Skip to main content

Organisation för internationalisering inom utbildning

Med syfte att öka kvaliteten och mångfalden inom utbildningen och att förbereda KI:s studenter för arbete på en global arbetsmarknad arbetar KI för en ökad internationalisering av utbildningsprogrammen.

Områdesansvar internationalisering

Kommittén för utbildning har utsett vice-ordförande Lars Henningsohn och kommittédeltagare Jonas Sundbäck som ansvariga för att leda arbetet med internationalisering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och direkt relaterade mål i Strategi 2030.

Arbetsgruppen för internationalisering inom utbildning

Lars Henningsohn and Jonas Sundbäck har stöd av en arbetsgrupp för att driva frågor inom området. Områdesansvariga i samråd med arbetsgruppen beslutar i ekonomiska och strategiska frågor som rör studieavgiftsverksamheten som tex strategisk stipendiehantering för internationella studenter. Gruppen ansvarar också för studieavgiftsfinansierade aktiviteter. 

Övriga deltagare:

Handläggare är Emma Hägg och Maria Olsson.

Forum för internationalisering (KU)

Arbetgruppen välkomnar varje termin personal inom utbildning till Forum för internationalisering (KU). Syftet med forumet är att mötas och utbyta erfarenheter inom ett utvalt tema. Höstens forum kommer att annonseras här och i KIs kalender.

Pågående projekt under arbetsgruppen

Mobilitet och tillvaratagande av internationella erfarenheter
För att nå en mer heltäckande bild av internationell mobilitet på KI har ett pilotprojekt startats på uppdrag av Arbetsgruppen för internationalisering. Projektet pågår på deltid under maj till december 2020.

Internationalisation of the Curriculum, IoC – A Framework for Action 2017-2020
KI har beviljats ​​medel från STINT Strategic Grants for Internationalization som stöder projektet. Projektet samfinansieras av Kommittéen för utbildning på grundnivå och avacerad nivå.

 

Exempel på internationalisering inom utbildning

 • samarbetsavtal med utländska lärosäten
 • student- och lärarutbyte /(studier och undervisning)
 • kurser som delvis är förlagda utomlands
 • examensarbeten
 • praktik utomlands för studenter
 • fortbildning utomlands för anställda vid KI
 • undervisning på engelska
 • undervisning i globala hälsofrågor
 • internationalisering av utbildningsplaner (IoC)
 • internationalisering på hemmaplan (IaH)
 • avgiftsfinansierade aktiviteter för de "globala programmen"
 • kurs i engelska för lärare
 • gemensam kursutveckling med utländska lärosäten
 • deltagande i internationella intensivprogram

Administrativt stöd

Internationella handläggare vid enheten för stöd till program och utbildningsnämnder (SPUN) vid UFS bistår utbildningsprogrammen i enskilda administrativa studentärenden och hanterar ut- och inresande utbytesstudenter.

Internationella koordinatorer vid internationella kansliet, IK, vid Styrelsestöd och externa relationer (SER) bistår utbildningsprogrammen i det strategiska internationaliseringsarbetet och genom avtalshantering utbytesavtal, regler och riktlinjer samt lärarutbyte.