Råd för utformning av frågor vid examination på distans

Vid digital examination på distans har studenterna tillgång till undervisningsmaterial. Här hittar du råd för vad du kan tänka på vid utformningen av frågor i examinationen.

Illustration av test.
Test.

Vid skriftlig digital examination på distans kommer studenterna att ha tillgång till undervisningsmaterial, sk Open book-examination, vilket ställer särskilda krav på frågeformuleringen. Även om examinationen ska genomföras enskilt kan det vara högre risk för interaktion än vid salstentamen.

Använd blandade frågetyper

Det är lättare att upptäcka plagiat vid fritextfrågor än vid flervalsfrågor, vilket motiverar blandade frågetyper. 

 • Tänk efter hur frågorna bäst formuleras så att det gynnar studentens fortsatta lärande under utbildningen och i yrkeslivet. Frågorna bör testa förståelse och uppmuntra kritiskt tänkande.
 • Kom ihåg att det är lärandemålen som ska examineras.
 • Blandade frågetyper tar hänsyn till studenters olika förutsättningar och ger möjlighet att bedöma olika kunskaper och kompetenser.

Så här kan du använda fritextfrågor

Fritextfrågor kan användas för att bedöma förmågan att förklara. I fritextfrågor kan du, till exempel, be studenten att

 • jämföra teorier, processer eller strategier med varandra - studenten utmanas att förklara företeelser själv.  
 • resonera kring fördelar och nackdelar av två olika saker, såsom två olika diagnostiska tester, två olika behandlingar, eller design för en forskningsstudie.
 • reflektera kring fallbeskrivningar och frågor om fallet.

Flera korta fritextfrågor ger en mer reliabel bild av studentens kunskaper och förståelse än bara en lång essä-fråga eller ett långt fall.

Multiple choice questions

Multiple choice questions (MCQ) kan testa förståelse på olika nivåer, som analysförmåga. Kort om frågeformulering vid MCQ:

 • Frågebasen bör innehålla relevant text om ämnet (inte ”Vilket av följande stämmer?").
 • Negationer bör undvikas.
 • Svarsalternativen bör vara rimliga, tydliga, korta och koncisa.
 • Innehållet och strukturen bör vara likvärdiga mellan svarsalternativen.
 • Svarsalternativen bör inte överlappa.

Råd om att skriva MCQ med exempel på frågor av olika komplexitet:

National Board of Medical Examiners

Bedömning och återkoppling

Bedömning av fritextfrågor fungerar bättre vid digital examination än på papper. Det är till exempel inga problem att tyda handstil och lärare har upplevt att studenter uttrycker sig mer koncist när de skriver digitalt. Det går också lätt för lärare att skriva kommentarer till svaren.

 • I fritextfrågor som stimulerar till kritiskt tänkande och reflektion kan det finnas flera rimliga sätt att resonera. Återkopplingen kan då utformas så att den kommenterar och ger råd snarare än att tala om vad som var “rätt” svar.
 • Glöm inte att samtliga lärandemål måste vara uppfyllda för att resultatet på tentamen ska vara godkänt!
Louise Grännsjö
2023-03-20