Riktlinjer för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden

Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa regelefterlevnaden på området och att tydliggöra ansvarsfördelningen gällande exportkontrollfrågor inom KI. Vidare tydliggörs vilket internt stöd som finns för att främja efterlevnaden.
Riktlinjerna är en del av KI:s interna exportkontrollprogram och innehåller en beskrivning av dess exportkontrollorganisation

  • Diarienummer: 1-784/2022
  • Dnr föreg. version: 1-304/2021
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Fastighetsavdelningen
  • Beredning med: Universitetsledningen
  • Revidering med avseende på: Ny EU förordning, borttagna krav på lokala bedömningar, anvisningar och ombud samt redaktionellt.

Sammanfattning av riktlinjerna

Produkter och teknik med dubbla användningsområden är föremål för regelbegränsningar som Karolinska Institutet måste följa och särskilt beakta i internationella forskningsprojekt. Produkter med dubbla användningsområden (PDA) är särskilt identifierade produkter och teknik som normalt har en civil användning men som även kan nyttjas i militärt syfte, till exempel som utgångsmaterial till massförstörelsevapen eller vapenbärare för dessa. Vilka dessa produkter är finns förtecknat i bilaga 1 till EU- förordningen nr 2021/821 för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden.

Exempel på reglerade produkter är olika slags kemikalier, kärnmaterial, läkemedel, mikroorganismer och teknologier för utveckling, produktion eller användning av sådana produkter. I Sverige kompletteras förordningen med bestämmelser i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt bestämmelser i förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. Regelverket omfattar såväl fysisk förflyttning som elektronisk överföring av de reglerade produkterna. Regleringen av dessa produkter är ett led i arbetet med att förhindra spridning av massförstörelsevapen.

Riktlinjerna i sin helhet