Konsolideringsbidrag för juniora forskare

Fakultetsnämnden utlyser upp till 14 konsolideringsbidrag för juniora forskare inom medicinsk vetenskap, inkluderande medicin, vård och hälsa. Utlysningen vänder sig till forskare som redan är anställda vid Karolinska Institutet. Under 2023 ansvarar kommittén för forskning för genomförandet av bedömningsprocessen och kommer även att fatta beslut om tilldelning av medel.

Preliminär tidsplan 2023

Ansökningsperiod: 20 mars - 24 april

Behörighetsgranskning: maj - juni

Sakkunniggranskning av externa sakkunniga: juni - augusti

Intervjuer:  oktober

Beslut: kommittén för forskning har den 30 januari 2024 beslutat om medel inom Karolinska Institutets rekryterings och konsolideringsprogram för åtta anställningar som biträdande lektor samt elva konsolideringsbidrag för forskare redan anställda vid KI.

Ändamål

KI gör en satsning för att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet.

Som en del av denna satsning utlyses upp till 14 konsolideringsbidrag med vardera fem års finansiering för personer anställda vid Karolinska Institutet vars doktorsexamen är högst tolv år gammal. Satsningen görs för forskning inom medicinsk vetenskap i bred bemärkelse och inkluderar medicin, vård och hälsa.

Behörighet

Vid ansökningstillfället ska den sökande vara anställd vid KI med minst 50 procent anställningsomfattning.

Den sökande ska inte inneha en anställning som lektor/adjungerad lektor, professor/adjungerad professor eller gästprofessor vid ansökningstillfället, eller ha erhållit medel för anställning som forskare (5 år) eller konsolideringsbidrag genom tidigare års utlysningar från styrelsen för forskning/fakultetsnämnden vid Karolinska Institutet.

Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens ska ha uppnåtts den 1 januari 2011 eller senare. Sökande ska bedriva internationellt ledande forskning inom sitt ämnesområde. Sökande ska ha en egen forskningslinje och ha visat förmåga att bedriva forskning av mycket hög kvalitet, samt visa framtida utvecklingsmöjligheter med fortsatt högkvalitativ forskning och förmåga att attrahera extern finansiering.

Den som avlagt doktorsexamen tidigare än 2011 kan vara behörig om det finns särskilda skäl för avräkningsbar tid.

Med särskilda skäl avses:

 • föräldraledighet
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer,
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret,
 • längre sjukdom,
 • allmäntjänstgöring
 • samt vidareutbildning/specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Vad innebär bidraget?

Konsolideringsbidraget söks av enskilda forskare och omfattar upp till 1,2 miljoner per år i upp till fem år.

Som lägst ska 50 procent av bidraget per år användas till lön och löneomkostnader relaterade till anställningen vid Karolinska Institutet. Upp till 50 procent av bidraget får per år användas till forskningsrelaterade kostnader. De forskare som erhåller ett konsolideringsbidrag förväntas genomföra forskning i ett ämnesområde inom medicinsk vetenskap och verka som forskargruppsledare.

Konsolideringsbidrag utges motsvarande anställningens omfattning vid Karolinska Institutet. Bidraget upphör i det fall anställningen vid Karolinska Institutet upphör.

Utbetalning av konsolideringsbidraget görs till den institution där anställningen är förlagd och utbetalas främst genom resursfördelningen.

För mer information om villkoren för utbetalning av medel, se vidare under Länkar nedan.

Bedömningsprocessen och bedömningskriterier

Kommittén för forskning vid Karolinska Institutet har tilldelats ansvaret för att bereda utlysningen av konsolidringsbidrag, och genomföra bedömningsprocessen.

Ansökningarna kommer att bedömas av forskare med olika ämneskompetens inom medicinsk vetenskap, dvs. den interna panelen och gruppen med externa sakkunniga består av forskare med expertis inom olika ämnesområden.

Bedömningen av ansökningarna görs i fyra steg:

1. Bedömning av behörighet

2. Prioritering av den grupp av ansökningar som ska granskas av externa sakkunniga

Prioritering av de cirka 30-40 ansökningar som ska skickas till externa sakkunniga utförs av en intern panel som baserar sitt urval på en sammanvägd bedömning av sökandes kompetens och forskningsplanens vetenskapliga kvalitet. Ansökningar som går vidare till extern granskning kommer att bedömas utan inbördes rangordning.

