas utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 17 veckor heltidsstudier (25,5 högskolepoäng) och pågår under två och ett halvt år år, uppdelat på sex block om vardera tre-fyra veckor.

Tio av kursveckorna planeras äga rum på KI campusområdet, fem veckor på UU campusområdet och 2 kursveckor i form av distansundervisning.

Tidsram block som ingår i forskarskolan 2022
Forskarskola 2022
Block 1 (prel.) 1 april 2022
Block 2 (prel.) 2 okt. 2022
Block 3 (prel.) 3 mars 2023
Block 4 (prel.) 4 okt. 2023
Block 5 (prel.) 5 mars 2024
Block 6 (prel.) 6 sept. 2024
Forskarskola NatiOn VI, VT2024-VT2026
Forskarskola NatiOn VI, VT2024-VT2026
Block 1 (prel.) 4 veckor mars 2024
Block 2 (prel.) 3 veckor okt. 2024
Block 3 (prel.) 4 veckor mars 2025
Block 4 (prel.) 3 veckor okt. 2025
Block 5 (prel.) 4 veckor mars 2026

Utbildningen är anpassad för att ge en solid och avancerad bas för klinisk cancerforskning. Kurserna innehåller bland annat en fördjupning i basala och nya koncept inom cancerbiologi, molekylär onkologi, forskningsmetodik, och redskap för klinisk cancerforskning. Utbildningen är också anpassad till det obligatoriska basblocket för doktorander vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet och motsvarar det som krävs vid de flesta andra svenska lärosäten. Kursprogrammet ska följas i sin helhet. Undervisningen sker på svenska och engelska.

Exempel på kurser som planeras:

Allmänvetenskapliga kurser: Att kommunicera vetenskap (3 veckor), Biostatistik (3 veckor), Epidemiologi och forskningsmetodik (2 veckor), Etik (2 veckor)

Forskningsområdesspecifika kurser: Basal kurs inom molekylär onkologi (2 veckor), Molekylär patologi (1 vecka), Klinisk prövningsmetodik inom onkologi inkl GCP (1 vecka), Introduktion till individualiserad cancermedicin (1 vecka), Immunonkologi (1 vecka)

 

Book Club/Journal Club (1,5 högskolepoäng): The Biology of Cancer,2nd Edition, Robert A. Weinberg, samt genomgång av nya artiklar relevanta för ämnet.

Utbildningens mål

Målet är att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna:

 • formulera specifika vetenskapliga hypoteser
 • förstå de processer som ligger till grund för omvandlingen av en normal cell till sin maligna motsvarighet och konsekvenserna av malign transformation på cell- och organismnivå
 • förstå hur biologisk kunskap om utvecklingen av cancer används i modern cancerbehandling
 • ha kunskaper i metoder som används i modern och translationell cancerforskning
 • designa kliniska experimentella såväl som observationella studier
 • skriva ansökningar för forskningsanslag och till etikprövningsnämnd
 • genomföra datainsamlingar
 • självständigt och i samarbete med statistiker kunna analysera data
 • tolka resultat
 • skriva vetenskapliga rapporter och kritiskt granska vetenskapliga publikationer

Kontakt

För ytterligare information kontakta: