Om KI:s miljöledningssystem

KI:s hållbarhetsarbete har som målsättning att stärka och synliggöra KI:s forsknings- och utbildningsbidrag till en hållbar samhällsutveckling, samt att ta ett miljö- och ett socialt ansvar i sättet på vilket KI som verksamhet bedrivs.

Arbetet bedrivs inom ramen för ett ledningssystem som byggs upp enligt den internationella standarden för miljöledning ISO 14001.

Miljöutredning

Miljöutredningen syftar till att ge en nulägesanalys av KI:s miljöpåverkan och bedöma vilka miljöaspekter som har störst miljöpåverkan, så kallade betydande miljöaspekter. KI ska ha kännedom om och planera åtgärder för att hantera sina betydande miljöaspekter, och arbeta för att öka den positiva miljöpåverkan och minska den negativa miljöpåverkan.

KI:s betydande miljöaspekter är:

  • Forskning
  • Grundutbildning
  • Tjänsteresor
  • Energianvändning
  • Ny- och ombyggnad
  • Kemikalier och kemikalieavfall

Riktlinjer

KI:s Riktlinjer för miljö och hållbar utveckling anger övergripande målsättningar för KI:s miljö- och hållbarhetsarbete inom ett antal prioriterade områden - forskning, utbildning, energi, resor, upphandling, inköp, laboratoriesäkerhet samt avfall. Dessa riktlinjer utgör tillika KI:s miljöpolicy.

Handlingsplan miljö och klimat

Mål för KI:s klimatarbete finns i Klimatstrategin. KI har en handlingsplan för att konkretisera klimatstrategin och även KI:s betydande miljöaspekter. 

Organisation och ansvar

Rektor har fastställt en organisation och en ansvarsfördelning inom KI:s miljö- och hållbarhetsarbete. KI:s prefekter har det yttersta ansvaret för miljö- och hållbarhetsarbetet på institutionsnivå. Till sitt stöd har de utsett en eller flera representanter för miljö och hållbar utveckling som bistår i detta arbete. Delegeringen av arbetsuppgifter ska göras skriftligt enligt instruktion.

Kompetens

Samtliga medarbetare vid KI ska ha kännedom om miljö- och hållbarhetsarbetets övergripande målsättningar samt gällande verksamhetsregler som berör det egna arbetet. Ett antal nyckelbefattningar har därutöver ytterligare kompetenskrav. Det är därför viktigt att nya medarbetare får en introduktion till miljö- och hållbarhetsarbetet i samband med institutionens arbetsplatsintroduktion. Genomgången introduktionsutbildning på plats ska dokumenteras och arkiveras enligt institutionens gällande rutiner.

Regler

Följande universitetsgemensamma regler ingår i KI:s ledningssystem för miljö och hållbar utveckling. Institutioner måste se till att aktuella versioner av universitetsgemensamma regler, riktlinjer och anvisningar respektive egna kompletterande rutiner används i verksamheten.

Lagar och lagefterlevnad

Lagar, förordningar och föreskrifter som berör KI:s miljö- och hållbarhetsarbete är sammanställda i en webbaserad lista. Laglistan är även ett verktyg för årlig kontroll av lagefterlevnad. Användarnamn: Karolinska Institutet, Lösenord: k4r0l1nsk4.

Interna miljörevisioner

KI bedrivet ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete för att öka den positiva och minska den negativa miljöpåverkan från verksamheten. Arbetet är uppbyggt enligt den internationella standarden ISO 14001. Som ett led i detta arbete sker årligen interna miljörevisioner för att kontrollera om vi följer KI:s riktlinjer för miljö och hållbar utveckling och att vi efterlever till exempel rutiner, gällande lagkrav och kraven i ISO 14001-standarden.

De interna miljörevisionerna kan ses som ett hjälpmedel för att hitta förbättringsområden i miljö- och hållbarhetsarbetet och hjälper KI att rusta inför eventuell extern miljörevision.

Att KI ska genomföra årliga interna miljörevisioner är även ett krav enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

KI:s hela organisation ska täckas under en treårsperiod vilket i princip innebär att varje institution får besök av den interna miljörevisorn vart tredje år. Efter avslutad intern miljörevision ska den verksamhet som har reviderats upprätta en åtgärdsplan för eventuella avvikelser.

Avvikelsehantering

Avvikelser, händelser som påverkar eller riskerar att påverka miljön runtomkring oss, ska som regel utredas, åtgärdas och följas upp lokalt. KI har implementerat ett web-baserat incidentrapporteringssystem där avvikelser inom arbetsmiljö och säkerhet/miljö ska anmälas. Incidenter och händelser som rapporteras in kan användas till att genomföra förbättringar för dig som arbetar eller studerar på KI.

Ledningens genomgång

Rektor utvärderar minst en gång per år att KI:s ledningssystem för miljö- och hållbar utveckling är tillräckligt och verkningsfullt. KI:s ledningsgrupp bereder rektors genomgång av ledningssystemet.

Kontakt Miljösamordnare

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • K6.Kvinnors och barns hälsa
  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID
MP
Innehållsansvarig:
Maya Petren
2023-02-15