Riktlinjer för arbetet med externa granskningar av efterlevnad av avtal för programvarulicenser

Syftet med dessa riktlinjer är att skapa goda förutsättningarna för att vi effektivt kan styrka våra licensinnehav av upphovsrättsligt skyddade datorprogram. Riktlinjerna är framtagna för att beskriva roller och ansvar vid en extern granskning i avsikt att främja en enhetlig och smidig process som i många fall är både tidskrävande och kostsam. Dessa riktlinjer omfattar både de programvarulicenser som hanteras centralt och lokalt på KI.

  • Diarienummer: 1-832/2021
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: IT-Avdelningen
  • Beredning med: Juridiska avdelningen

Sammanfattning av riktlinjerna

När vi på Karolinska Institutet (KI) köper ett datorprogram så får vi en licens, normalt en verifikation på att vi har betalt för ett upphovsrättsligt skyddat material. Vid anskaffning och installation av programvaran anses vi normalt ha ingått ett avtal om nyttjanderätten för programvara och är därigenom bunden av licensgivarens villkor för användning av programvaran. Reglerna inom upphovsrätten ger innehavaren av upphovsrätten ensamrätt att bestämma hur programvaran ska användas. Lagstiftning eller praxis kan också medge skadestånd till innehavaren av upphovsrätten och förbud för annan att nyttja verket.1 Cirka 50 procent av KI:s programlicenser hanteras centralt av IT-avdelningen medan resterande 50 procent hanteras lokalt på institutionsnivå.

Riktlinjerna i sin helhet