Rekryteringsnämnden (tidigare rekryteringsutskottet)

Rekryteringsnämnden bereder och beslutar i ärenden avseende befordran från biträdande lektor till lektor, anställningar av professorer och lektorer (inklusive adjungeringar), gästprofessorer samt ansökan om byte av ämnesområde vid befintliga läraranställningar. Under hösten 2022 bytte rekryteringsutskottet namn till rekryteringsnämnden.
Under våren 2023 sker fyra sammanträden på Campus Solna och två sammanträden på Campus Syd.

Rekryteringsnämndens sammanträden våren 2023
Rekryteringsnämndens sammanträdestider VT 2023
Datum Tid
Måndag 23 januari (Syd) 08.30 - 14.30
Torsdag 16 februari (Solna) 08.30 - 14.30
Onsdag 22 mars (Solna) 08.30 – 14.30
Onsdag 19 april (Syd) 08.30 – 14.30
Onsdag 31 maj (Solna) 08.30 - 14.30
Onsdag 14 juni (Solna) 08.30 - 14.30

Rekryteringsnämnden 1 april 2019 - 31 augusti 2023

Ledamöter

Jan Hillert, ordförande

Lucie Laflamme, vice ordförande

Martin Bergö, vicerektor, ordförande för kommittén för forskning

Rune Brautaset, ledamot

Maria Eriksson, ledamot

Anette Lohmander, ledamot

Elisabet Sterner-Victorin, ledamot

Marie Arsenian-Henriksson, ledamot

Berörd prefekt deltar som ledamot i rekryteringsnämnd vid behandling av ansökan om anställning i ärenden där rektor beslutar.

Anita Javanmardi, studentrepresentant (MF)

William Eriksson Kaihlavirta, studentrepresentant (OF)

Tobias Kammann, studentrepresentant (MF)

Närvaro och yttranderätt

Claes Frostell - SACO-S

Afsar Rahbar- OFR/S,P,O

Suppleant: Wietze de Vries, Saco S

Suppleant: Magnus Anå,  OFR/S,P,O

Företrädare för berörd sjukvårdshuvudman

 

Kontakt med handläggare för lärarrekrytering

Vänligen kontakta någon av våra HR-specialister för lärarrekrytering.