Undervisa på engelska

På KI kan du, oavsett om du är nybörjare eller erfaren i att undervisa på engelska, få tillgång till forskningsbaserat stöd för att förbättra din praktik. Pedagogisk vägledning är avgörande när du växlar till ett annat undervisningsspråk. Här hittar du ovärderlig hjälp för att navigera English-Medium Education (EME), med dedikerade resurser och expertis som säkerställer en smidig övergång och förbättrad undervisningskvalitet.

Vad är English-Medium Education (EME)?

English-Medium Education in Multilingual University Settings (EMEMUS, här kallat EME) är ett begrepp som har fått betydande uppmärksamhet i akademisk litteratur. Dafouz och Smit (2020) betonar vikten av att förstå EME inom multinationella universitetsmiljöer på grund av den dubbla rollen som engelska spelar både som ett akademiskt språk för undervisning och som ett medel för internationell kommunikation. Detta perspektiv understryker komplexiteten och mångfalden av språkanvändning inom högre utbildning, där engelska fungerar som en bro över olika språkliga bakgrunder (Baker & Fang, 2022).

Detta ramverk betonar behovet av att överväga explicita och implicita språkliga praxis i dessa miljöer för att stödja undervisning på engelska effektivt, där:

 • Den intrikata dynamiken av språkanvändning, pedagogik och interkulturell kommunikation inom högre utbildning framhävs.
 • Universitet erkänns som flerspråkiga miljöer där olika former av tvåspråkig eller flerspråkig utbildning kan samexistera.
 • Innovativa undervisningsmetodologier uppmuntras för att tillgodose studenternas språkliga mångfald.

[Continuous Professional Development for teaching in English] needs to be viewed beyond English-only training and, that adopting a more international, multilingual and multicultural vision of teaching and learning is paramount in 21st century education. [In this way,] the university will ensure that the [Continuous Professional Development of teaching staff] is a truly transformative one in the long run.

Dafouz, 2021.

dekorativ bild
Undervisning på engelska. Foto: Co-pilot by Bing.

Varför undervisa på engelska?

Baserat på KI:s rekommendationer för studieprogram finns fem tydliga skäl varför det är fördelaktigt att integrera English-Medium Instruction (EME) i din undervisning:

 1. Undervisning på engelska förbättrar studenternas yrkeskunskaper, vilket ger dem tillgång till en global arbetsmarknad och underlättar framgång i en mångkulturell samhälle. 
 2. EME stärker integrationen av forskning och utbildning, rustar studenterna för potentiella karriärer inom forskning och säkerställer kontinuerlig tillgång till ny kunskap för livslångt lärande.
 3. Engelska fungerar som ett gemensamt språk för effektiv kommunikation mellan studenter och pedagoger från olika kulturella bakgrunder, vilket främjar inkludering och samarbete.
 4. Genom att utnyttja digitaliseringen möjliggör EME-undervisning global uppkoppling vilket möjliggör interaktioner med experter och studenter från partneruniversitet världen över, berikar klassrumsdiskussioner med olika perspektiv.
 5. Att integrera engelska i undervisningen underlättar inkluderingen av internationella studenter och internationella doktorander, främjar internationalisering inom institutionen och skapar värdefulla möjligheter för internationalisering på hemmaplan (IaH).

Sammanfattningsvis förbättrar undervisning på engelska inte bara utbildningsresultaten utan främjar också globalt engagemang och samarbete i akademiska sammanhang.

dekorativ bild
Hållbarhetsmål 4: Kvalitativ utbildning. Foto: N/A.

Hur bidrar undervisning på engelska till kvalitet?

Undervisning på engelska bidrar avsevärt till leveransen av högkvalitativ utbildning över KI:s utbildnings-, forsknings- och utåtriktade initiativ. Genom att omfamna språklig mångfald och främja språkmedvetenhet skapar undervisning på engelska en inkluderande lärmiljö där studenter från olika språkliga och kulturella bakgrunder kan trivas.

KI:s språkpolicy understryker vikten av språklig mångfald, lika möjligheter och effektiv kommunikation för att utveckla kvaliteten på KI:s utbildning, genom att fokusera på fyra huvudsakliga hörnstenar:

 1. Språkmedvetenhet: innebär att ha färdigheter i flera språk och att erkänna skillnader i individernas språkkunskaper.
 2. Parallellt språkbruk: betonar användningen av både svenska och engelska samtidigt utan att något språk dominerar över det andra, med en öppenhet för språklig mångfald och inkludering.
 3. Likabehandling: KI strävar efter att stödja inkludering, deltagande och mångfald genom att säkerställa att språkkraven är rättvisa och transparenta, vilket rymmer både lokala och globala studenter och anställda.
 4. Globalt universitet: KI strävar efter att vara ett attraktivt och välkomnande universitet både lokalt och globalt, med erkännande av språklig inkludering som avgörande för att uppnå detta mål.

The interactions [in English] between people with diverse cultural and language backgrounds in educational settings yield novelty, open-mindedness and productive understanding, in turn leading to successful learning.

Båge, Gaunt & Valcke, 2021.

Relaterade utbildningsresurser

Relaterade kurser