Riskbedömning av internationella partnerskap

De frågor för riskbedömning som den här sidan listar ska utgöra ett stöd för dig så du kan få en överblick över potentiella risker och utmaningar som du behöver vara medveten om när internationella samarbeten inom utbildning, forskning och innovation upprättas eller återupptas.

Frågorna ska fungera som ett stöd, men samarbetets karaktär och partnerns bakgrund avgör vilka frågor i listan som ska användas. Frågorna bör användas tillsammans med de frågor som finns listade för Stöd för bedömning av risker avseende mänskliga rättigheter i internationella samarbeten .

När och hur gör man en riskbedömning?

Att göra en riskbedömning avseende en ny partner eller ett nytt samarbetsprojekt är viktigt för att hjälpa oss att förstå de potentiella riskerna med det föreslagna samarbetet. När det gäller redan befintliga partnerskap bidrar regelbundna riskbedömningar till fortsatt ansvarsfullt samarbete.

Omfattningen av riskbedömningen beror på samarbetets art och partnerns bakgrund.

Om den första bedömningen av ett projekt och de potentiella partnerna visar att riskerna inte kan hanteras på ett tillfredsställande sätt bör du diskutera frågan med din närmaste överordnade.

Ämne och syfte med samarbetet

 • Varför sker samarbetet och vilka effekter/utfall förväntas på kort och lång sikt? Vilka är partnerns/partnerns motiv?
 • Vad är ämnet för samarbetet och begränsas det på något sätt av internationella sanktioner? Finns det några nationella lagstiftningsbegränsningar i Sverige eller i partnerskapslandet?  Se EUs rekommendation om kritiska teknikområden och  Exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden
 • Är samarbetet balanserat t.ex. vad gäller finansiering och kunskapsnivå? Kommer ni att få ut lika mycket av samarbetet som partnern?

Partners som deltar i projektet

 • Associeras organisationen med ett land som har en auktoritär regering, en nutida historia av interna eller externa våldsamma konflikter, hög korruption eller etiska ställningstaganden som avviker avsevärt från svenskan? Se Stöd för bedömning av risker avseende mänskliga rättigheter i internationella samarbeten
 • Vilka andra strategiska partners har partnern? Finns det potentiella intressekonflikter mellan partnern och vårt universitets andra befintliga eller potentiella partners? Vilken?
 • Vad har partnern för relation till regeringen, politiska partier eller andra viktiga samhällsaktörer (t.ex. militär, polis, etnisk, religiös etc)? Är partnern ansedd? Finns det en risk/historia för att regeringen eller andra externa aktörer otillbörligt påverkar forsknings- eller utbildningsämnet, innehållet eller data?
 • Kommer du att tillhandahålla befintlig immateriell egendom (IP), forskningsdata eller konfidentiella eller personligt identifierbara data till projektet? Hur kommer detta att skyddas?
 • Kommer partnern att ha tillgång till KI:s IT-nätverk?  Vilken synlighet kan detta ge? 
 • Kommer någon fysisk separation eller annat skydd av forskningsresurser och data att krävas?

Om universitet/lärosäte samarbetar:

 • Har partnern en fungerande organisation för forskningsetik? 

Om finansieringspartner:

 • Hur finansieras finansieringsorganisationen? Hållbarhet? Autonomi?
 • Vilka andra aktiviteter är finansieringsorganisationen involverad i? Kontroverser? Potentiella konflikter?
 • Har organisationen finansierat andra utländska universitet? Erfarenheter?

Finansiella och juridiska arrangemang

 • Vem finansierar projektet?
 • Innebär finansieringsmodellen risker för oberoende, integritet, etik eller akademisk frihet?
 • Vilken typ av avtal kommer att ingås med partnerna och säkerställer kontraktet rätt skydd? Se till att du får det stöd som krävs från juridiska avdelningen.

Användning av projektresultat

 • Hur kommer de data som produceras av varje partner att användas? (Hur kommer du att publicera, med vem?)
 • Hur säkerställer ni ett korrekt skydd av immateriella rättigheter och data som härrör från projektet?
 • Har partnern några rutiner för att säkerställa att uppgifterna inte kommer att användas för något annat ändamål än vad som överenskommits i avtalet?
 • Finns det en direkt risk för dubbel användning av forskningsresultat?  
 • Hur kommer studenter och doktorander som är aktivt involverade i samarbetet att stödjas?
 • Hur kommer projektresultaten att publiceras? Lever publikationerna upp till uppförandekoden för forskningsintegritet och Vancouver-riktlinjerna för tilldelning av författarskap?
ED
Innehållsgranskare:
Emma Hägg
2024-03-08