Ansökan om att ge fristående kurs läsåret 2025/2026

Ansökningsperioden för att ge fristående kurser med kursstart sommaren 2025, höstterminen 2025 samt vårterminen 2026 är nu öppen. Sista ansökningsdag är den 1 september 2024.

För vilka kurser kan man söka?

Med fristående kurser avses kurser på grundnivå eller avancerad nivå, som intresserade söker till via antagning.se. Kurserna kan vända sig till högskolenybörjare eller kräva tidigare högskolestudier. 

Ansökan gäller inte kurser inom forskarutbildningen, uppdragsutbildning eller intern personalutbildning vid KI.

Prioritering av utbud

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) beslutar om vilka kurstillfällen som ska beviljas. I arbetet med urvalet används fastställda prioriteringsprinciper. Om kursen givits tidigare ingår även sökandestatistik från tidigare kurstillfällen samt utfall (helårsstudenter och helårsprestationer) i bedömningen. 

KI använder idag utbildningsdatabasen Selma för att hantera utbildningsutbudet. Fr o m den 1 januari 2025 kommer KI att hantera all utbildnings­planering direkt i Ladok. Denna övergång hanteras under 2024 i ett särskilt införandeprojekt och planeringen i projektet påverkar årets arbete med fristående kurser. Införandet kommer bland annat att innebära att datumet för att fastställa kursplaner tidigareläggs. I och med att det blir mindre tid för att arbeta med nya kurser, rekommenderas institutionerna att bara ansöka om redan existerande fristående kurser denna ansökningsomgång. Om ansökan görs om en ny kurs bör detta motiveras särskilt.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 1 september kl 23.59. Notera att även kurser som tidigare haft kurstillfälle måste ansöka om att få ge kursen igen. 

Ansökan från och med i år görs via KI-Survey. Det är möjligt att vid behov pausa ifyllandet och återvända vid ett senare tillfälle. En version av ansökningsblanketten finns under Dokument rubriken för förhandsvisning. 

Kursgivare på NVS, vänligen följ institutionens interna ansökningsprocess och tidplan. Ta kontakt med  fristaendekurs@nvs.ki.se för ytterligare information.

Ansökningsprocess

Ansökan kan skrivas på engelska, om kursen ska ges på engelska, men vid beviljat tillfälle måste kursplanen finnas på både svenska och engelska. 

Ansökningsprocess och tidplan
När Vad
1 september Sista ansökningsdag.
5 september Sammanställning av inkomna ansökningar skickas till utbildningsnämnd på respektive institution.
9 oktober KU:s diskussionsmöte om förslaget till utbud av fristående kurser läsåret 25/26.
10 oktober Förslaget till utbud av fristående kurser meddelas respektive utbildningsnämnd.
13 november Beslutet om utbud av fristående kurser läsåret 25/26 fattas av KU.
30 november Fastställande av kursplanerna för samtliga fristående kurser.

Kontakt

Vid frågor kontakta KI Fristående kurs

Profile image

Hien Ekeroth

Utbildningshandläggare
+46852486458