Organisation för internationalisering inom utbildning

Med syfte att öka kvaliteten och mångfalden inom utbildningen och att förbereda KI:s studenter för arbete på en global arbetsmarknad arbetar KI för en ökad internationalisering av utbildningsprogrammen.

Områdesansvar internationalisering

Kommittén för utbildning har utsett kommittédeltagare Jonas Sundbäck som ansvariga för att leda arbetet med internationalisering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och direkt relaterade mål i Strategi 2030.

Arbetsgruppen för internationalisering inom utbildning

Jonas Sundbäck har stöd av en arbetsgrupp för att driva frågor inom området. Områdesansvariga i samråd med arbetsgruppen beslutar i ekonomiska och strategiska frågor som rör studieavgiftsverksamheten som tex strategisk stipendiehantering för internationella studenter. Gruppen ansvarar också för studieavgiftsfinansierade aktiviteter.  Gruppen har möten tre gånger per termin.

Handläggare är Emma Hägg och Maria Olsson.

Internationaliseringsforum (KU)

Arbetgruppen välkomnar  personal inom utbildning till Internationaliseringsforum (KU). Syftet med forumet är att mötas och utbyta erfarenheter inom ett utvalt tema. Forum annonseras med program i KIs kalender.

Projekt under arbetsgruppen

Obligatorisk undervisning på engelska

Handlingsplanen för internationalisering 2014-2018 (1-672/2021) som fastställdes av dåvarande styrelsen för utbildning (Protokoll 2013:06 §6) innehöll totalt fyra mål där mål 2 definierades som att alla utbildningsprogram skulle ha en obligatorisk kurs (7,5 hp) med undervisning på engelska.  Mål 2 uppfylldes i stort sett av samtliga berörda utbildningsprogram. Ett antal program har sedan handlingsplanen implementerades lyft frågan om syftet att undervisa på engelska i en kontext där alla talar svenska och om inte undervisning på engelska skulle kunna ske på andra sätt än genom en obligatorisk kurs. Arbetsgruppen för internationalisering (KU) har därför uppdragit åt en arbetsgrupp att vidareutveckla motiveringen och syftet med att ge del av undervisning på engelska och att koppla definitionen till Strategi 2030.

Rapport och förslag till beslut presenterades för KU i november 2022 och beslut fattades.

Mobilitet och tillvaratagande av internationella erfarenheter

För att nå en mer heltäckande bild av internationell mobilitet på KI har ett pilotprojekt genomförts på uppdrag av Arbetsgruppen för internationalisering. Projektet har slutrapporterats och presenterades för KU den 11 februari 2021. Arbetsgruppen kommer arbeta vidare med förslag från projektet.

Internationalisation of the Curriculum, IoC – A Framework for Action 2017-2020

KI beviljades ​​medel från STINT Strategic Grants for Internationalization som stödde projektet. Projektet samfinansierades av Kommittéen för utbildning på grundnivå och avacerad nivå. Projektet avslutades i februari 2021 och verktyg och metod finns tillgängliga på KIs webb. Projektets metod kommer att utvecklas vidare för att implementera Agenda 2030. Arbetsgruppen följer detta. 

Exempel på internationalisering inom utbildning

 • samarbetsavtal med utländska lärosäten
 • student- och lärarutbyte /(studier och undervisning)
 • kurser som delvis är förlagda utomlands
 • examensarbeten
 • praktik utomlands för studenter
 • fortbildning utomlands för anställda vid KI
 • undervisning på engelska
 • undervisning i globala hälsofrågor
 • internationalisering av utbildningsplaner (IoC)
 • internationalisering på hemmaplan (IaH)
 • avgiftsfinansierade aktiviteter för de "globala programmen"
 • kurs i engelska för lärare
 • gemensam kursutveckling med utländska lärosäten
 • deltagande i internationella intensivprogram

Administrativt stöd

Internationella handläggare vid enheten för stöd till program och utbildningsnämnder (SPUN) vid UFS bistår utbildningsprogrammen i enskilda administrativa studentärenden och hanterar ut- och inresande utbytesstudenter.

Internationella koordinatorer vid internationella kansliet, IK, vid Fakultetsstöd och internationella relationer (FIR) bistår utbildningsprogrammen i det strategiska internationaliseringsarbetet och genom avtalshantering utbytesavtal, regler och riktlinjer samt lärarutbyte.

EH
Innehållsgranskare:
Emma Hägg
2023-06-12