Anställningar som biträdande lektor i medicinsk vetenskap

Karolinska institutets fakultetsnämnd har beslutat att under 2024 utlysa upp till åtta anställningar som biträdande lektor inom medicinsk vetenskap - inkluderande medicin, vård och hälsa, vid någon av Karolinska Institutets institutioner. De sökande som erbjuds en anställning genom utlysningen har möjlighet att föra en dialog om anställning och villkor med en eller flera relevanta institutioner vid Karolinska Institutet.

Preliminär tidsplan 2024

Ansökningsperiod: 3 juni – 12 augusti 2024

Behörighetsgranskning: augusti-september 2024

Sakkunniggranskning av externa sakkunniga: oktober - november

Intervjuer:  januari 2025

Beslut: februari 2025

Vad innebär anslaget?

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på sex år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor. Syftet med anställningen som biträdande lektor är att utveckla självständighet som forskare och uppnå meritering såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor i ett ämnesområde inom medicinsk vetenskap. Anställningsvillkor förhandlas med relevant institution inför anställning.

Mottagande institution tilldelas ett rambelopp på 1 000 000 SEK per år i högst sex år. Dessa medel avser anställning och ska användas som lönemedel samt för löneomkostnader relaterade till anställningen.

I det fall en sökande som erhåller anställning genom utlysningen har en tidigare anställning som biträdande lektor vid Karolinska Institutet, räknas den tiden av och de tilldelade medlen minskas i motsvarande utsträckning.

Utöver lönemedel utgår ett startbidrag för forskning till sökande som beviljats en anställning som biträdande lektor genom utlysningen. Startbidraget omfattar totalt 2 500 000 SEK och kommer att fördelas 1 000 000 SEK första året, 1 000 000 SEK andra året samt 500 000 SEK det tredje året. 

För verksamma kliniker:
Enligt gällande regelverk går det inte att förena en anställning som biträdande lektor med en klinisk anställning. I det fall en kliniker erhåller en anställning som biträdande lektor genom utlysningen finns möjlighet att vara anställd som biträdande lektor om minst 20 procent vid KI och samtidigt ha en separat anställning vid en upplåten enhet/USV-enhet, under förutsättning att minst 50 procent av arbetstiden tillägnas forskning på KI.

För mer detaljerad information om villkoren för utbetalning av medel, se vidare under Länkar nedan.

Behörighetskrav

Sökande ska under de senaste åren ha genomfört forskning av hög kvalitet samt visa förutsättningar för att fortsatt kunna bedriva forskning av mycket hög kvalitet.

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Vi utgår från det datum då alla krav är uppfyllda för examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling. För sökande med svensk doktorsexamen gäller det examensdatum (datum för avslutade studier) som finns registrerat i Ladok. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Med särskilda skäl avses:

 • föräldraledighet,
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret,
 • längre sjukdom,
 • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader) eller
 • specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och styrkas med intyg eller utdrag.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande läggs särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Den sökande ska under de senaste åren ha publicerat i internationellt ledande tidskrifter för sitt ämnesområde, med en framträdande plats i författarlistorna, företrädesvis som förste författare och/eller senior författare. Sökande ska visa förmåga att som huvudsökande erhålla god och extern finansiering.

Bedömning av de sökande görs utifrån vetenskaplig skicklighet baserat på två bedömningskriterier; Sökandes kompetens och Projektets vetenskapliga kvalitet.

Sökandes kompetens

 • Publikationer. Ett särskilt viktigt kriterium är kvaliteten och kvantiteten av den sökandes publikationer och andra vetenskapliga prestationer i förhållande till dennes skede i karriären.
 • Akademiska utbildningar och forskningsmeriter. Har den sökande tillräckligt med forskningserfarenhet, kompetens, självständighet och vetenskapliga samarbeten för genomförande av det föreslagna projektet?
 • Anslag. Har konkurrenskraftig finansiering erhållits?
 • Utmärkelser. Finns utmärkelser och inbjudningar som indikerar ett nationellt/internationellt erkännande?

