Programöversikt: Forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap

Programmet för Utbildning på Forskarnivå i Vårdvetenskap (PUF-V) har som ambition att skapa en kreativ, stimulerande, interaktiv och excellent forskarutbildningsmiljö som ger utrymme för egna reflektioner och initiativ för Karolinska Institutet doktorander med behov av vårdvetenskaplig kunskap.

Syfte

Programmets övergripande syfte och målsättning är främst att tillgodose behovet av kvalitetssäkrade högkvalitativa kurser med en tydlig pedagogisk strategi och långsiktig planering för doktorander inom forskningsområdet vårdvetenskap och närliggande områden, att skapa möjligheter för nätverksbyggande, att stimulera till ökat inslag av internationalisering samt att bidra till interaktion mellan doktorander, handledare och andra forskare. Inom ramen för programmet finns särskilda medel avsatta för aktiviteter initierade av doktoranderna själva.

Programmet består av ett antal forskarutbildningskurser på såväl basnivå som fördjupningsnivå, workshoppar, seminarieverksamhet, akademiska debatter samt doktorandinitierade aktiviteter, såsom öppna föreläsningar och posterutställningar. Vartannat år är dessutom programmet medarrangörer till en konferens med doktorander i fokus om morgondagens vårdforskning, en konferens som växer och som numera har deltagare från de nordiska länderna.

Programmet eftersträvar en tydlig organisation och ledning med samverkan med andra forskare och lärosäten såväl nationellt som internationellt.

Målgrupper

Målgrupp för programmet är i första hand doktorander vid Karolinska Institutet som i sitt avhandlingsarbete bedriver vårdforskning. I andra hand välkomnas postdocs som bedriver vårdforskning. I mån av plats på våra kurser och övriga aktiviteter så får även övriga intresserade delta.

Utbildningsbakgrund och profession varierar hos doktorander inom forskningsområdet. Även om utbildning som traditionellt förknippas med vårdvetenskap dominerar så finns doktorander med annan bakgrund. Grundutbildning kan vara t.ex. inom arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik men även psykologi, medicin, ekonomi, logopedi, pedagogik, socialt arbete, folkhälsa och hälsovetenskap. Det är således sannolikt att det inom KI finns flera grupper av doktorander som primärt inte betraktar sig som vårdforskare men som har nytta av kunskaper som förmedlas inom programmet.

Beslut- och ansvarsfördelning

Beslutande organ är styrgruppen med ledamöter från institutioner och andra enheter vid KI där vårdvetenskap är starkt representerat, samt doktorandrepresentanter.

SG
Innehållsgranskare:
2024-03-25