Exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden

Produkter med dubbla användningsområden (PDA) är produkter med en civil användning, men som även kan användas i militärt syfte. Exportkontroll är regler för att hindra att sådana strategiskt känsliga produkter hamnar i orätta händer.

För Karolinska Institutet handlar exportkontroll till stor del om att förhindra missbruk av akademisk kunskap för militära ändamål eller för framställning av massförstörelsevapen.

PDA får inte exporteras utanför EU utan tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och i vissa fall krävs även tillstånd för överföring inom EU. KI måste säkerställa att all hantering av PDA genomförs i enlighet med gällande exportkontrollregler.

Vilken forskning inom KI omfattas?

De produkter och den teknik som klassificeras som PDA finns listade och beskrivna i Bilaga I till EU förordning nr 2021/821  (PDA förordningen). Listan återfinns under Länkar längre ner på denna sida. De kontrollerade produkterna delas upp i 10 olika kategorier och omfattar:

Kategori 0 Kärnmaterial, anläggningar och utrustning
Kategori 1 Särskilda material och därtill hörande utrustning
Kategori 2 Materialbearbetning
Kategori 3 Elektronik
Kategori 4 Datorer
Kategori 5 Telekommunikation och ”informationssäkerhet”
Kategori 6 Sensorer och lasrar
Kategori 7 Navigation och avionik
Kategori 8 Marint
Kategori 9 Rymd och framdrivning

Inom KI:s verksamhet kan det till exempel röra sig om specifika humana eller animala patogener och toxiner (kategori 1), vissa kemikalier (kategori 1), avancerade datorer (kategori 4) eller mätinstrument (kategori 6). I begreppet PDA inkluderas även teknologier för utveckling, produktion eller användning (inklusive programvara) av produkter specificerade i ovan nämnd bilaga.

Vad är Export?

Med export avses överföring till land utanför EU, och det inkluderar:

  • Fysisk transport
  • Elektronisk överföring
  • Muntlig teknologiöverföring

Överföring av teknik med hjälp av elektroniska medier (till exempel via e-post eller via internet) till en destination utanför EU definieras som export. Vetenskaplig publicering liksom muntlig överföring av teknik omfattas också av exportkontrollreglerna.

Exportkontroll kan vara aktuellt för KI:s verksamhet vid till exempel internationella forskningsprojekt där det är viktigt att ansvar för ev. exporttillstånd regleras i avtalen. Ett annat exempel är när KI-anställda deltar i internationella konferenser. Vid riskbedömning av internationella partnerskap är det viktigt att känna till om PDA kommer att hanteras inom samarbetet.

Den som exporterar produkter och/eller teknik ur landet är skyldig att ta reda på om dessa klassificeras som PDA. Även om inte tillstånd behövs för överföring inom EU så finns en informationsskyldighet om det rör PDA.

Exportkontrollsamordnare på KI

Vid Säkerhetsenheten finns en exportkontrollsamordnare som stödjer verksamheten vid klassificering av produkter och ansökan om exporttillstånd. Varje institution med verksamhet som berörs av exportkontrollregelverket ska ha lokala anvisningar för exportkontroll och hantering av PDA.

Dessa institutioner ska även ha ett lokalt exportkontrollombud som utbildats i exportkontrollregler, som stödjer internt vid klassificering och som är kontaktperson gentemot KI:s centrala exportkontrollsamordnare. Det är forskargruppsledaren som ska bedöma om ett forskningsprojekt innefattar PDA, och vid export göra en bedömning huruvida det behövs ett exporttillstånd.

Exportkontrollsamordnaren vid Säkerhetsenheten ska informeras om innehav av PDA samt innan planerad export av PDA. Lämpliga säkerhetsåtgärder som förhindrar otillåten tillgång till PDA (produkter och teknik) ska tillämpas vid institutionen.

Deklarationer

KI behöver till ISP varje år deklarera in-och utförsel av vissa kemikalier som omfattas av deklarationskrav enligt Förenta nationernas Kemvapenkonvention. Detta gäller kemiska stridsmedel samt vissa kemiska utgångsämnen (prekursorer) som kan användas för tillverkning av kemiska stridsmedel.

En avgiftsdeklaration avseende sålda produkter med dubbla användningsområden ska också årligen lämnas in till ISP. Om uppdragsforskning renderar i en såld produkt med dubbla användningsområden ska detta tas med i avgiftsdeklarationen, därför behöver exportkontrollsamordnaren vid Säkerhetsenheten informeras om detta.

Catch-all

För att förhindra att exportörer medvetet försöker kringgå lagens intention finns även en så kallad generalklausul i PDA förordningen (med den engelska benämningen ”Catch-all”). Bestämmelsen innebär att om exportören har kännedom om att produkten/tekniken kan komma att användas till massförstörelsevapen eller i militärt syfte, så är den föremål för exportkontroll även om produkten inte finns upptagen i Bilaga I.

Sanktioner

Som regel tillåts export om inte särskilda skäl talar emot detta. Ibland finns dock sanktioner riktade mot vissa länder, företag eller enskilda personer, varvid möjligheter till samarbete med dessa kan vara begränsade. I Sverige följer vi de sanktioner som beslutas av FN, EU och OSSE.

Kontakt:

Exportkontrollsamordnare: Margaretha Vickes
Tel: 08 – 524 865 64
Email: exportkontroll@ki.se

MV
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2024-01-02