Projektets vetenskapliga kvalitet

 • Nytänkande/originalitet. Finns det särskilt nydanande aspekter i projektet, inklusive multi- eller interdisciplinära aspekter? Kommer projektet att kunna öppna upp nya perspektiv och möjligheter för fortsatt forskning?
 • Mål. Har projektet tydliga och nydanande mål i förhållande till senaste kunskapen och tekniken inom området?
 • Relevans och potential. Är det föreslagna projektet viktigt för området? Vilka framsteg kan projektet medföra om det blir framgångsrikt?
 • Genomförbarhet. Är genomförbarheten av projektet god? Finns tillräcklig expertis, gruppmedlemmar och etablerade samarbeten? Är vid behov föreslagna forskningsmetoder, infrastruktur, utrustning och fältarbete tillgängliga och lämpliga? Är förklaring och motivering av vald metod relevant beskriven i förhållande till den vetenskapliga frågeställningen?
 • Metodologi. Inkluderar projektet användningen av relevanta/innovativa tekniker/metoder?

Bedömningsprocess

Rekryteringsnämnden vid Karolinska Institutet har tilldelats ansvaret för att bereda utlysningen av anställningarna som biträdande lektor, och genomföra bedömningsprocessen.

Ansökningarna kommer att bedömas av forskare med olika ämneskompetens inom medicinsk vetenskap, dvs. den interna panelen och gruppen med externa sakkunniga består av forskare med expertis inom olika ämnesområden.

Bedömningen av ansökningarna görs i fyra steg:

1. Bedömning av behörighet

2. Granskning av publikationer

En intern granskningsgrupp kommer att granska publikationslistorna angivna i ansökan 

3. Prioritering av den grupp av ansökningar som ska granskas av externa sakkunniga

Prioritering av de cirka 30–40 ansökningar som ska skickas till externa sakkunniga utförs av en intern panel som baserar sitt urval på en sammanvägd bedömning av sökandes kompetens och projektets vetenskapliga kvalitet. Ansökningar som går vidare till extern granskning kommer att bedömas utan inbördes rangordning.

4. Granskning av externa sakkunniga

Bedömningen omfattar kriterierna Sökandes kompetens och Projektets vetenskapliga kvalitet, som bedöms efter en 7-gradig skala.

5. Intervjuer med sökande som rankats högst av de externa sakkunniga

När de externa sakkunnigas poängbedömningar sammanställts till en rankinglista kallas de högst placerade sökande till intervju. Ungefär dubbelt så många sökande som det finns platser kallas.

Intervjuer görs av en panel bestående av ordförande och interna KI-ledamöter. Panelen gör en självständig bedömning och har inför intervjuerna inte kännedom om eller tillgång till de externa sakkunnigas bedömningar.

Intervjuerna omfattar kriterierna nedan:

 • Sökandes kompetens (inklusive självständighet)
 • Kvalitet på genomförd forskning
 • Framtida potential och finansiering

Beslut

Kommittén för forskning fattar beslut om vilka som ska erbjudas anställning som biträdande lektor på basis av sakkunnigas bedömning och den interna panelens bedömning efter intervjuer, med viktningen 50 procent vardera. 

De sökande som erhållit en anställning förväntas förhandla anställningsvillkoren med en (eller fler) relevant(a) institution (er) vid Karolinska Institutet. Tillträdesdatum vid mottagande institution ska vara senast tolv månader efter beslut om tilldelning. Anställningen avtalas med mottagande institution, som sätter lönen och beslutar om anställning.

I det fall en sökande som erhåller anställning genom utlysningen har en tidigare anställning som biträdande lektor vid Karolinska Institutet, räknas den tiden av och de tilldelade medlen minskas i motsvarande utsträckning.

En person kan endast erhålla en biträdande lektorstjänst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen (Högskoleförordningen 4 kap. 12a §). 

Vänligen se Villkor för utbetalning av medel nedan för ytterligare information.

Ansökan

Ansökan ska göras senast den 12 augusti 2024 via annons i rekryteringssystemet Varbi.

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

 • Personligt brev
 • Ansökningsdokument
 • PhD certifikat
 • Relevanta intyg i de fall avräkningsbar tid anges i ansökan.

Vetenskapliga publikationer

Sökande anknutna till Karolinska Institutet kan skapa en publikationslista från KI Bibliometric Verification Toolkit. Besök Instruktioner för skapande av publikationslista för interna sökande för mer information.  

I ansökningsformuläret ska du markera ditt namn i publikationerna med fet text, och indikera delat författarskap med en stjärna (*). Författarordningen ska vara samma som I den publicerade versionen av publikationen.

Om du har frågor så är du välkommen att kontakta oss.

Dokument

Kontakta oss vid frågor