Avsluta anställning (HR-stöd)

En anställning kan avslutas av olika skäl. Uppsägningstiderna regleras av olika avtal och bestämmelser.

Uppsägning från arbetstagarens sida

Uppsägningstiderna för dem som inte uppnått pensionsåldern regleras i Villkorsavtalet.

  • Vid anställning högst ett år är uppsägningstiden en månad.
  • Vid anställning mer än ett år är uppsägningstiden två månader.

För den som ingår i KI:s lokala chefskrets och ska sluta sin anställning gäller en uppsägningstid om sex månader. Det är dock ovanligt att vi som arbetsgivare behöver utnyttja hela uppsägningstiden. Vid uppsägning från arbetstagarens sida, används blanketten Uppsägning.

Uppsägning från arbetsgivarens sida

En tillsvidareanställning kan sägas upp enbart på grund av sådant som betraktas som saklig grund enligt LAS. Saklig grund för uppsägning är arbetsbrist eller personliga skäl. Det går även att avsluta en anställning om medarbetaren uppnått pensionsåldern. Se avsluta anställning vid pensionsavgång.

Vid uppsägning av en tillsvidareanställning från arbetsgivarens gäller olika uppsägningstider.

Uppsägning på grund av arbetsbrist


Vid arbetsbrist blir uppsägningstiderna längre än de som gäller enligt Villkorsavtalet
och LAS då uppsägningstiderna även regleras av avtal om omställning. För närmare information om uppsägningstider, kontakta din lokala HR.

För mer information se sidan om Arbetsbristprocessen.

Uppsägning på grund av personliga skäl


En uppsägning på grund av personliga skäl ska vara saklig grundad vilket innebär att en uppsägning exempelvis kan grunda sig i misskötsamhet, arbetsvägran, trakasserier, svårigheter att samarbeta eller illojalitet. 

 Vid en uppsägning pga. personliga skäl ska centrala HR-avdelningen vara involverad.

Tidsbegränsad anställning

Om en tidsbegränsad anställning upphör ska den anställde få ett skriftligt besked om detta senast en månad före avslutsdatum förutsatt att den anställde varit anställd mer än 12 månader under de senaste tre åren.

Samtidigt som beskedet lämnas till den anställde ska arbetsgivaren även varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. Se blankett varsel.

I varslet ska det anges om medarbetaren har företrädesrätt. Se mer info under företrädesrätt.

Anställda inom det statliga avtalsområdet, som uppfyller kvalifikationskraven och omfattas av avtal om omställning, kan få stöd av Trygghetsstiftelsen. För att omfattas av avtalet om omställning är kvalifikationstiden för tidsbegränsade anställda minst två års anställning i följd hos en och samma statliga arbetsgivare. Kortare anställningsavbrott om högst åtta arbetsdagar får förekomma.

Avsluta anställning vid provanställning

En provanställning (LAS 6 §) kan avbrytas när som helst under prövoperioden. Om prövotiden har gått ut utan att arbetsgivaren har lämnat besked om att avbryta provanställningen, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Arbetsgivaren kan men behöver inte ange något skäl för att provanställningen avbryts eller inte övergår i en tillsvidare anställning. Icke godtagbara skäl är orsaker som innebär diskriminering eller en kommande övergång av verksamhet enligt LAS 6 b §.

Se blankett avbryta provanställning.

Avsluta anställning vid sjukersättning

Om Försäkringskassan har beslutat om hel sjukersättning ska anställningen upphöra. Den anställde ska vända sig till pensionsadministratörerna på centrala HR-avdelningen (hr-support@uf.ki.se) och ansöka om sjukpension hos SPV samt skicka in beslutet om sjukersättning till (hr-support@uf.ki.se).

Avsluta anställning vid pensionsavgång

En anställd kan välja att arbeta fram till 69 års ålder.  Efter att medarbetaren har fyllt 69 år gäller en ömsesidig uppsägningstid på en månad. Se blankett uppsägning av anställd som fyllt 69 år. Se även info om regelverket efter 69 års ålder och Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör.

Avgångsintervju och tjänstgöringsbetyg

När en medarbetare/arbetstagare avslutar sin anställning hålls en avgångsintervju.

Tjänstgöringsintyg och tjänstgöringsbetyg.

Jenny Wärnlund

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Carolina Ström

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Åsa Agréus

HR-specialist
08-524 865 77
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID
CS
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2023-03-22