3. Granskning av externa sakkunniga

Denna bedömning omfattar två bedömningskriterier och bedöms efter en 7-gradig skala:

Sökandes kompetens

 • Publikationer. Vilken kvalitet och kvantitet har den sökandes publikationer och andra vetenskapliga prestationer i förhållande till dennes skede i karriären?
 • Akademiska utbildningar och forskningsmeriter. Har den sökande tillräckligt med forskningserfarenhet, kompetens, självständighet och vetenskapliga samarbeten för genomförande av det föreslagna projektet?
 • Anslag. Har konkurrensutsatt finansiering erhållits?
 • Utmärkelser. Finns utmärkelser och inbjudningar som indikerar ett nationellt/internationellt erkännande?

Forskningsplanens vetenskapliga kvalitet

 • Nytänkande/originalitet. Finns det särskilt nydanande aspekter i projektet, inklusive multi- eller interdisciplinära aspekter? Kommer det att kunna öppna upp nya perspektiv och möjligheter?
 • Mål. Har projektet tydliga och nydanande mål i förhållande till senaste kunskapen och tekniken inom området?
 • Relevans och potential. Hur är det föreslagna arbetet viktigt för området? Vilka framsteg kan projektet medföra om det blir framgångsrikt?
 • Genomförbarhet. Är genomförbarheten av projektet god? Finns tillräcklig expertis, gruppmedlemmar och etablerade samarbeten? Är vid behov föreslagna forskningsmetoder, infrastruktur, utrustning och fältarbete tillgängliga och lämpliga? Är förklaring och motivering av vald metod relevant beskriven i förhållande till den vetenskapliga frågeställningen?
 • Metodologi. Inkluderar projektet användningen av nya tekniker/metoder, eller innovativ tillämpning av befintliga metoder/tekniker?

4. Intervjuer med sökande som rankats högst av de externa sakkunniga

När de externa sakkunnigas poängbedömningar sammanställts till en rankinglista kallas de högst placerade sökande till intervju. Ungefär dubbelt så många sökande som det finns konsolideringsbidrag kallas.

Intervjuer genomförs av en panel bestående av ordförande och interna KI-ledamöter. Panelen gör en självständig bedömning och har inför intervjuerna inte kännedom om eller tillgång till de externa sakkunnigas bedömningar.

Intervjuerna omfattar kriterierna:

 • Sökandes kompetens (inklusive självständighet)
 • Kvalitet på genomförd forskning
 • Framtida potential och finansiering

Beslut

Kommittén för forskning fattar beslut om vilka som ska erbjudas konsolideringsbidrag på basis av sakkunnigas bedömning (2/3 vikt) och den interna panelens bedömning efter intervjuer (1/3 vikt). Vid lika totalpoäng placeras den kandidat som tilldelats högst poäng av intern panel efter intervju främst. Om även intervjupoängen är lika placeras den kandidat som erhållit högst poäng från externa sakkunniga för bedömningskriteriet sökandes kompetens främst.

Efter beslut om tilldelning lämnas besked till alla sökanden, även sökande som fått avs lag på sin ansökan meddelas. Beskedet skickas ut via Varbi.

Därefter kan den institution som den tilldelade sökande tillhör rekvirera medlen genom att kontakta academic-appointments@ki.se.

Så ansöker du

Ansök senast 24 april, 2023.  Du når annonsen och kan ansöka här genom systemet Varbi.

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

 • Personligt brev
 • Ansökningsformulär  
 • Prefektintyg om att den sökande bereds möjlighet att forska vid institutionen (e-postmeddelande accepteras)
 • Relevanta intyg i de fall avräkningsbar tid anges i ansökan
 • PhD-certifikat
   

Vetenskapliga publikationer

I ansökningsformuläret ska du markera ditt namn i publikationerna med fet text, och indikera delat författarskap med en stjärna (*). Publikationer som ingår i din avhandling ska märkas med specialmarkering (§).
Författarordningen ska vara samma som i den publicerade versionen av publikationen. 

Om du har frågor avseende konsolideringsbidraget så är du välkommen att kontakta oss.

Dokument

Kontakta oss