Ersättning för arbete

Nedan följer vad som gäller för ersättning för arbete vid KI.

Allmänt

KI sätter lönen utifrån de centrala kollektivavtalen och KI:s policy Lönen som styrmedel. Lönen baseras på det arbete som utförs. Lönen baseras inte på privata levnadskostnader såsom kostnader för bostad eller andra privata kostnader. Huvudregeln är att all ersättning för utfört arbete utbetalas i form av lön.

Ersättningar som får utbetalas till personer som inte är anställda vid KI:

  • Ersättning till konsulter

Mer information finns på upphandlingsenhetens sidor, för frågor vänligen kontakta upphandlingsenheten.

  • Stipendium

Mer information finns här.

Ersättningar som inte finns reglerade ska inte förekomma vid KI. 

KI kan endast ta in praktikanter med stöd av arbetsförmedlingen, utbildning eller annan organiserad verksamhet. Oavlönat arbete utan grund i KI:s regelverk är inte tillåtet, det gäller t.ex. arbete vid KI utan lön för att få erfarenhet.

Anknutna får kopplas till KI:s verksamhet i enlighet med KI:s regelverk för anknutna.

Anställning

Den som är anställd vid KI erhåller lön via KI:s lönesystem Primula. Anställningen ska grunda sig på ett dokument som KI utfärdar.

En arbetstagare vid KI kan vara anställd tillsvidare eller tidsbegränsat. Lönen utbetalas för den omfattning som arbetstagaren är anställd och utför arbete. Lönen utges som huvudregel som månadslön men kan i undantagsfall utges som timlön om arbetstagaren anställs för enstaka, kortvariga tillfällen som inte kan planeras för en längre tid. I vissa enstaka fall kan ett fast belopp utbetalas, se nedan.

Månadslön

Vid KI sätts lön i enlighet med Lönen som styrmedel – Policy för lönesättning vid Karolinska Institutet. Lönen ska spegla arbetets svårighetsgrad, ansvar, resultat och skicklighet i arbetet. I vissa fall kan tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden påverka lönesättningen. Lönetillägg ska användas restriktivt och ersättning för arbete på mertid eller övertid ska ersättas i enlighet med Villkorsavtalet.

Andra ersättningar till anställda utöver månadslön

KI är en arbetsgivare oavsett arbetstagarens placering och arbetsuppgifter. En medarbetare som utför arbete åt en eller flera institutioner gör det inom ramen för sin anställning.

En medarbetare som tillfälligt ”lånas ut” till en annan grupp/institution har kvar sin anställning och lön och utför arbetsuppgifterna inom ramen för ordinarie arbetstid. Kompensation mellan institutionerna regleras via fakturering eller konteringsändring.

Ersättning till anställda för utfört arbete på en annan institution vid KI bör inte utgå, undantagsvis kan regler för lönetillägg tillämpas.

Ersättningar enligt kollektivavtal

Utöver lön kan andra ersättningar enligt kollektivavtal utgå, så som ersättning för tjänsteresa, OB-tillägg, övertid m.m. Ersättningarna ska endast utbetalas i enlighet med kollektivavtal.

Lönetillägg

Lönetillägg är tidsbegränsade och kan utbetalas som ett fast månadsbelopp till arbetstagare som åtar sig en arbetsuppgift kopplad till anställningen men som ligger utöver arbetstagarens ordinarie arbetsuppgifter.

Lönetillägget är kopplat till arbetsuppgiftens varaktighet och får inte sträcka sig över en längre tidsperiod. Normal utveckling i arbetet ska alltid ersättas genom revidering av lönen, inte genom lönetillägg. Lönerevidering ska ske i lönerevisionen. Revidering utanför lönerevisionen ska stämmas av med centrala HR-avdelningen.

Följande tidsbegränsade lönetillägg får utbetalas vid KI:

  • Chefstillägg när uppdraget är tidsbegränsat
  • Ersättningar enligt Föreskrifter om ersättningar för särskilda uppdrag vid Karolinska Institutet Dnr 1-1096/2021. Du hittar dokumentet under HR på denna sida
  • Ersättning för uppdrag som ordförande för prefektrekrytering 2-6640/2019

Även övriga lönetillägg kan medges undantagsvis.

Som underlag för utbetalning av ett tidsbegränsat lönetillägg per månad ska ett särskilt beslut upprättas. Beslut om lönetillägg fattas enligt gällande delegationsordning.

Ersättningar utöver månadslönen ska utbetalas restriktivt.

Timlön

Anställda som rekryteras vid tillfälligt behov, där arbetets omfattning inte kan planeras i förväg, anställs enligt Lag (1982:82) om anställningsskydd (LAS) (oftast särskild visstidsanställning, SÄVA).

Lönen utbetalas per timme och utöver lön tillkommer semesterersättning som registreras automatiskt i lönesystemet. Timlön utbetalas i efterskott, månaden efter att arbetet utförts utifrån samma regler som vid lönesättning av månadslön. För vissa grupper finns fastställd timlön, läs mer här.

Ersättningar med fasta belopp

För följande arbetsuppgifter ersätts arbetstagaren med en fastställd summa:

  • Ersättning till ledamöter i Konsistoriet
  • Ersättning till opponent
  • Ersättning till sakkunnig
  • Ersättning till försökspersoner
  • Vissa andra uppdrag

För vissa av ovanstående ersättningar finns fastställda belopp, läs mer här

Anställda vid KI som utför föreläsningar för en annan institution än den egna ska inte erhålla extra ersättning. Detsamma gäller för sakkunniguppdrag vid anställningar av lärare och seniora forskare samt docenturprövningar.

Profile image

Jenny Wärnlund

HR-specialist
Profile image

Carolina Ström

HR-specialist
Profile image

Åsa Agréus

HR-specialist
+46852486577
CS
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2024-06-20