IPL - bakgrund

Interprofessionellt lärande (IPL) sker när två eller flera professioner lär med, av och om varandra för att förbättra samarbete och vårdkvalitet.

Om IPL

IPL är mer än att olika professioner gör samma saker vid samma tid. Olika professioner kan vistas i samma miljö (till exempel vid ett undervisningstillfälle) utan att det ger samma utfall som om att medvetet klargöra och ta i anspråk varandras kompetenser i förhållande till ett gemensamt mål. IPL behöver ha tydligt mål och tydliga metoder.

Specialiseringen inom hälso- och sjukvården och en åldrande befolkning ställer ökande krav på samverkan mellan olika professioner. För att kunna möta människors olika behov och erbjuda god vård krävs det att olika professioner känner till varandras kompetensområden och kan samverka. Det är angeläget att det redan under grundutbildningen tillförs lämpliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt så att studerande kan ta ansvar och använda sin kompetens på ett sätt som kommer hela teamet och patienten till godo (Ponzer, Faresjö & Mogensen, 2009).

Interprofessionellt lärande enligt WHO

Denna definition använder WHO, den kommer från ett omfattande brittiskt arbete i CAIPE, Centre for the Advancement of Interprofessional Education.

"After almost 50 years of enquiry, the World Health Organization and its partners acknowledge that there is sufficient evidence to indicate that effective interprofessional education enables effective collaborative practice."

- Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice WHO 2010

Större förståelse för andra professioners kompetens

Interprofessionell kompetens är en av vårdens sex kärnkompetenser och en nödvändig kompetens för medarbetare inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård.

Genom att systematiskt få ta del av IPL blir studenterna mer benägna att arbeta över professionsgränser, vilket enligt flera studier (se IPL - Resurser) leder till en bättre vård för patienterna: kortare vårdtid, färre återbesök och nöjdare patienter.

IPL innebär att varje profession får en större förståelse och kunskap om andra professioners kompetens samt tränas i att samverka för att maximera nyttan för patienten/personen som vården utgår från. Detta arbetssätt stärker den personcentrerade vården.

Genom att interprofessionella moment kommer in tidigt i utbildningen och fortsätter under hela utbildningen blir detta arbetssätt en naturlig del av den professionella utvecklingen för studenterna. Studentens medvetenhet om informella strukturer i vården ökas vilket också kan underlätta den personcentrerade vården.

Fördjupningsmaterial

  • IPL - Resurser finns förslag på fördjupningsmaterial för dig som vill veta mer om IPL-studier och -forskning.

Begrepp och definitioner

Interprofessionell utbildning/Interprofessional Education (IPE)

Interprofessionell utbildning sker när två eller flera professioner lär med, av och om varandra för att förbättra samarbetet och vårdkvalitet.

Interprofessionellt lärande/Interprofessional learning (IPL)

Det lärande som uppstår genom interaktion mellan medlemmar av två eller flera professioner. Detta kan vara resultatet av interprofessionell utbildning eller uppstå spontant.

Interprofessionell samverkan/Interprofessional collaboration

Samverkan mellan samtliga involverade professioner utifrån respektive professions färdigheter och styrkor. Med den synergieffekt som uppstår optimeras kvaliteten av patientens vård och rehabilitering.

Interprofessionellt vårdande/Interprofessional Care (IPC)

Vårdande som systematiskt fokuserar på interprofessionella aktiviteter. Utvecklas vid exempelvis Klinisk utbildningsavdelning.

Interprofessionell praktik/Interprofessional practice (IPP)

När två eller fler professioner arbetar tillsammans med ett gemensamt mål, åtagande och ömsesidig respekt för varandra.

Interprofessionellt team/Interprofessional team

En grupp bestående av olika professioner som behandlar och koordinerar vård och rehabilitering där målen sätts i samverkan. Teamet möts regelbundet. Teamet lär med, om och av varandra.

Multiprofessionell utbildning/Multiprofessional education (MPE)

När två eller flera professioner lär vid sidan om varandra, det vill säga man lär parallellt snarare än i interaktion med varandra.

Team

Ett team är ett mindre antal individer med kompletterande kunskaper och färdigheter som tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål och har ett ömsesidigt ansvar för teamets prestationer.

Teamarbete

Är den process som uppstår när en grupp individer, med gemensamt satta mål, arbetar tillsammans. Gruppen ser sig själva som ett team och möts på regelbunden basis för att uppnå och utvärdera målen. Viktiga egenskaper i teamet är regelbunden kommunikation, koordination, distinkta roller, uppgifter där man är beroende av varandra samt delade värderingar.

Teamkompetens

De kunskaper, färdigheter, attityder och beteenden som underlättar effektivt interprofessionellt samarbete som kommunikation och samarbetsförmåga.

Tvärprofessionell utbildning

Synonym för interprofessionell utbildning.

Uniprofessionell utbildning/Uniprofessional education

Medlemmar ur samma profession arbetar och lär tillsammans.

Om IPL-guiden

IPE-guiden är framtagen av CKU (Centrum för klinisk utbildning), idag en del av Enheten för Undervisning och lärande (UoL) på Karolinska Institutet.