Mobilitet och tillvaratagande av internationella erfarenheter

För att nå en mer heltäckande bild av internationell mobilitet på KI har ett pilotprojekt genomförts under 2020 på uppdrag av Arbetsgruppen för internationalisering.

Vad handlade projektet om?

Mobilitetsprojektet syftade till att undersöka och synliggöra internationell mobilitet bland studenter och lärare, som inte registreras i Ladok. Projektet handlade också om att identifiera hur de erfarenheter som studenter och lärare får av att delta i internationella utbyten av olika slag tas tillvara i verksamheten.

Målet för projektet var att att presentera en mer heltäckande bild av den internationella mobiliteten på KI. 

Projektets resultat

Projektet har bestått av två delar. En del omfattade en enkätstudie om vilka mobilitetsaktiviteter som görs utöver traditionella utbyten, samt hur erfarenheter tas tillvara (främst gällande traditionella utbyten). Den andra delen bestod av intervjuer med fyra program för att presentera kvalitativa exempel. Del två kompletterades med en omvärldsanalys.

Rapporten visar på en omfattande internationalisering som sker vid sidan av statistiken och att våra utbildningsprogram skulle kunna inspirera varandra. Den visar också att KI skulle kunna bli bättre på att uppmärksamma och premiera det som görs både på individnivå men också på programnivå.

Enkäten visade på många internationella aktiviteter

Enkäten visade att många aktiviteter sker på utbildningsprogrammen, utöver officiellt utbyte, till exempel:

 • Utlandsförlagda kurser: Global hälsa 7,5 hp; läkarprogrammets tre utlandsförlagda kurser.
 • Korttidsmobilitet: flera exempel på deltagande i sommarskolor.
 • Utresande studenter på examensarbete, projekt, och praktikplacering: många utresande under examensarbeteskurser; praktikplaceringar; Erasmus traineeship innan examen.
 • Virtuell mobilitet: många virtuella utbyten av varierande grad: t.ex. virtuella föreläsningar och grupparbeten med studentgrupper från olika universitet, en ny MOOC, en äldre onlinekurs.

Den visade även att det sker andra former av mobilitet, bland annat:

 • Studieresa: masterprogrammet i toxikologi (studieresa till Italien).
 • Internationella besök: skuggning av studenter (tandläkarprogrammet), boot camp (masterprogrammet i bioentreprenörskap)
 • Deltagande/anordnande av internationella konferenser: AMEE, ENPHE, ENOTHE.
 • Internationella veckor/mobilitetsveckor: bl.a. arbetsterapeutprogrammets internationella vecka (del av kurs); biomedicinska analytikerprogrammets internationella dag (obligatorisk).

Då flera av frågorna i enkäten rörande mobilitet omfattade både studenter och lärare så ger delarna av rapporten som presenterar studentmobiliten även  en bild av lärarmobiliteten på KI. Lärarmobiliteten är precis som påpekats i flera tidigare studier en utmaning, men det finns tex goda exempel på hur man kombinerat student- och lärarutbyte samtidigt.

Goda exempel på tillvaratagande av internationella erfarenheter

Enkätsvaren visade att ubildningsprogrammen tillvaratar studenters och lärares erfarenheter av utbyten på flera olika sätt och i varierande grad. Några exempel som framkom i enkäten var:

 • Studenter och lärare: berättar vid internationaliseringsdagar, på bloggar, i individuella möten, personalmöten.
 • Arbetsterapeutprogrammet: presentation av patientfall i kurs.
 • Fysioterapeutprogrammet: videoprojekt; kultur av gemensamt lärande bland undervisande personal.
 • Tandläkarprogrammet: seminarier med jämförelse av behandlingsmetod m.m.

Rapporten i sin helhet preseterar enkätsvar och intervjuer mer utförligt. Många goda exempel skulle kunna inspirera till nya initiativ för att tillvarata och sprida internationalisering på hemmaplan bland studenter och kollegor på flera utbildningsprogram. Genom internationalsiering på hemmaplan inkluderas fler.

Fyra förslag på åtgärder

Projektet har presenterats på arbetsgruppen för internationalisering (26/1 2021) och Kommittéen för utbildning (11/2 2021). Utöver att sätta mobilitet i ett sammanhang och ge inspirerande exempel har projektet lämnat fyra förslag som arbetsgruppen för internationalisering kommer att arbeta vidare med. 

 1. att implementera ett så kallat Certificate of International Merits - ett intyg som uppmärksammar internationella aktiviteter
 2. att i framtiden följa upp de olika former av internationell mobilitet som förekommer inom utbildningsprogrammen 
 3. att göra ett tillägg i systemet UBW för att registrera inkommande gäststudenter/freemovers
 4. att genomföra ett projekt om breddad rekrytering till internationell mobilitet

Bakgrund till projektet

Projektet var ett uppdrag från Arbetsgruppen för internationalisering (Kommittén för utbildning). Tidigare handlingsplan för internationalisering (2013-2018) innehöll mål om ökad internationell mobilitet. I utvärderingen av handlingsplanen konstaterades att siffrorna för studentmobilitet inte visar hela bilden då siffrorna enbart visar utbytesstudier som registreras i Ladok.

I den KI-gemensamma Verksamhetsplan för Strategi 2030 är ett mål att utveckla och öka internationell mobilitet och samarbete. Det fanns med anledning av detta ett behov att få en mer heltäckande bild av den internationella mobiliteten bland studenter och lärare på KI, samt hur deras erfarenheter tas tillvara.

Kontakt

Välkommen att höra av dig till handläggarna för arbetsgruppen för internationalisering Emma Hägg eller Maria Olsson

EH
Innehållsgranskare:
Emma Hägg
2024-05-02