Frågebanken för kursvärdering

Förutom de fem obligatoriska generella frågorna och den obligatoriska öppna frågan kan programansvarig välja att lägga till ytterligare frågor på programnivå, och kursansvarig kan lägga till frågor på kursnivå. Som stöd för detta finns en frågebank.

Att lägga till frågor från frågebanken möjliggör ytterligare undersökning av den studentupplevda kurskvaliteten inom ett målområde, en aspekt eller en specifik del av studenternas upplevelse.

Observera att kursvärderingsenkäten inte bör innehålla fler än cirka 20 frågor.

Ladda ner frågebanken

KI Frågebanken för kursvärdering

Frågebanken är ett dynamiskt dokument som uppdateras kontinuerligt. I nuläget är Frågebanken uppdelad i tio målområden som i sin tur är uppdelade i flera aspekter.

Att välja frågor

När du väljer frågor, tänk på:

  • För att mäta studenternas upplevelse av ett målområde ska frågor från varje aspekt inom målområdet väljas. Till exempel: Om du vill undersöka kursens relevans (målområde 1) ska minst en fråga inkluderas från aspekt 1a-1d.
  • För att mäta studenternas upplevelse av en aspekt bör minst tre frågor inom den specifika aspekten väljas. Till exempel: Om du vill mäta om "studenterna utvecklar professionskompetens och utbildningen är användbar för studenternas framtida yrkesroll" så väljer du minst tre frågor från aspekt 1a.
  • För att mäta något specifikt av studenternas upplevelse kan det räcka med endast en fråga. Till exempel om du vill mäta studenternas uppfattning om information om kurswebben så kan du ta fråga 2 från aspekt c i målområde 6, "Relevant kursinformation fanns tillgänglig på kurswebben".
  • Frågor som är markerade "R" innebär att svarsskalan är omvänd (reversed) jämfört med övriga frågor och därför måste vändas i statistisk analys av svaren.
  • Frågor som är markerade "VFU/VIL" är frågor som speciellt berör verksamhetsförlagd utbildning och verksamhetsintegrerat lärande.
  • Frågor som är formulerade "Läraren/handledaren" kan med fördel formuleras om för bättre läsbarhet om kursen bara har lärare eller handledare.
KI Survey Export ID Sv
KI Survey Export ID.

Export-ID för frågor på KI-Survey

När du lägger till frågor från frågebanken på KI-Survey, fyll i "Export-ID" under frågans inställningar. För att bilda ID-koden, kombinera 'f', målområdesnummer, aspektetikett och frågenummer.

Exempel: f1a2 är den andra frågan i aspekt 'a' i målområdet nummer 1.

Kontakt

Om du upplever att någon fråga saknas eller om du har tips på vad som kan inkluderas i Frågebanken, kontakta gärna Zoe Säflund.

Profile image

Zoe Säflund

Pedagogisk utvecklare
+46852483692