Om KI:s miljöledningssystem

Miljöledningssystemet är det systematiska arbetet för att minska KI:s negativa miljöpåverkan och öka den positiva. Systemet består av ett antal olika delar som tillsammans skapar struktur och effektivitet i det kontinuerliga arbetet. Miljöledningssystemet ska även leda till ständig förbättring av arbetet.

Alla myndigheter ska ha ett miljöledningssystem (enligt förordning 2009:907). Syftet är att säkerställa ett systematiskt miljöarbete som är integrerat i verksamheten. Systemet beskriver hur man planerar, genomför, följer upp och förbättrar sin verksamhet.

Delarna i miljöledningssystemet är:

 • Miljöutredning
 • Miljöpolicy/Riktlinjer för miljö och hållbar utveckling
 • Interna mål och handlingsplan
 • Organisation och ansvarsfördelning
 • Utbildning och kompetens
 • Årliga uppföljningar
 • Ständig förbättring

Miljöutredning

En miljöutredning syftar till att ge en nulägesanalys av KI:s miljöpåverkan och bedöma vilka miljöaspekter som har störst miljöpåverkan, så kallade betydande miljöaspekter. KI ska ha kännedom om och planera åtgärder för att hantera sina betydande miljöaspekter, och arbeta för att öka den positiva miljöpåverkan och minska den negativa miljöpåverkan. Miljöutredningen ska ses över vid behov eller minst vart femte år.

Miljöutredningen som genomfördes 2018 visar att KI:s betydande miljöaspekter är:

 • Forskning
 • Utbildning
 • Tjänsteresor
 • Energianvändning
 • Ny- och ombyggnad
 • Kemikalier och kemikalieavfall

Miljöpolicy/Riktlinjer för miljö och hållbar utveckling

KI:s Riktlinjer för miljö och hållbar utveckling anger övergripande målsättningar för KI:s miljö- och hållbarhetsarbete inom ett antal prioriterade områden - forskning, utbildning, energi, resor, upphandling, inköp, laboratoriesäkerhet samt avfall. Dessa riktlinjer är KI:s miljöpolicy.

Interna mål och handlingsplan

Mål för KI:s klimatarbete finns i Klimatstrategi 2030. För att konkretisera klimatstrategin och arbetet med KI:s betydande miljöaspekter har KI en handlingsplan för miljö och klimat. Av handlingsplanen framgår delmål till 2024 och vilka som är ansvariga för respektive uppdrag/aktivitet. 

Organisation och ansvarsfördelning

Rektor har fastställt en organisation och en ansvarsfördelning inom KI:s miljö- och hållbarhetsarbete. KI:s prefekter har det yttersta ansvaret för miljö- och hållbarhetsarbetet på institutionsnivå. Till sitt stöd har de utsett ett eller flera ombud för miljö och hållbar utveckling som bistår i detta arbete. Delegeringen av arbetsuppgifter ska göras skriftligt enligt instruktion.

Utbildning och kompetens

Samtliga medarbetare vid KI ska ha kännedom om miljö- och hållbarhetsarbetets övergripande målsättningar samt gällande regler för det egna arbetet. Det är därför viktigt att nya medarbetare får en introduktion till miljö- och hållbarhetsarbetet i samband med introduktionen på institutionen/verksamheten.

Ett antal nyckelbefattningar har därutöver ytterligare kompetenskrav.

Årliga uppföljningar

Miljöledningssystemet och arbetet för att nå interna miljömål följs upp årligen. Uppföljningen genomförs på flera sätt som till exempel redovisningar, interna miljörevisioner och ledningens genomgång.

Interna miljörevisioner

Syftet med de interna miljörevisionerna är att kontrollera om KI:s riktlinjer för miljö och hållbar utveckling följs och om verksamheten efterlever rutiner och gällande lagkrav. De interna miljörevisionerna kan ses som ett hjälpmedel för att hitta förbättringsområden i miljö- och hållbarhetsarbetet och hjälper KI att rusta inför eventuell extern miljörevision.

Enligt fastställd miljörevisionsplan ska KI:s hela organisation revideras under en treårsperiod. 

Ledningens genomgång

Rektor utvärderar minst en gång per år att KI:s ledningssystem för miljö- och hållbar utveckling är tillräckligt och verkningsfullt. 

Lagar och lagefterlevnad

Lagar, förordningar och föreskrifter som berör KI:s miljö- och hållbarhetsarbete är sammanställda i en webbaserad lista. Uppdatering av laglistan pågår.

Kontakta centrala miljösamordnare

Lilia Daianova och Maya Petrén

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • K6.Kvinnors och barns hälsa
 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID
MP
Innehållsgranskare:
Maya Petren
2023-08-30