Krav för att KI ska anges som forskningshuvudman

När KI utför forskning och behandlar humanprover och/eller känsliga personuppgifter som kräver etiktillstånd i Sverige så ska KI antingen ha skickat in etikansökan och erhållit ett godkännande såsom sökande forskningshuvudman eller anges som medverkande i den etikansökan som skickas in av en annan forskningshuvudman och som erhåller godkännandet.

I dokumentet ”Förtydliganden och kompletteringar kring etikstillstånd” kan du läsa mer angående vad som gäller kring etiktillstånd när KI utför forskning.

Den forskning som berörs är sådan kräver etiktillstånd enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Den 1 januari 2020 gjordes vissa förtydligande i lagen vad gäller forskning med flera involverade forskningshuvudmän. Med forskningshuvudman avses en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet forskningen utförs. Samtliga involverade forskningshuvudmän ska anges i etikansökan och respektive forskningshuvudmans roll, uppdrag och ansvar i projektet ska utförligt beskrivas i etikansökan.

Det finns inga skäl att göra något med etiktillstånd för avslutade projekt där KI inte nämns som ansvarig eller medverkande forskningshuvudman, men för de fall där forskningen är pågående och där KI inte, varken i den initiala ansökan eller i en tilläggsansökan, anges som ansvarig eller medverkande forskningshuvudman, kan det behövas kompletteringar av det befintliga etiktillståndet.

Kontakt

Compliance & Data Office

SP
Innehållsgranskare:
Sofie Possmark
2024-07-01